Satsning på skola, äldre och att få människor i arbete

26 november 2019 | Kommun & politik, Arbete, Omsorg & hjälp
I dag behandlades nämndernas budgetar under kommunfullmäktiges sammanträde. Satsningar kommer att göras inom skola, omsorg och för att få fler människor i arbete.
Barn i ett klassrum

-En övergripande förutsättning i budgetarbetet är att vi har en ekonomi i balans, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg.

Kommunfullmäktige beslutade redan i maj om budgeten för 2020 med plan för de följande tre åren. Kommunfullmäktige fastslog då hur kommunens resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter.

Inför dagens sammanträde hade nämnderna tagit fram förslag på hur de vill använda sina pengar. Niklas Borg nämner tre stora satsningar som ska göras nästa år.

Klara godkända betyg

25 miljoner ska användas till satsningar inom grund- och gymnasieskolorna.  En del av satsningen görs på lärare för att ge bättre förutsättningar för eleverna att klara skolan med godkända betyg. Pengar avsätts till högre lärarlöner och en utökad satsning på heltidsmentorer.

-Vi satsar på mentorer för att lärarna ska kunna ägna sig åt pedagogiskt arbete, säger Niklas Borg.

Äldres måltider

Den andra stora satsningen görs för att öka kvaliteten för de äldre vid måltiderna. Till det går 10 miljoner från äldrenämndens budget.

-Det ska bli fler tillagningskök, de äldre ska få påverka matsedeln och vi kommer att ta in gästkockar. Detta gör vi för att höja upplevelsen vid måltiderna och för att fler ska få i sig tillräckligt med näring, säger Niklas Borg.

LSS-boenden

Social- och omsorgsnämnden satsar 8,5 miljoner bland annat på utbyggnad av LSS-boenden.

- Idag är det långa köer. Satsningen ska gå till att hitta andra sätt att ta fram boenden. Nu inventeras lokaler i kommunen för att hitta sådana som används eller har använts till annat, exempelvis flyktingboenden.

En annan stor satsning, 15 miljoner, görs för att få människor i arbete. Människor ska för att få försörjningsstöd, delta i någon form av aktivitet på heltid.

– Det handlar exempelvis om att de ska lära sig språket, ha praktik på en arbetsplats eller delta i andra aktiviteter för att snabbare bli anställningsbara, säger Niklas Borg.

Effektiviseringar

Men även effektiviseringar kommer att göras. Nämnderna fick i maj en-procentiga effektiviseringskrav. Orsaken är framför allt demografisk. Vi har en befolkning som blir allt äldre och många är över 80 år. Till det har kommunerna en vikande konjunktur och mindre skatteintäkter.

-Linköping växer också. Det innebär att vi behöver bygga ut exempelvis skolor och det kostar. Vi har aldrig investerat så mycket som nu, säger Niklas Borg.

För 2020 har man pekat ut flera områden för effektiviseringar. Det innebär att tempot i digitaliseringen ska öka, att lokaler ska användas effektivare. Men det innebär också neddragningar inom administration, ekonomi och marknadsföring.