Positiv prognos för Linköpings kommun

8 november 2019 | Kommun & politik
Prognosen för kommunens ekonomiska resultat i år är positiv och beräknas till 92 miljoner kronor. Omsättningen för 2019 beräknas till 10,3 miljarder kronor. Det framgår i den senaste delårsrapporten.
Vy över Linköping

– Den samlade bedömningen är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning utifrån de fastställda verksamhets- och finansiella målen. Arbetsmarknadsnämnden beräknar ett underskott i helårsprognosen främst på grund av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. För att behålla en fortsatt god ekonomi bör dock inte verksamhetens sammantagna kostnader öka snabbare än finansieringen i form av skatteintäkter, säger Peder Brandt, ekonomidirektör.

Händelser och beslut

I delårsrapporten per den 31 augusti redovisas ett urval av beslut och händelser från kommunens verksamheter. Under perioden har bland annat kommunens gemensamma medborgarservice Kontakt Linköping öppnat, för att förkorta handläggningstiderna och öka tillgängligheten. Ett kulturpolitiskt program har fastställts och investering- och hyreskostnadskalkyl för den nya simhallen har godkänts, vilket betyder att byggnationen påbörjas.

Linköpings kommun har också fått flera utmärkelser och placerats högt i olika rankningar under året, till exempel har Linköping utsetts till Sveriges mest jämställda idrottskommun 2019. I ”Samhällsbarometern” där Sveriges smartaste städer rankas har Linköping placerat sig högt. I tidskriften Fokus årliga ranking ”Bäst att leva” hamnar Linköping återigen högt upp i kategorin ”Större städer och kommuner nära större stad”. Linköpings kommun ligger även i framkant i arbetet med Agenda 2030 och Linköping kom på andra plats i Cykelfrämjandets Kommunvelometer.

Kort fakta

Årets prognostiserade resultat för kommunen är positivt och beräknas till 92 miljoner kronor vilket motsvarar 0,9 % av verksamhetens bruttokostnad. Årets resultat är 92 miljoner kronor bättre än budget då det budgeterade resultatet är noll. År 2004 var senaste gången som kommunen redovisade ett underskott i årsbokslutet.

Folkmängden har fortsatt att öka i Linköpings kommun under det första halvåret 2019. Fram till slutet av augusti hade folkmängden ökat med 1 235 personer till totalt 162 269 invånare.

Under den senaste tolvmånadersperioden har antalet medarbetare i Linköpings kommun ökat med 213 personer till 9 778 anställda. Personalökning är främst inom bildningsnämndens verksamhet och inom Leanlink till följd av verksamhetsövergångar och ökad verksamhetsvolym.

Trenden med ökad sjukfrånvaro har planat ut under början av 2019 men ligger fortsatt kvar på en hög nivå.