Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Klart för bostäder på Folkungavallen

22 april 2020 | Stadsplanering & trafik, Folkungavallen
Nu har detaljplanen för etapp 1 på Folkungavallen antagits av Linköpings kommunfullmäktige. I planen ingår cirka 500 bostäder, en skola och ett p-hus.

Arbetet med den nya simhallen på Folkungavallen går framåt. Foto: Linkin

Snart är det möjligt att bo på den gamla friidrottsarenan. Åtminstone på samma plats där den tidigare låg. På kommunfullmäktiges sammanträde 21 april antogs detaljplanen för etapp 1 på Folkungavallen och planen bedöms rymma upp till 500 bostäder, beroende på lägenhetsstorlekar och lägenhetsfördelning. Men senare detaljplaneetapper kan rymma ytterligare bostäder.

Den antagna detaljplanen omfattar gator och kvarter runt den nya simhallen samt en parkeringsanläggning för bostadskvarteren och simhallen. Planen medger byggrätt för fem nya kvarter. Första byggstart av bostäder planeras att ske kring årsskiftet 2021/22 och första inflyttning beräknas kunna ske i slutet av 2023.

Grundskola för 350 elever

– Utgångspunkten är att skapa tydligt avgränsade bostadskvarter med lokaler företrädesvis i bottenvåningarna utmed Snickaregatans nya sträckning och kring torgytan vid simhallen, säger Alisa Basic, chef Plankontoret Linköpings kommun.

Ett större kvarter i väster avsätts för att ge plats åt en grundskola för 350 elever. Bebyggelsen mot Lasarettsgatan utgör samtidigt bullerskydd mot skolgården.

Detaljplanen är utformad för att möjliggöra en naturlig förlängning av innerstadens bebyggelsestruktur, där tillkommande gatunät länkar till omgivande bebyggelse.

Uppdelat i två etapper

– Planen ger förutsättningar för en tät och innehållsrik bebyggelse, där stadsbyggnadsskalan är avvägd för att få ett optimerat förhållande mellan täthet, bullerskydd, sol- och ljusförhållanden, säger Alisa Basic.

Genomförandet av detaljplanen för etapp 1 är en förutsättning för att den nya simhallen ska fungera då det gatunät som krävs för att nå simhallen ligger inom detaljplanens område. Det kommer att kräva stora investeringar i befintligt och nytt gatunät. Det ska även byggas en ny gång- och cykelbro över Tinnerbäcken.

Området Folkungavallen har delats upp i två etapper och därmed två olika detaljplaner. I nästa planetapp, Folkungavallen etapp 2, kommer området mellan planerat p-hus och Torkelbergsgatan att planläggas.

Text: Johan Hermansson

Följ projektet Folkungavallen och övriga stadsutvecklingsprojekt på stadsutvecklingsportalen:

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: