Plan för 200 nya bostäder i Ryd antagen

6 november 2019 | Stadsplanering & trafik
Kommunens plan för att låta hyresbolaget Studentbostäder bygga cirka 200 nya studentbostäder i Ryd antogs på tisdagen av kommunfullmäktige.
Karta över aktuellt område

Detaljplanen för Ostkupan, som kvarteret heter, gäller området söder om Rydsvägen, mellan Alsättersgatan och Björnkärrsgatan.

– Planens syfte är att göra det möjligt att förtäta i Ryd genom att bygga på parkeringen intill nuvarande studentbostäder. Behovet av studentbostäder är stort, samtidigt som fastighetsägaren har uppgett att tillgången på parkeringsplatser är större än behovet. En förtätning just där är resurseffektiv användning av mark, säger planarkitekt Frida Lindebäck på Plankontoret.

Strategiskt bra läge

Fler studentbostäder bidrar till att göra Linköping ännu attraktivare som studentstad. Läget är dessutom strategiskt bra med närhet både till centrum och till universitetet, och därmed minskar också behovet av egen bil för de som kommer bo där.

De tänkta bostäderna blir fyra till fem våningar höga, vilket är högre än nuvarande flerbostadshus som har tre till fyra våningar.

– Den nya bebyggelsen kan bidra till att skapa liv och rörelse längs med Rydsvägen, fortsätter Frida Lindebäck.

Bullerfrågan

Arbetet med detaljplanen har inte varit helt okontroversiellt eftersom de planerade bostäderna ligger inom ett område som påverkas av buller från flottiljflygplatsen Malmen. Försvarsmakten har påpekat att ny bebyggelse skulle kunna innebära begräsningar i Malmens framtida verksamhet. Plankontoret menar dock att flygbullret inte kommer att överskrida de riktlinjer som Boverket har angett, och att en god boendemiljö kan uppnås.

Under samrådet har det även kommit in synpunkter från sakägare i området som anser att deras bostäder skulle påverkas av insyn, skuggning och trafik från de nya byggnaderna. Plankontoret anser dock inte att denna påverkan är så stor att den hindrar det allmänna intresset av att bygga fler bostäder.

Principfråga

– När en detaljplan antas finns det alltid möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor. Den här detaljplanen är principiell viktig för oss eftersom Linköping är en stad som växer mer än någonsin, samtidigt som vi har två flygplatser att ta hänsyn till när vi planerar för nya bostäder, säger ansvarigt kommunalråd Muharrem Demirok (C).

– Vi hoppas att vi kan få en lösning som innebär att vi kan fortsätta att expandera i för oss strategiskt viktiga lägen.

Text: Anna Frejd