Färsk undersökning om företagsklimatet

4 september 2019 | Näringsliv
Linköping som stad erbjuder goda förutsättningar för att driva företag – det visar en attitydundersökning som Sifo/Kantar genomfört på uppdrag av Linköpings kommun.
Flygbild över Linköping

Det finns en mängd undersökningar, rapporter och rankingar från olika aktörer om hur det går för näringslivet. Syftet med kommunens egen attitydundersökning är att få en neutral och nyanserad bild av företagsklimatet i staden, där företagens synpunkter på kommunens leverans kan bidra till det interna förbättringsarbetet. Stor vikt har lagts vid att frågorna ska skilja på kommunen som plats och som funktion.

– Den aspekten tycker vi har saknats tidigare, säger Erik Åqvist, enhetschef Näringslivsutveckling, Linköpings kommun. Det, tillsammans med attitydperspektivet, har varit utgångspunkten när frågorna utformats.

Framtidsstad med karriärmöjligheter

I stort ger undersökningen en positiv bild av Linköping som plats att driva företag på. 66 procent av respondenterna är som helhet nöjda eller mycket nöjda, 24 procent har lämnat neutrala svar, medan endast åtta procent har uppgett att de inte är nöjda. På frågan om hur nära Linköping ligger den ideala platsen att driva företag på har 48 procent valt svaren Nära eller Mycket nära och 36 procent har svarat neutralt. Något som Sifo/Kantar i sin analys menar är en mycket god utgångspunkt för Linköpings fortsatta utveckling.

Staden får också fina resultat när det gäller karriärmöjligheter, kommunikationer och trygghet, även om det går att utläsa att respondenterna exempelvis önskar fler avgångar från Linköpings flygplats. En fråga som märkbart skiljer sig från andra undersökningar är hur man upplever konkurrens från kommunal verksamhet.

– I stället för att fråga generellt om man anser att privata företag har konkurrens från kommunala verksamheter har vi frågat om respondenten upplever konkurrens i just sitt företag. Något som endast 18 procent svarat ja på. Det bekräftar vad vi uppfattar när vi pratar med företagen, säger Erik.

Förbättringspotential i service och bemötande

De delar där respondenterna har uttryckt att det finns förbättringspotential, rör kommunen som funktion. Det handlar om bristande kommunikation och service, bland annat gällande bemötande, förståelse, rådgivning och handläggningstider. Ett resultat som ligger i linje med övriga undersökningar som genomförs, exempelvis SKLs Löpande Insikt som mäter nöjd kund index avseende kommunens myndighetsutövning eller Svenskt Näringslivs lokalt företagsklimat.

– Här sticker inte Linköping ut. Trenden under högkonjunkturen har varit att expansiva kommuner brottas med liknande strukturella utmaningar, menar Erik. Det är absolut ingen ursäkt, men en förklaring. Vi har kraftig tillväxt i näringslivet och vår befolkning ökar ständigt, vilket gör att trycket på alla våra funktioner är stort. Vi måste ha ett sansat förhållningssätt till alla undersökningar och noggrant bedöma vilka åtgärder som krävs. Redan idag driver vi projekt som syftar till att förbättra och effektivisera våra verksamheter, inte minst gällande att öka förståelsen bland tjänstepersoner för företagens vardag och för att få in ett mer rådgivande förhållningssätt i vår myndighetsutövning.

Sammantaget visar attitydundersökningen på skillnader mellan den fysiska platsen Linköping och kommunen som funktion. Svaren adderar viktig information till näringslivsavdelningens omvärldsbevakning och tydliggör utmaningar och förbättringsområden.

– Att vi som kommun får berättigad kritik sporrar oss att utvecklas, ingen plats mår bra över tid om vi inte ser en ständig förbättringspotential. Det är glädjande att företagen tagit sig tid att svara på undersökningen och bidragit med viktiga synpunkter, det visar på ett starkt engagemang för Linköping. Ett rikt näringsliv som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter är en betydelsefull faktor för en stad där människor vill leva och bo. Då är det också extra roligt att få ta del av de positiva omdömen vi fått, avslutar Erik.