Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Södra Djurgårdsgatan skapar ny entré till innerstaden

7 juni 2021 | Stadsplanering & trafik
Linköping växer och antalet invånare ökar. För att möta ett ökat behov av bostäder och andra funktioner har Linköpings kommun tagit fram ett förslag för hur två områden vid Djurgårdsgatan ska utvecklas.
Illustration över Södra Djurgårdsgatan hus med 7-8 våningar, i grönt, träfasad och vitt.

Bilden visar hur delar av den nya bebyggelsen vid södra delen av Djurgårdsgatan kan komma att se ut..

Redan 2015 tog Linköpings kommun fram ett så kallat planprogram med övergripande förslag på hur området runt Djurgårdsgatan skulle utvecklas. Planprogrammet har sedan dess konkretiserats till förslag för utveckling inom flera detaljplaner. Fram till den 9 juli är det samråd för de två detaljplanerna Idrottsföreningen 1 m.fl. och Smedstad 1:18 m.fl. (Ryttargårdskyrkan).

– Djurgårdsgatan, med sitt centrala läge, är en viktig gata för Linköping. Dessa förslag, tillsammans med de andra planerna för utveckling i området, ger oss möjlighet att möta den stora efterfrågan på centralt belägna bostäder och andra viktiga samhällsfunktioner, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd och samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Vy över Djurgårdsgatan från söder med föreslagen bebyggelse som ljusblå block. I förgrunden syns korsningen Djurgårdsgatan/Garnisonsvägen. Nere till höger i bild syns det som i dag är Grenadjärvallen. Till vänster syns T1-området.

Planerar för bostäder, service och verksamheter

Idrottsföreningen 1 m. fl. ligger nordväst om korsningen Djurgårdsgatan/Garnisonsvägen. Här planerar Stångåstaden att bygga två byggnader med drygt 100 lägenheter samt enstaka lokaler för service och verksamheter i bottenvåningarna. Byggnaderna planeras bli mellan fyra och sju våningar, med de högsta delarna närmast korsningen. Under den ena byggnaden föreslås ett parkeringsgarage med 67 parkeringsplatser.

Den andra detaljplanen, Smedstad 1:18 m.fl., ligger nordost om korsningen Djurgårdsgatan/Garnisonsvägen. Här föreslås tre nya kvarter vid den befintliga kyrkan, som ska finnas kvar. Den nya bebyggelsens höjd varierar mellan fyra och sju våningar. Kvarteren innehåller sammanlagt cirka 350 bostäder, utbildningslokaler och en förskola med plats för cirka 80 barn. I bottenvåningarna skapas enstaka lokaler för service och verksamheter. Kvarteren kommer att bestå av såväl vanliga bostäder som studentbostäder, omsorgsboende och trygghetsboende för äldre. Ut mot Djurgårdsgatan planeras ett torg. Under några av byggnaderna planeras två underjordiska garage med plats för cirka 150 bilparkeringsplatser. Parkering föreslås även i marknivå.

Djurgårdsgatan får mer stadsmässig karaktär

Djurgårdsgatan ska byggas om för att få karaktären av stadsgata, vilket innebär att gatan och den nya bebyggelsen får en stadsmässig utformning där upplevelsen av innerstadsmiljö förlängs. Längs gatan ska det finnas plats för både trafik, grönska och stadsliv. Framkomligheten för gående och cyklister ska förbättras både längs gatan och över den.

Tanken är att den föreslagna byggnationen ska bidra till att skapa en ny entré till innerstaden söderifrån. Detaljplanerna är ett led i att förverkliga inriktningen att utvidga innerstaden och skapa mer och bättre innerstad, i enlighet med Linköpings översiktsplan (Fördjupad översiktsplan: utvecklingsplan för Linköpings innerstad).

Samrådsperioden för de två detaljplanerna är mellan den 7 juni till den 9 juli 2021. Du kan läsa mer om detaljplanerna och lämna synpunkter på dem via projektens webbsidor.

 

Utvecklingen av Södra Djurgårdsgatan