Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hur mår Linköpings näringsliv i coronakrisen?

2 juni 2020 | Näringsliv, Coronaviruset covid-19
Linköpings kommun samlar regelbundet in lägesbilder från företagen för att kunna prioritera rätt insatser. Efter sommaren ligger fokus på vilket stöd företagen ser behov av efter coronakrisen. Men hur mår näringslivet just nu?

Kommunen följer regelbundet hur det går för näringslivet under coronakrisen.

När coronaviruset kom förändrades vardagen snabbt. Inte minst för näringslivet, där många företag plötsligt tappade sina kunder.

Även om statliga initiativ har möjlighet att hjälpa företagen mest, agerar kommunen utifrån sin rådighet för att bidra. Därför har Linköpings kommun sedan i mars regelbundet skickat ut en enkät till företag i Linköping, för att ta reda på hur de påverkas av coronakrisen. Det är ett viktigt verktyg för att prioritera rätt insatser.

– Inledningsvis upplevdes läget som akut på många sätt. Vi översköljdes av information och larmrapporter. Att då få underlag som specifikt berättade hur just Linköping påverkades var mycket värdefullt. Jag vill rikta ett stort tack till alla företag som har tagit av sin tid och svarat på enkäterna. Era svar och synpunkter har varit till stor hjälp, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Enkäten skickas ut till 738 företag med arbetsställe i Linköping, med spridning i storlek och bransch för att matcha hur näringslivet ser ut i stort. Att samma företag får enkäten gör att det går att följa utvecklingen över tid.

Parallellt har kommunen även bevakat andelen konkurser och andra statistiska källor för att få en bild av nuläget och utvecklingen. Dessa visar, kanske något förvånande, att per den siste maj har färre företag gått i konkurs än vid samma tid förra året (- 3 procent). Linköpings kommun har en näringslivsstruktur som gör att det breda näringslivets påverkan av krisen ännu inte blivit så stor som man först befarade. En delförklaring till detta är att Linköping har en betydligt lägre andel arbetstillfällen i de drabbade branscherna besöksnäring och handel än andra kommuner i Sverige.

Nuläget i näringslivet

Från att den första enkäten skickades ut i mars till den senaste i maj, syns en trend i svaren att företagen nu fått en bättre överblick och delvis förbättrade utsikter framåt.
Som exempel svarade en större andel av företagen i maj att de bedömer sig kunna upprätthålla verksamheten, vilket betydligt flera angav en osäkerhet kring i april. Även den bransch som påverkats mest, besöksnäringen, hade i maj en 25 procent ökad andel svaranden som angav att man nu tror sig klara av att upprätthålla verksamheten på längre sikt.

Skillnaden på hur krisen påverkar företagen skiljer sig mycket mellan olika branscher och även företagens storlek. Att flertalet inom branschen besöksnäring samt delar av handels- och transportsektorn har det oerhört tufft råder det inga som helst tvivel om. Även mindre företag och de som bedrivit sin verksamhet under några få år drabbas i högre grad. Beroende på hur läget utvecklar sig i omvärlden kan andra sektorer komma att drabbas i ett senare skede.

Företagen hade även möjlighet att lämna öppna svar för att beskriva sina utmaningar och behov. Synpunkter som rörde områden där kommunen har möjlighet att påverka, skickades vidare till ansvarig förvaltning med syfte att snabbt försöka underlätta. Ett antal åtgärder genomfördes tidigt av kommunen, där möjligheten att leverera skollunch till gymnasieelever samt att kommunen nu betalar sina fakturor skyndsamt, istället för som vanligt efter 30 dagar, har omnämnts som positivt av flera företag.
Fortsatta investeringar och att infrastruktur- och byggprojekt genomförs som planerat är något näringslivet önskar att kommunen prioriterar. Många har även lyft vikten av att skolor och förskolor hålls öppna så att de som har möjlighet kan fortsätta gå till sina arbeten. Allt för att hålla igång så många delar av ekonomin som möjligt.

Behov efter coronakrisen

Företagen fick i maj även ange vilken utveckling de såg sig behöva efter coronakrisen. Många uppgav förståeligt nog att det var för tidigt att säga, men de som svarade såg behov av affärsutveckling inom resurseffektivitet och digitalisering. De som lämnade sina kontaktuppgifter har nu haft en dialog med kommunens Företagsservice kring behoven.

En uppföljande enkät kring näringslivets påverkan och dess utvecklingsbehov kommer skickas ut efter sommaren. Den kommer genomföras av Sifo/Kantar och förhoppningen är så många som möjligt svarar. Kommunen kommer även bjuda in till en bred näringslivsdialog mot slutet av augusti. Allt för att fortsatt fånga upp de behov som finns i Linköping och att kommande satsningar och åtgärder från kommunen ska ge så stor nytta som möjligt för Linköpings företag.

– Tillsammans med våra samverkanspartners som Almi, Tillväxtverket, Nyföretagarcentrum med flera, ser vi över hur vi som kommun kan bidra för att erbjuda relevant stöd när företagen växlar upp efter corona. Historiskt sett har stora kriser även visat på stora möjligheter. Vi både tror och hoppas att näringslivet i Linköping kan gå stärkta ur detta, säger Louise Felldin, näringslivsdirektör på Linköpings kommun.

Text: Malin Wictorén

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: