Så ska parken rustas upp

21 november 2019 | Stadsplanering & trafik
Ny entré, ny belysning, renoverade dammar – och en önskebrunn. Det är några av förändringarna när Grenadjärparken i Linköping nu ska få en rejäl ansiktslyftning.
Projektledaren vid stora dammen

Projektledaren Marie Fredin vid stora dammen.

Grenadjärparken har sin norra entré mot Djurgårdsgatan och sin södra entré mot Garnisonsvägen. Strax intill parken ligger Ryttargårdskyrkan.

– Idag är Grenadjärparken igenväxt och ganska bortglömd, säger Marie Fredin, projektledare i Linköpings kommun.

Hon framhåller även att parken kan upplevas som otrygg. Dessutom har det kommit in klagomål på anläggningens skick. Men parken är också uppskattad, inte minst på våren när vitsipporna blommar ut.Parkens entré mot Djurgårdsgatan.

 

Grenadjärparken skapades av militären i början av 1900-talet och var en del av Garnisonens område. Linköpings kommun köpte marken när den militära verksamheten lades ner på 1990-talet. I parken fanns bland annat ett soldattorp som flyttades till Gamla Linköping 2017.

När upprustningen nu ska sätta igång är ambitionen att åter skapa en vacker parkmiljö. Samtidigt ska den rofyllda skogskaraktären behållas och det rika djur- och växtlivet värnas.

– Här växer bland annat spetsnate, som är en kommunal ansvarsart. Det finns också många fåglar och fladdermöss, säger Marie.

Planen är att arbetet startar i januari och att allt är färdigt i slutet av 2020. Som en förberedelse gallrar kommunen träd och röjer sly.

– Gallringen gör att det blir ljusare, vilket bidrar till den biologiska mångfalden. Vi måste även få bort en del träd eftersom de släpper stora mängder löv i dammarna.

 


Gallringen gör att parken blir ljusare.

Entrén mot Djurgårdsgatan ska bli tydligare med hjälp av en låg granitmur som det står ”Grenadjärparken” på. De befintliga entréstolparna ska rustas upp, liksom ytorna vid parkens minnesmärken.

Dammarna ska renoveras och få en ny brygga. Staketet tas bort så att det blir lättare att komma fram till vattnet. Vid den stora dammen ska stränderna få en jämnare yta.

För att öka tryggheten kommer dagens belysning att bytas ut mot bättre armaturer. Vissa träd ska få ny punktbelysning.

– Men belysning är ganska känsligt här. Vi får inte ha något ljus som är riktat uppåt under den ljusa årstiden när fladdermössen är här. Då stör vi deras jakt. Men på vintern kan vi använda mer ljus, säger Marie.

 Illustrationsplan som visar hur parken ska rustas upp.
Här kan du förstora bilden:

 

Den bro som går vid dammarna ska få ett nytt räcke med infälld belysning. Vid den lilla dammen ska det även byggas en spång som blir upplyst.

Längs parkens norra del anläggs en ny gångstig. Platsen där det bortflyttade soldattorpet stod görs om till en äng.

– Där ska det även växa fruktträd och bärbuskar – växter som brukar finnas vid gamla torp. Det står också en gammal fin brunn där. Vi kommer att täcka den, men sätta in en pump och ha vatten stående i brunnen. Det blir en önskebrunn!

I östra delen ska det anläggas en pedagogisk lekslinga med naturinriktning. Där kommer det bland annat att finnas trädjur och stora fladdermusholkar och insektshotell som barnen kan titta på.

Marie hoppas att Linköpingsborna kommer att uppskatta förnyelsen när allt är klart.

– Tanken är att Grenadjärparken ska vara ett andningshål, där många kan känna lugn och ro.

Text och foto: Per Conning

Här kan du läsa mer om aktuella byggprojekt i Linköping: