Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny luftmätare ger bättre bild av luftkvaliteten

27 november 2020 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Kommunen har placerat ut en ny luftmätare på Hamngatan, utanför parkeringshuset Druvan. Denna kommer att ge en bättre bild av luftkvaliteten på gatan än tidigare.
Luftmätare på Hamngatan

Luftmätare på Hamngatan. Foto: Per Olsson

Hamngatan är en av fyra gator i Linköping där SMHI:s beräkningar visar att det lagstiftade gränsvärdet, den så kallade miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids. De andra gatorna är Järnvägsgatan, Drottninggatan och Industrigatan.
- Det finns därför ett behov av att få en bättre bild av luftföroreningarna här, säger Sara Johansson, miljösamordnare vid Linköpings kommun.

Kvävedioxid

Tidigare har kommunen mätt mängden partiklar på Hamngatan. PM10 kallas den partikelstorlek som kontrollerats. I november har kommunen även börjat mäta kvävedioxid och några mindre partikelstorlekar än tidigare.
Kommunen kommer att mäta luftkvaliteten på Hamngatan under 2021. Sedan kan det eventuellt bli läge att flytta mätaren till någon av de andra gatorna där miljökvalitetsnormen beräknas överskridas.
Syftet med de nya mätningarna är att förbättra kontrollen av luftkvaliteten och underlätta beslut för att förbättra den.

Förbättras

Från och med 2021 blir Linköpings kommun medlemmar i Östra Sveriges luftvårdsförbund.
- Det nya medlemskapet innebär stora förbättringar, eftersom samverkan, mätningar och kvalitetsgranskning av data förbättras, säger Sara Johansson.
Medlemskapet innebär även att kommunen kommer att göra en kartläggning med luftberäkningar för hela staden.
- En yttäckande kartläggning ger oss en helhetsbild över luftsituationen och underlättar arbetet med att förbättra luftkvaliteten och att planera staden. Kartläggningen påbörjas våren 2021 och förväntas vara klar 2022, säger Sara Johansson.

Östra Sveriges luftvårdsförbund är en ideell förening som övervakar och analyserar luftkvaliteten för sina ca 60 medlemmar (53 av medlemmarna är kommuner.) Förbundet har en konsult knuten till sig som sköter luftvårdskontrollen.

Text: Eva-Karin Strand Wåtz