Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trygghet och återhämtning i budgeten

7 september 2021 | Kommun & politik
I sitt budgetförslag för 2022 har styrande Allians för Linköping (M, C, L och KD) två tydliga fokus. Det ena är trygghet. Det andra är att ge kommunens verksamheter goda förutsättningar för det som nu behöver göras i spåren av pandemin.
Gruppledarna i Allians för Linköping

Allians för Linköpings gruppledare presenterade budgeten vid en pressträff på tisdagen. Från vänster Åsa Wennergren (L), Niklas Borg (M), Denisé Cassel (KD) och Muharrem Demirok (C). Foto: Per Conning

Allians för Linköping framhåller att det är med stolthet som de lägger fram en budget som tar ansvar för framtiden, samtidigt som de tillför stora resurser till verksamheterna för en återhämtning efter pandemin.

Alliansen säger att budgeten ger nämnderna full kompensation för pris- och löneökningar, och utöver det kraftiga tillskott för återtagande av verksamhet och möjlighet till nya viktiga satsningar. För att ge verksamheterna mer långsiktiga planeringsförutsättningar signalerar Allians för Linköping redan i denna budget att det inte heller är aktuellt med några besparingskrav för 2023.

Bryta utanförskap

- Vi tar den ökade otryggheten på största allvar och avser därför genomföra rekordstora satsningar för att både möta den otrygghet som just nu sprider sig i delar av vår kommun men också skapa helt andra förutsättningar än tidigare att långsiktigt bryta segregation och utanförskap för en varaktigt tryggare kommun, säger Niklas Borg (M).

I budgeten finns satsningar på ökad trygghet, inte minst på landsbygden. Den innehåller också satsningar för att öka småhusbyggandet på landsbygden och för att korta kommunens plankö. Det läggs även extra medel på ett förstärkt arbete med klimatanpassning.

- Linköpings kommun jobbar hårt mot målet att bli koldioxidneutrala 2025 för att vi ska klara oss ur klimatkrisen. Klimatkrisen har dock redan medfört att klimatförändringar är här. Det ser vi inte minst genom de skyfall med översvämningar vi sett i Sverige nu under den gångna sommaren. Nu förstärker vi kommunens arbete med klimatanpassning. Vi fortsätter arbeta med att minska vårt klimatavtryck men vi måste också anpassa kommunen för de klimatförändringar som redan är här och de som kommer, säger Muharrem Demirok (C).

Gruppledarna utanför stadshuset.
Foto: Per Conning


På kommunens grund- och gymnasieskolor utökas satsningen på heltidsmentorer för att avlasta lärarna så att de kan fokusera på sitt kärnuppdrag, undervisning. Alliansen ser att grundsärskolan är i behov av mer resurser och genomför en satsning för att säkerställa att de har rätt förutsättningar. Partierna tillför också medel för att säkerställa att det finns behöriga lärare, rektorer och övrig personal i skolan.

- Arbetet med att skapa en likvärdig kunskapsskola för alla elever, oavsett bakgrund, är centralt för oss. Fokus ligger på att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och elevernas trygghet och studiero. Satsningen på heltidsmentorer utökas för att avlasta lärarna så att de kan fokusera på sitt kärnuppdrag som är undervisning och samtidigt ökar vi tryggheten för eleverna, säger Åsa Wennergren (L).

Skolan spelar en viktig roll när kommunens socialtjänst ska ge barn och unga stöd. Genom skolans hjälp förenklas socialtjänstens kontakt med föräldrar och insatser kan då sättas in tidigt för att ge barn, unga och familjer rätt stöd. Därför vill alliansen se en djupare samverkan mellan skolan och socialtjänsten.

Tidiga insatser

- För barn och ungdomar som behöver olika former av insatser är det helt avgörande att dessa, genom föräldrarnas samtycke, kan sättas in så tidigt som möjligt. Acceptansen att ta emot socialtjänstens hjälp är dessvärre inte alltid en självklarhet men genom ett bredare samarbete med skolorna förbättras socialtjänstens kontakt med föräldrarna och insatserna kan sättas in tidigt, säger Niklas Borg (M). 

Allians för Linköping menar att en god och trygg arbetsmiljö är A och O och bidrar till att kommunens mål uppnås. Det utökar kommunens möjligheter att attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare. I budgeten satsar partierna därför på ett pilotprojekt som ska se över delade turer inom äldreomsorgen. I budgeten ryms även en satsning för att minska den så kallade arbetsmiljöskulden till kommunens medarbetare med anledning av coronapandemin.

- Vi har medarbetare som upplever att delade turer är ett problem. Det kan vara ansträngande och svårt att anpassa till ett socialt liv. Det gör också yrket mindre attraktivt och det blir svårare för oss som arbetsgivare att rekrytera. Sammantaget har vi därför beslutat att införa en pilot gällande slopandet av delade turer i äldreomsorgen där vi vill att delade turer ska vara frivilliga, avslutar Denisé Cassel (KD).

 

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: