Klart för bostäder på Stångebro

7 november 2019 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Cirka 1000 bostäder kan få byggas på Stångebro. Nu har kommunfullmäktige gett klartecken för ett avtal mellan kommunen och fastighetsbolaget Balder.

Markeringen visar vilket område ResMex arbetar inom samt var Åsbjörnsgatan ligger. Karta: ResMex

Det kommunägda exploateringsbolaget ResMex och fastighetsbolaget Balder tecknade tidigare under hösten ett avtal om fastighetsköp på Stångebroområdet och på kommunfullmäktiges sammanträde 5 november godkändes köpet.

Utveckla Stångebro

Avtalet innebär att Balder säljer sina lokaler på Stångebro, där Hedins Bil AB håller till i dag, till kommunen samtidigt som man köper ett kommunägt markområde i norra delarna av Stångebro. Priset är satt till 120 miljoner kronor men kvittas i och med att fastighetsbolaget både säljer till och köper mark av ResMex. Hedins Bil AB flyttar i sin tur ut till en ny fastighet i Mörtlösa som Balder uppför.

Avtalet förutsätter att Balder ska vara med och utveckla Stångebro i linje med den översiktsplan som gäller till mer innerstadslik karaktär med ett ökat inslag av bostäder, kontor, handel och service. På Stångebro vill fastighetsbolaget bygga bostäder och vara en aktiv part i att flytta Linköpings innerstad över Stångån.

Johan Kristiansson, vd ResMex, är mycket nöjd med avtalet. Foto: ResMex

– Det här är en mycket positiv utveckling. Vi har länge sökt en lösning för de här fastigheterna och nu har vi nått fram till en överenskommelse där alla parter är vinnare. Bilhallarna flyttar till mer ändamålsenliga lokaler i ett område som passar dem bättre och staden får en ny stark aktör som är med och utvecklar Stångebroområdet i linje med den översiktsplan som finns, säger Johan Kristiansson, vd på ResMex.

Planeringen för att utveckla Stångebro har pågått en längre tid. Omdaningen av området hänger delvis samman med planeringen för Ostlänken men är inte beroende av det.

Långsiktigt perspektiv

Utvecklingen som sker i och med affären med Balder berör området norr om Åsbjörnsgatan. Där har ResMex, tillsammans med övriga aktuella fastighetsägare, rådighet över hela området och kan därför agera ur ett mer långsiktigt perspektiv. Söder om Åsbjörnsgatan är utvecklingen delvis beroende av Trafikverket. Därför kommer ResMex arbeta för att området ska vara så tillgängligt som möjligt när besluten i Ostlänkenfrågan väl fattas.

– ResMex kommer, tillsammans med hyresgästerna och verksamheterna, arbeta för att hitta så bra långsiktiga lösningar som möjligt. Vi har både egna lokaler för omlokalisering och samverkar också med andra fastighetsägare för att kunna underlätta flytt när det blir aktuellt. Även om vi inte kan ha en färdig tidplan innan vi får besked om Ostlänken kan vi säga att all aktivitet i området ligger minst några år bort i tiden, säger Johan Kristiansson.

Text: Johan Hermansson