Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Goda resultat för handläggare inom färdtjänst

24 mars 2021 | Stadsplanering & trafik
I en enkätundersökning som genomfördes under hösten 2020 bland personer som ansökt om färdtjänst, framgår det att de svarande överlag är nöjda med sin färdtjänsthandläggning. "Vi är så glada att de svarande är nöjda. Nu är det viktigt att vi följer upp vårt goda resultat", säger Charlotta Holmgren, gruppchef, särskild kollektivtrafik.

Enkäten gjordes med syfte att säkerställa att arbetet kring handläggning av färdtjänstärenden och bemötandet från kommunens handläggare fungerar på ett bra sätt. De svarandes synpunkter är tänkta att ligga till grund för förbättringen av färdtjänstverksamheten. Av de 1000 som ansökt om färdtjänst, som enkäten skickades ut till, svarade 926 personer.

Positiva till bemötande

Överlag är resultatet i undersökningen är mycket bra. De som har besvarat enkäten är nöjda med verksamheten samt med hur bemötandet vid kontakt med kommunens handläggare har varit.

Resultatet i undersökningen redovisas som indexvärde, vilket kan variera mellan siffran 0-100. Ju högre värde desto bättre resultat. Det sammantagna indexvärdet blev 71 för kommunal färdtjänsthandläggning i Linköpings kommun och kan betraktas som ett mycket bra resultat. Högst index fick frågor kopplade till bemötande och kontakt med handläggare. Samtidigt upplever 30 procent av de svarande att återkopplingen mellan handläggare och de sökande behöver bli bättre vad gäller synpunkter kring frågor som rör färdtjänst och handläggning.

- Det är viktigt för oss att personer som söker färdtjänst hos Linköpings kommun upplever att handläggningen är smidig och effektiv. Vi kommer att följa upp vårt arbete och kommer därför att genomföra enkäten vartannat år, säger Charlotta Holmgren.

 Text: Fanny Miles

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: