Så undviker du problem med häckande fåglar

3 maj 2019 | Bygga, bo & miljö
Störs du av häckande fåglar? Här får du tips på hur du kan undvika problemen.
En ensam duva på gatsten.
I samband med vårens ankomst får Linköpings kommun varje år in klagomål på de störningar och olägenheter som medföljer när fåglar häckar på tak och vid byggnader. Som fastighetsägare är du ansvarig för eventuella risker eller olägenheter för människors hälsa som uppstår när fåglar häckar på eller vid din byggnad. Med olägenhet för människors hälsa menas en störning som kan skada hälsan och som inte är obetydlig eller tillfällig.

– Fåglarnas häckning är oftast en tillfällig störning, i form av ljud eller nedskräpning. Detta gör att fåglar normalt inte bedöms som en olägenhet enligt miljöbalken. Du får i de flesta fall acceptera att det finns fåglar i stadsmiljön, säger Anneli Hammarström, miljöskyddsinspektör vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tips till fastighetsägare

För att minska risken för störande häckningar på fastigheten kan du som fastighetsägare:

• Blockera lämpliga sittplatser för fåglar med nät, vajrar, trådar med mera. Gör platta taksektioner och hängrännor otillgängliga för fåglarnas häckning genom att till exempel spänna upp nät eller trådar.

• Rensa tak och hängrännor från gamla bon. Försvåra för fåglarna att bygga nya bon på fastigheten. Fiskmåsar återvänder gärna till tidigare boplatser år efter år. Det gör att problemet med störande häckning ökar med åren om man inte försvårar för fåglarna att bygga sina bon.

• Sätta upp roterande störande skyltar kan fungera (störande reflexer/färger som effekt). Duvor kan skrämmas bort med hjälp av rovfågelsattrapper som sätts upp på fastighetens tak. Dessa kan köpas i jaktaffärer.

• Lägga ut "klibbig" massa (så kallad "bird-repellent") avsedd för att hålla undan fåglar från speciella platser och att lämpliga häckningsplatser görs mer otillgängliga för fåglar.

• Se till att sopkärl är väl förslutna så att fåglar inte kommer åt innehållet. Håll rent kring avfallstunnor och eventuella komposter så att de inte drar till sig fåglar eller råttor.
Anpassa tömning och storlek på avfallstunnorna så att de inte hinner bli överfulla innan tömning.

• Samarbeta med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten.
 
Att skjuta fåglarna är ingen långsiktig lösning. Fiskmåsen är dessutom fredad i hela landet under häckningssäsong, 1 april-31 juli.

Tips till boende

Även du som boende kan minska risken för de störningar som häckningen innebär genom att:

• Låta bli att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten under vår, sommar och höst. Att mata småfåglar lockar till sig måsar, duvor och även råttor.

• Om småfåglar ska matas på vintern bör det ske med en utplacerad fågelfröautomat eller genom upphängda talgbollar gömda i buskage en bit från fastigheten.