Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Halten av kvävedioxid ska minska i stan

18 februari 2021 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Linköpings kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram för att sänka halterna av kvävedioxid i innerstaden. På lång sikt handlar det om att få folk att gå, cykla eller åka kollektivt, men eftersom halterna beräknas vara höga krävs också snabbare åtgärder.
Luftmätare på Hamngatan

Den nya luftmätaren ska stå vid Hamngatan under 2021.

I åtgärdsprogrammet finns åtta punkter, men de två åtgärder som ger störst och snabbast effekt är att leda om biltrafiken och reglera hur den tunga trafiken får köra i stan. Hur dessa åtgärder ska genomföras måste dock utredas innan de kan bli verklighet, men genom att exempelvis fördela biltrafiken på fler gator minskar koncentrationen av kvävedioxid på en enskild gata.

Linköpings kommun har ansvar för att luften har bra kvalitet, det är lagstadgat. Därför beställde kommunen luftkvalitetsberäkningar från SMHI och det är deras beräkningar som visar att det finns risk för att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids. Enkelt uttryckt gör trafiken att det blir för mycket kväveoxid i luften. Detta är skadligt för människors hälsa.

Beräkningar

Enligt de beräkningar som SMHI gjorde är halterna av kvävedioxid för höga på Hamngatan, Järnvägsgatan, Industrigatan och Drottninggatan. Linköpings kommun anmälde därför till Naturvårdsverket att det fanns risk för att halterna av kvävedioxid överskred miljökvalitetsnormen. Därefter krävde Naturvårdsverket att Linköpings kommun skulle visa hur dessa halter kan sänkas.

Därför har detta åtgärdsprogram skrivits, det har nu godkänts av politikerna i samhällsbyggnadsnämnden och efter att kommunfullmäktige antagit det kan det användas.

Träd

Förutom att fördela biltrafiken på fler gator och reglera den tunga trafiken så finns exempelvis åtgärden att öka vegetationen i stan. Fler träd bidrar till att sänka halten av kvävedioxid, enkelt uttryckt lindrar träden symptomen. Den åtgärden har dock betydligt mindre effekt än minskad trafikmängd.

På Hamngatan har luftkvalitet varit ett bekymmer även tidigare. Under 2011 utreddes luftkvaliteten men då handlade det om små partiklar, det som benämns PM10. Efter 2011 har inte miljökvalitetsnormen för just PM10 överskridits på Hamngatan – nu är det istället kvävedioxid som är i fokus.

För att få ett bättre underlag byttes den luftmätare som finns på Hamngatan i höstas. Den nya mätaren registrerar både halten partiklar och halten kvävedioxid. Mätaren ska stå vid Hamngatan under 2021 och sedan kan det blir aktuellt att flytta mätstationen till andra gator där det finns risk att miljökvalitetsnormen överskrids.