Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpingsbor är med och formar klimatprogram

10 november 2021 | Kommun & politik, Bygga, bo & miljö
Samtidigt som FN:s klimattoppmöte COP26 sätter upp globala mål för att klara klimatkrisen hjälper Linköpingsbor till med att ge inspel i arbetet med kommunens kommande klimat- och energiprogram.
Tre personer sätter upp post it-lappar på ett fönster.

50 Linköpingsbor har deltagit i fokusgrupper. Foto: Mostphotos och Linkin

Just nu sätter världens ledare upp globala klimatmål under FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow. Samtidigt sätter Linköpings kommun upp lokala motsvarigheter i arbetet med det kommande klimat- och energiprogrammet, KEP. Och här har dessutom Linköpingsborna fått vara med och hjälpa till.

– En intention som vi haft i arbetet är att skapa en ökad dialog med både näringsliv och Linköpingsbor. Eftersom pandemin gjorde det omöjligt att ha fysiska medborgardialoger utarbetade vi en enkät som spreds på sociala medier och lades på webben. I enkäten fanns även möjlighet att anmäla intresse för att delta i en fokusgrupp med fördjupade diskussioner kring vårt klimatarbete, säger Magdalena Fallde, projektledare för framtagande av klimat- och energiprogrammet i Linköpings kommun.

Sju fokusgrupptillfällen

Och engagemanget från Linköpingsborna har varit stort. Över 700 personer besvarade enkäten på webben och 50 Linköpingsbor valde även att delta i varsitt av totalt sju genomförda fokusgrupptillfällen.

– Feedback som vi fått från deltagare i fokusgrupperna har varit positiv och de har uttryckt vikten av att få vara delaktiga och att klimatarbetet måste ske tillsammans, säger Magdalena Fallde.

Linköpings kommuns föreslagna klimat- och energiprogram kommer att ange den övergripande vägen framåt när det gäller kommunens klimat- och energiarbete. Det är ett omfattande strategiskt styrdokument som kommunfullmäktige ska ta ställning till och som visar på hur Linköpings kommun planerar att ta ansvar för en hållbar omställning.

Kompletterar CO2-målet

– Klimatfrågan är en global fråga och växthusgasutsläpp bryr sig inte om några geografiska gränser. Samtidigt sker alla utsläpp lokalt, oavsett var på jorden de sker, och därför måste vi även på lokal nivå fortsätta vårt aktiva arbete med klimatfrågan. De klimatbeslut som fattas både på global och nationell nivå är förstås mycket viktiga även för Linköping, då de till stor del skapar förutsättningarna för det lokala klimatarbetet, säger Linda Malmén, hållbarhetschef i Linköpings kommun.

Klimat- och energiprogrammet syftar till att komplettera målet om ett koldioxidneutralt Linköping år 2025 med långsiktiga mål och prioriterade insatsområden för kommunens fortsatta klimat- och energiarbete. Programmet ska också fungera som kommunens samlade energiplan.

Nästa steg i arbetet med förslaget till klimat- och energiprogram är att nämnder och bolag lämnar in sina remissyttranden och planen är att programmet behandlas i Linköpings kommunfullmäktige i mars 2022. Om förslaget antas blir ett nästa steg att ta fram en handlingsplan, där Linköpingsbornas medskick blir ett av flera viktiga underlag att beakta.