Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Flera innerstadsgator renoveras

24 september 2021 | Stadsplanering & trafik
Hösten 2021 påbörjas renovering av flera sträckor i innerstaden. Bland annat omgestaltas Torggatan och Domkyrkogatan, arbetet är klart i början av juni 2022.

Flera innerstadsgator renoveras för att förbättra tillgängligheten. Foto: Fanny Miles

 

Anledningarna till att gator grävs upp i Linköping är flera. Det kan handla om att ledningar behöver bytas, att gator behöver moderniseras och göras mer tillgängliga, eller renoveras på grund av tidens tand.

Nu i höst påbörjas renovering av flera olika sträckor i innerstaden. Syftet är att få till en gemensam gestaltning för gatorna i stadskärnan samt att förbättra tillgängligheten. Allt kommer att vara klart i början av juni 2022, men fram tills dess kan det bli lite knepigt att ta sig fram, även om de som bor eller har verksamheter på sträckorna ska kunna ta sig till och från hem eller verksamhet under hela byggtiden.

– Vi stänger aldrig av mer än vi behöver, men tummar samtidigt inte på säkerheten. Det är förstås lite knixigt när ett arbete pågår, men vi hoppas att både arbetare och förbipasserande kan visa hänsyn till varandra, säger Christian Mattsson, enhetschef för Projekt på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det är en hel del byggprojekt som pågår i Linköping samtidigt som Tekniska verken kontinuerligt arbetar med att modernisera och byta ut ledningar.

– Vi har regelbundna avstämningar med Tekniska verken och samordnar grävarbeten så mycket det går. När det gäller asfaltsarbeten kan det ofta krävas arbete två gånger eller mer, och ibland med ett års mellanrum eftersom det översta lagret asfalt ska ha så få skarvar som möjligt och då behöver allt underarbete på hela sträckan vara färdigställt, men då blir det också kvalitetssäkrat och stabilt så att det står kvar många år. Sedan kan oförutsedda händelser som läckage eller annat kräva ytterligare ett grävarbete, säger Christian Mattsson.

 

 

Kartans blåa sträck visar var gaturenoveringarna kommer att pågå.

Kvarteret Eddan/Emblan och Apotekaregatan

Kvarteret Eddan och Emblan mellan Drottninggatan och Trädgårdsgatan har transformerats de senaste året. De nya byggnaderna är på plats och nu pågår arbetet med de omgivande gatorna. Arbetet med ombyggnationerna av gatorna pågår sedan hösten 2020 och allt ska vara klart i juni 2022. Nu i september och oktober färdigställs trottoaren längs Drottninggatan med markvärme och nya betongplattor. Det förbereds även för markvärme till Trädgårdsföreningens entré. Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober. Efter det fortsätter arbetet med ombyggnad av Apotekaregatan från Nygatan fram till och med Trädgårdföreningens entré. Det är klart i början av juni 2022. Då är alla etapper längs hela Apotekaregatan klara.

– Tack vare markvärmen är det slut med isfläckar vid entrén och halkbekämpning behövs inte längre. Eftersom vi lägger markvärmen nu kan vi också fortsätta stenarbetet på Apotekaregatan i vinter, säger Marie Fredin, projektledare på Linköpings kommun.

Längs Apotekaregatan läggs ny gatsten.

Torggatan

Den korta Torggatan mellan Apotekaregatan och Stora torget renoveras just nu. Det blir markvärme, nya ytskikt av natursten, sittplatser samt ny belysning. På gatans södra sida skapas möbleringszon med lastplats, handikapparkering, cykelställ, och träd. Gatan kommer efter ombyggnationen att regleras som gågata. Den får dubbelriktad trafik med in- och utfart från Apotekaregatan. Arbetet ska vara klart i början av juni 2022.

Domkyrkogatan

Domkyrkogatan mellan Apotekaregatan och Stora torget ska byggas om. Arbetet påbörjas i slutet av september 2021 och det blir ny beläggning och omgestaltning. Markvärmen ska bytas och ny belysning ska monteras. Under arbetsperioden är gatan avstängd. Arbetet ska vara klart juni 2022.

Till och med juni 2022 går det inte att parkera cyklar på Domkyrkogatan. Redan i oktober är dock det nya cykelparkeringshuset i Pusslunden klart som ett alternativ för cykelparkering. När omgestaltningen av Domkyrkogatan är klar kommer det att finnas cykelparkering igen, men ungefär hälften till antalet. Vid tidigare mätningar har inte alla platser nyttjas, snarare ungefär hälften. En förbättring med de nya cykelställen är att det kommer att finnas byglar som gör att du kan låsa fast din cykelram.

– Vi placerar de nya cykelställen mot fasad istället och flyttar även belysningen. Det gör att den kulturhistoriskt viktiga siktlinjen mellan Domkyrkan och S:t Lars kyrka blir tydligare. Det blir i alla fall mycket färre stolpar i vägen och en öppnare och trevligare gata, säger projektledare Åsa Karlsson.

På Torggatan läggs markvärme och nya ytskikt av natursten.

Hospitalsgränd

I början av oktober 2021 inleds arbetet på Hospitalsgränd som ligger mellan Drottninggatan och Hospitalstorget. Det blir ny beläggning, markvärme och belysning. Under arbetets gång går det att passera, med vissa begränsningar. Även detta arbetet ska vara klart i juni 2022.

Hospitalsgränd kommer renoveras.

 
Text: Annika Avén