Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Positivt resultat för kommunen

19 oktober 2021 | Kommun & politik
Prognosen för Linköpings kommuns ekonomi är ett positivt resultat på drygt 850 miljoner kronor för helåret 2021. Omsättningen beräknas till 11,3 miljarder kronor. Det framgår i den senaste delårsrapporten.

Delårsrapporten redogör för ekonomi, måluppfyllelse och verksamhetsutveckling under januari till augusti 2021, och ger en prognos för hela året.

Eftersom resultatet i kommunens budget är satt till noll kronor så är det positiva resultatet en avvikelse från budgeten. Avvikelsen beror främst på två saker. Den ena är så kallade orealiserade vinster på grund av marknadsvärdering av kommunens finansiella placeringar. Den andra är förbättrade skatteintäkter jämfört med budget.

Kommunens ekonomidirektör Peder Brandt förklarar:

- Kommunens finansiella tillgångar ska marknadsvärderas i samband med delårs- och årsbokslut. Kommunens finansiella placeringar består av både räntebärande placeringar och aktier. Och som aktiemarknaden har utvecklats i år så har våra tillgångar vuxit ganska kraftigt. I vår prognos för helåret - ett positivt resultat på drygt 850 miljoner kronor - kommer cirka 600 miljoner kronor från den posten. Men det är inte några faktiska pengar som vi får in. Pengarna får vi först den dagen vi säljer våra tillgångar.

Förbättrade skatteintäkter

Av det återstående resultatet står förbättrade skatteintäkter för knappt 300 miljoner kronor plus, medan pensioner står för cirka 100 miljoner kronor minus.

- Det finns ett nytt antagande om att män lever längre, vilket gör att kommunens pensionsskuld till våra medarbetare blir högre. Det är inte heller några faktiska pengar, men det påverkar resultat och skuld, säger Peder Brandt.

När det gäller kommunens nämnder visar några av dem underskott och några överskott. Prognosen är att nämnderna sammantaget får ett positivt resultat på 18 miljoner kronor.

Framåt inom alla mål

Resultatet för Linköpings kommunkoncern - där de kommunägda bolagen ingår - uppgår till drygt 3,5 miljarder kronor per den 31 augusti. En förklaring till resultatet är att Stångåstaden genomförde sin största fastighetsaffär genom tiderna, där Heimstaden Bostad köpte drygt 1 100 bostäder. Dessutom har högre elpriser bidragit till överskott för Tekniska verken.

I delårsrapporten framgår också att av de 13 kommunövergripande målen - som bland annat rör ekonomi, medborgare och samhälle - bedöms fyra uppnås helt, och nio uppnås delvis under helåret. Den samlade bedömningen är att de verksamhetsmässiga målen bidrar till en god ekonomisk hushållning. Utvecklingen har gått framåt inom alla mål, men med en lägre takt än planerat. Anledningen är främst coronapandemin som fortsätter att påverka den kommunala verksamheten.

Rapporten visar också att antalet medarbetare i kommunen har ökat med 139 personer till 10 289 anställda den senaste tolvmånadersperioden. Sjukfrånvaron visar en nedåtgående trend. Den totala sjukfrånvaron är 7,6 procent, en minskning med 0,6 procentenheter.

Den 19 oktober kommer kommunstyrelsen ta ställning till att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige för godkännande.

 

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: