Stadsnaturen ska skyddas när staden växer

1 juli 2019 | Bygga, bo & miljö
Träd tas ner och djurarters livsmiljöer kan försämras när staden växer. De senaste tio år har kommunen arbetat med att kompensera för detta, och nu tar kommunekologer fram riktlinjer
Gunnar Ölfvingsson och Madeleine Askelöf

Foto: Eva-Karin Strand

Om bin och humlor, så kallade pollinerare, försvinner så försvinner också många växtarter. En stor del av dem är sådana som ger oss föda och som vi bland annat därför är beroende av. Det är ett av skälen till att vi måste vara rädda om stadens biologiska liv.

– Vi hänger ihop med naturen, säger kommunekolog Gunnar Ölfvingsson.

När staden växer och allt fler platser bebyggs så riskerar naturvärden att försvinna. Därför försöker kommunen i sina olika planer titta på vilka naturvärden som finns och hur de kan påverkas negativt.

– Om det inte går att undvika eller minimera allvarlig negativ påverkan behöver den som är ansvarig för ett byggprojekt, kommunen eller andra aktörer, kompensera för den skada som uppstår i naturmiljön.

Träd i stadsmiljö (Järnvägsparken) Foto: Gunnar Ölvvingsson

Två riktlinjer

Två riktlinjer ska tas fram: en för arbetet med ekologisk kompensation och en för ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är alla de tjänster och produkter som naturen servar oss människor med.

– Kommunen har arbetat med kompensation i tio år.  Men nu tar vi fram riktlinjer som gör arbetet mer tydligt och konsekvent, säger Gunnar Ölfvingsson.

Syftet med ekologisk kompensation är att den biologiska mångfalden inte ska minskar. Men Ibland går det inte att kompensera för det som gått förlorat fullt ut. Exempelvis så är inte ett nytt träd lika nyttigt som ett gammalt och det tar tid innan det åldras.

– Men ibland blir det tvärt om så att kompensationen tillför värden. Man kanske skapar ett område för pollinerande insekter, med blommor, sandiga slänter och död ved med hål i.

Kompensera

Kompensationen kan se ut på olika sätt. Nya träd kan planteras där gamla tas bort eller någon annanstans om det inte finns tillräckligt med utrymme på platsen. I värsta fall måste även gamla ihåliga träd tas bort. Ett sätt att minimera skadan är att ta hand om den grova stammen och placera den stående eller liggande på en lämplig plats.

Mulmholk och ekoxekompost i Viggeby, Foto: Gunnar Ölfvingsson

Om man däremot placerar ut en så kallad mulmholk så är det ett exempel på kompensation. Mulmholkar är stora holkar byggda i trä. I dessa försöker man skapa ny mulm med hjälp av sågspån, gamla löv med mera. Mulm är ett ofta rödbrunt material i ihåliga träd och består av nedbrutet material från trädet samt rester av svampar och djur med mera. Mulmen är livsmiljö för mängder av olika småkryp, bland annat insekter.

-När vi ska kompensera för oundvikliga skador i naturen handlar åtgärderna i mycket om att tänka brett, så att många arter gynnas , säger Gunnar Ölfvingsson. 

Kallerstad

Ett annat exempel på kompensation är det som skedde när Kallerstad brandstation byggdes. I närheten finns två dammar med större vattensalamander. Mellan dammarna och landmiljön rör sig salamandrarna.

För att undvika att de ska bli överkörda har murar byggts invid och tunnlar under den nya vägen som skär av deras vandringsväg.

På andra ställen, exempelvis i Vallastaden har dammar för vattensalamander lagts igen och nya skapats i närheten.

 

 Salamanderdamm invid Vallastaden. Foto: Gunnar Ölfvingsson

Träd

Ett konkret och bra exempel på hur vi hänger samman med och har nytta av naturen är just träd, menar kommunekolog Madeleine Askelöf.

– Alla gillar inte skalbaggar, för dem kan det vara lättare att förstå betydelsen av en biologisk mångfald och naturvärden om man tar exemplet träd som bland annat skänker skugga.

Madeleine ska ta fram riktlinjer för ekosystemtjänster, alltså tjänster där naturens arbete gör nytta för människan. Hon ger några exempel på vad det är:

Pollinering gör så att vi får frukter och bär. Det är därför en tjänst som naturen gör människan. En annan sådan tjänst är att trädens bladverk ger oss syre och skugga. Att grönytor tar emot regn vid stora nedfall är också en tjänst som naturen gör oss. 

Fyra grupper

Ekosystemtjänsterna kan delas in i fyra grupper:

  • Den första är den kulturella och kan handla om att grönska är bra för hälsa och läkning. Här ingår också ekoturism och friluftsliv.
  • Den andra gruppen kallas försörjande tjänster. I den ingår bland annat mat, dricksvatten, virke från skogen och naturmedicin.
  •  Den tredje gruppen kallas reglerande. Här ingår exempelvis: vattenrening, skydd mot naturkatastrofer och pollinering.
  • Den fjärde gruppen är stödjande. Stödjande tjänster är de som utgör basen för alla andra ekosystemtjänster. Exempel på dessa är fotosyntesen, produktion av näringsrik jord och den biologiska mångfalden med alla arter.

Text: Eva-Karin Strand Wåtz