Granskning visar på stora brister

28 februari 2019
En granskningsrapport av Katedralskolans ekonomi visar att det finns omfattande brister i hantering och regelföljsamhet. Det finns dock inga indikationer på att den pedagogiska verksamheten på Katedralskolan har påverkats av bristerna.
Presskonferens

Presskonferens på torsdagen. Från vänster Anne Hallberg, utbildningsdirektör, Paul Håkansson, kommundirektör och Johan Nyhammar, förhandlingschef.

Under januari 2019 fick Utbildningsförvaltningen signaler om felaktig hantering inom ekonomiområdet på Katedralskolan. Efter en första kontroll framkom information som motiverade en djupare granskning i syfte att få en klarare bild över hur hanteringen av ekonomin fungerat. Den granskningen är nu klar.

– Granskningen visar att omfattande regelbrott har skett under lång tid, i vissa fall medvetet och inom flera områden. Sammantaget handlar det om stora belopp, som har hanterats helt i strid med kommunens regelverk. Detta har utvecklats till ett förhållningssätt som är oacceptabelt och måste brytas. Därför vidtar vi nu ett antal åtgärder, säger Paul Håkansson, kommundirektör.

Åtgärder

• Viktigast av allt är att arbeta förebyggande så att den här typen av systematiska brister inte ska kunna förekomma. Här har ledningen på alla nivåer ett stort ansvar.

• Ett antal åtgärder krävs inom enheten för att komma till rätta med bristerna när det gäller inköp, ekonomistyrning, förmånshantering och resehantering.

• En arbetsrättslig process har inletts för att avsluta enhetschefens förordnande som chef för Katedralskolan. Enhetschefen har det yttersta ansvaret för ekonomistyrningen.

• Linköpings kommun kommer att lämna in en polisanmälan. Det finns områden där vi som kommun inte har de verktyg som krävs för att fortsätta granskningen. Det är upp till rättsväsendets myndigheter att avgöra om det rör sig om lagbrott.

Granskningen gör ingen bedömning av den pedagogiska verksamheten. Men det finns inga indikationer på att den pedagogiska verksamheten på Katedralskolan har påverkats av bristerna. Tvärtom visar Katedralskolan goda resultat och hög kvalitet när det gäller undervisningen.

– Vårt främsta fokus är att den pedagogiska verksamheten på skolan ska kunna fortsätta som vanligt, trots granskningen. Vi har stor förståelse för att det här är en svår och tung process för alla berörda, speciellt för våra medarbetare på Katedralskolan. Vi kommer att genomföra den fortsatta processen enligt de rutiner vi har och med så stor hänsyn som möjligt, säger Anne Hallberg, utbildningsdirektör.

I rapporten finns ett antal förslag till åtgärder. Det handlar till exempel om att omgående ta kontroll över inköpsorganisationen och hantering av reseersättningar. Andra exempel på föreslagna åtgärder är att tydliggöra attestflöden och att styra bokning av resor till administrativa resurser.

– Katedralskolan har med sin goda undervisning, höga kvalitet i verksamheten och stolta traditioner alla förutsättningar för att kunna verka inom det regelverk som finns. Det är vi som kommunledning som ska ge rätt förutsättningar. Det ska vara lätt att göra rätt i Linköping, säger Paul Håkansson, kommundirektör.

Kommunledningen kommer att initiera ett antal insatser som krävs för att säkerställa att liknande brister inte ska kunna förekomma framöver. Det handlar bland annat om att de kontrollsystem som finns för exempelvis ekonomi- och personaladministration fungerar tillfredsställande.

– Det viktigaste nu är att arbeta förebyggande för att undvika sådana här brister framåt. Linköpingsborna ska kunna lita på att vi hanterar deras skattepengar på ett ansvarsfullt sätt. Här har vi som kommunledning ett stort ansvar tillsammans med alla chefer inom kommunen, avslutar Paul Håkansson.

FAKTA:

Här följer en rad exempel på brister som framkommit i granskningen. Hela granskningen finns att läsa i länken nedan.

• Resor: Vid ett avsevärt antal av de granskade resorna under 2017-2018 har tåg och flygresor samt hotell bokats utanför avtal, vilket bryter mot kommunens tillämpningsanvisningar.  Totalt cirka 290 000 kronor.

• Privata bonus- och poängsystem: Privata flygbonuskort har registrerats vid en del av resorna. Likaså sker flertalet privata bokningar via hotellbokningssiter där köparen erhåller olika sorters privata bonuspoäng. Detta bryter mot kommunens tillämpningsanvisning för tjänsteresor.

• Hantering av reseersättningar: Fingerade belopp i reseräkningssystemet, ingen koppling till faktiska utlägg.

• Klimatkompensation av tjänsteresor: Dokumentation tyder på att ett motiv med att köpa flygbiljetter via privata utlägg är att kringgå kommunens beslutade klimatkompensation.

• Inköp: En stor mängd inköp har gjorts via privata utlägg, det vill säga att enskilda medarbetare systematiskt handlar varor och sedan får utbetalning för privata utlägg. Redovisningen har i flera fall befunnits vara bristfällig och bryter mot kommunens riktlinjer för inköp. Belopp cirka 80 000 kronor under åren 2016-2018.

• Avtal gällande kaféverksamhet: Enhetschefen tecknar i augusti 2018 ett avtal med en medarbetare på skolan om att driva kaféverksamhet på skolan. Avtalet är ytterst bristfälligt utformat och kan ifrågasättas utifrån flera perspektiv.

• Avtal – elevluncher, gratisluncher: Avtal sluts med en restaurang då befintliga utrymmen på skolan inte räcker till. Enhetschefen tar inget stöd vid upphandling eller avtalsskrivning. Avtalet bedöms som bristfälligt utformat. Restaurangen ger skolan lunchkort för att medarbetare ska kunna äta gratis. Korten nyttjas utan förmånsbeskattning.

• Inhyrning av personal utanför ramavtal: Reception och administration, totalt 190 000 kronor.

• Swish-ersättningar: Ersättningar via Swish till ungdomar från enskilda lärare som sedan beskrivs som ”lön”. Ersättning för utfört arbete ska hanteras enligt gällande regler om anställning alternativt konsultkontrakt.

• Under granskningen har information gällande 2015 framkommit som bör belysas. Hösten 2015 arrangeras en resa till Landerneau i Frankrike för en stor del av medarbetarna (62 st). Ett flygplan för cirka 330 000 kronor hyrs via resebyrå. Resan delfinansieras med EU-medel men en betydande del av kostnaden finansieras av skolan. Totalkostnad 600 000-700 000 kronor, varav 235 000 kronor delfinansieras med EU-medel.

 

Text: Fredrik Kliman