Ny taxa för utlämnande av allmän handling

17 januari 2020 | Kommun & politik
Kommunen har beslutat om en ny taxa som ska tillämpas vid utlämnande av kopia av allmän handling. Taxan beslutades i februari 2018 och har sedan dess överklagats. Nu har taxan vunnit laga kraft och ska därför tillämpas.
En hög med papper

Foto: Mostphotos

Taxan avser utlämnande av kopior av handlingar som är allmänna och helt eller delvis offentliga enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Taxan gäller för hela kommunen och ska därmed tillämpas av alla kommunens verksamheter.

– Kommunen har tidigare haft en taxa för kopior av allmänna handlingar. En översyn av tidigare taxa var befogad dels med anledning av de nya betalningsmetoder som finns, dels med anledning av de nya media som tidigare taxa inte tog hänsyn till. I revideringen har taxan också justerats för att hamna i nivå med andra kommuner och statliga myndigheter, säger kommunjurist Sandra Bergström.

En avgift för kopia av allmän handling ska tas ut enligt taxan när kommunen lämnar ut en kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling eller bandupptagning med mera. Kommunen har utifrån likställighetsprincipen ingen möjlighet att avstå från att ta ut avgiften förutom i de fall då det framgår av taxan. Däremot har den som begär att få ta del av en allmän handling alltid rätt att få ta del av handlingen avgiftsfritt på stället, det vill säga i kommunens lokaler, på den plats som kommunen avgör.

– Det är viktigt att komma ihåg att den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och inte behöver ange syftet med begäran, säger kommunjurist Sandra Bergström.

Enligt taxan framgår bland annat att en begäran av kopior och utskrifter på papper som lämnas ut på stället eller skickas med post eller telefax, eller digitala handlingar som skickas med e-post och som omfattar upp till nio sidor är kostnadsfri. En begäran som omfattar tio sidor kostar 60 kronor. Varje sida därutöver kostar sex kronor. Fullständig information om avgifterna finns i styrdokumentet som nås via länken nedan.