Fler boendeplatser med särskild service

25 oktober 2019 | Omsorg & hjälp
På sitt senaste sammanträde fattade social- och omsorgsnämnden i Linköping beslut om att en ny metod för att ta fram nya boendeplatser med särskild service ska införas.
En hand håller i en rullstol

Foto: Mostphotos

Linköpings kommun har länge haft problem med att kunna erbjuda boende till personer med rätt till bistånd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Att bygga nya boenden tar för lång tid och därför måste kommunen tänka nytt kring tillskapande av nya boendeplatser med särskild service.

– Det är orimligt att kommunen inte kan möta behoven hos denna utsatta grupp. Därför måste köerna till boende för personer med funktionsnedsättning samt boende till socialpsykiatrin minskas och lagens krav på maximal väntetid ska uppfyllas. Vi behöver göra allt vi kan för att få fram fler platser fort, säger Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Social- och omsorgsnämnden har antagit en plan för utbyggnad inom ram. Flera enheter har startat och nu kvarstår utbyggnad av sedan tidigare planerade objekt. Därutöver finns planeringsförutsättningar för ytterligare cirka 130 bostäder under perioden 2020-2029. Det innebär en möjlig utbyggnad med cirka 170 platser totalt under åren 2019-2029.

För att möta behovet av boendeplatser inom socialpsykiatrin och inom LSS behöver fler platser möjliggöras. Social- och omsorgsförvaltningen har därför genomfört en översyn av lokaler och boenden i kommunen för att identifiera var omställningar kan göra. Översynen har tittat på om mindre enheter inom exempelvis äldreomsorgen kan ställas om eller om det är möjligt att använda boenden som tidigare var avsedda för ensamkommande barn. Tack var denna översyn kommer en utbyggnad av 29 platser att kunna genomföras under 2020. En utbyggnad som kommer att innebär en årskostnad på 18 miljoner kronor för drift, verksamhet och lokaler. Behoven kommer dock fortsatt öka i takt med befolkningsökningen varför omprioriteringar måste göras inom alla områden för att klara finansieringen.

Nya platser under 2020 utöver lokalförsörjningsplanen:

•Vallastaden 5 platser

•Violen 6 platser

•Ekhult 6 platser

•Rydsvägen 2 platser

•Adamstorpsvägen 10 platser