Så ska den centrala parken byggas om

14 mars 2019 | Stadsplanering & trafik
Ny lekplats, ny belysning, nya entréer och nya gång- och cykelvägar. Det är några av förändringarna när Johannesborgsparken vid Malmslättsvägen nu ska få ett rejält ansiktslyft. Arbetet börjar i mars och ska vara klart i september.
Landskapsarkitekten i parken

"Det finns fantastiska kastanjeträd här", säger landskapsarkitekten Linda Moström.

För drygt ett år sedan stod det runda trähuset Valla Berså färdigt vid Malmslättsvägen. Husets stora fasad gjorde att Johannesborgsparken fick ett lugnare och mer skyddat läge. Nu ska parken rustas upp så att den blir mer välkomnande för alla Linköpingsbor.

Linda Moström, landskapsarkitekt i Linköpings kommun, har arbetat med planeringen av Johannesborgsparken. Hon säger att det är en park som tyvärr har blivit lite bortglömd med åren.

– Det finns fantastiska kastanjeträd här. Men det blir ganska mörkt under träden, vilket gör att parken till viss del upplevs som otrygg. Och träden är skyddade, så vi kan inte ta ner några av dem. Därför ska vi satsa mycket på belysning.

 

Belysning blir en viktig del i ombyggnaden. Planbilden visar en del av parken. Bild: Linköpings kommun och Oldfeldt landskap och form.

 

Linda berättar att det blir ny ljussättning längs trädraderna och ny allmänbelysning på gräsmattan.

– Vi kommer även att ta bort häcken i mitten så att det blir en stor gräsyta för lek, spel och picknick. Jag tror att det blir ett lyft. Det saknas stora och öppna ytor i staden.

 

Häcken i mitten av gräsmattan kommer att tas bort.

 

Johannesborgsparken. Malmslättsvägen går parallellt med bildens vänstra kant. Det vita fältet i bildens övre del är de centrala griftegårdarna. I det undre vita fältet syns bland annat Videgatan, som ansluter till Malmslättsvägen. I parkens södra del (högra delen av bilden) ska en lekplats anläggas. Bild: Linköpings kommun och Oldfeldt landskap och form.

 

Under kastanjeträden ska gång- och cykelvägarna förbättras. Längs Videgatans östra sida byggs dessutom en ny gång- och cykelväg. Parkeringsplatserna som ligger längs parken görs om till en längsgående parkering.

– Då går det att cykla tryggt mellan parken och cykelvägarna på Malmslättsvägen, utan att man behöver köra bakom backande bilar. Det är viktigt eftersom detta är en cykelväg för många skolbarn. Det byggs även mycket i Ebbepark, vilket gör att det blir mer strömningar genom parken framöver.

 


Den nya gång- och cykelbanan ska gå mellan parken och parkeringen på Videgatan. Parkeringen görs om till en längsgående parkering.

 

Huset Valla Berså med Videgatan i förgrunden.

 

Södra delen av Johannesborgsparken får en ny lekplats.

– Den kommer att ha gungor, lekhus, sandlåda och olika typer av lekredskap. Det blir inte en jättestor lekplats, men den kommer att ligga i anslutning till parkens öppna yta där man också kan leka och spela boll, säger Linda.

I närheten av lekplatsen finns en stenhäll i gräsmattan. Här ska det bli låga planteringar och ytor med sten och sand. Det gör att parken även får lite mer subtila lekmiljöer, där det inte behöver finnas lekredskap.

– Johannesborgsparken har olika tempo, känsla och perspektiv. Det är en av anledningarna till att vi inte har lagt leken precis intill kyrkogården. Tanken är också att häcken mot kyrkogården ska få växa högre än idag.

Jag hoppas att det kommer att kännas inbjudande

Linda Moström

Parken ska även få bättre och tydligare entréer. Vid den entré som ligger strax intill Uppståndelsens kapell kommer dagens parkeringsplatser att tas bort. Därmed behöver inte gångare och cyklister akta sig för bilar där. Entrén ska även få sittplatser och planteringar.

– Jag hoppas att det kommer att kännas inbjudande och att fler människor hittar hit, säger Linda.

 

Parkens entré vid Uppståndelsens kapell ska förnyas.

 

Text och foto: Per Conning