Så går det med planeringen av Ostlänken

27 juni 2019 | Stadsplanering & trafik
Höghastighetsjärnvägen Ostlänken innebär att Linköping står inför den största förändringen av staden någonsin. Ostlänkens passage genom Linköping är inte bara ett infrastrukturprojekt. Vi ska bygga en ny centralstation, en ny stadsdel och en attraktiv stadspark vid Stångån.

Projektledare Oscar Lindgren. Foto: Claes Lundqvist

Trafikverket planerar för Ostlänkens passage genom staden Linköping. Den omfattar sträckan mellan Tallboda i öster till Malmslätt i väster.

Samtidigt planerar kommunen för att underlätta passagen genom staden, bland annat i tre fördjupade översiktsplaner för Stångebro, Steninge och Malmslätt. Kommunens planering samordnas genom Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken.

– Exakt hur Ostlänken ska gå genom Linköping och hur stadens nya delar kommer att se ut när järnvägen är på plats vet vi ännu inte. Det ska planeringen som pågår nu ge svar på inom några år, säger kommunens projektledare Oscar Lindgren.

Drivkraft för stadens utveckling

Trafikverket och Linköpings kommun kommer gemensamt att ta fram planeringsunderlag och föreslå den lösning för järnvägens passage som är bäst med hänsyn till både trafikering och stadens utveckling.

– Kommunen och trafikverket ska undersöka lösningar både ovan mark och under mark. Målet är en lösning som ger så få barriärer som möjligt inom staden, säger Oscar Lindgren.

Ostlänkens dragning och nya centralstationens placering öster om Stångån är starkt kopplade till stadens förutsättningar att växa och utvecklas.

– För företag och myndigheter som är beroende av att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft är stadens kvaliteter viktiga. Det kommer att vara attraktivt att bygga bostäder och kontor i närheten av centralstationen, säger Oscar Lindgren, som är kommunens projektledare för Ostlänken.

Linköpings innerstad ska växa över ån. Stångebro ska bli en levande och attraktiv stadsdel med bostäder, butiker, restauranger och företag. Ån kommer att omslutas av den nya innerstaden.

En ny stadspark vid Stångån anläggs i ett tidigt skede. På så vis får den framväxande stadsdelen ett grönt stråk vid vattnet och en attraktiv mötesplats för rekreation.

En ny centralstation

En centralstation på Stångebro får ett centralt läge i staden och regionen. Centralstationen ska bli knutpunkten för tåg, expressbussar, kollektivtrafik och andra trafikslag. Den ska ha kapacitet att rymma det ökande antalet resenärer, ha korta bytestider och ge bra service.

Placeringen av resecentrum har stor betydelse för hela regionen. Linköping är en tillväxtmotor och ett pendlingsnav. Varje dag arbetspendlar över 30 000 personer in till Linköping. Var tredje förvärvsarbetande östgöte arbetar i Linköping.

När höghastighetstågen rullar på Ostlänken kommer vi att kunna resa till Stockholm på en timme, och tvärtom. Samtidigt blir det mer kapacitet för att sätta in fler pendeltåg i regionen.

Text och bild: Claes Lundkvist