Tusentals nya plantor ökar biologisk mångfald

13 november 2019 | Bygga, bo & miljö
Besökare på Tinnerö eklandskap söder om Linköping kan se jordhögar som har lagts upp på markerna och rader av nyplanterade buskar och träd. Det är Linköpings kommun som planterar tusentals plantor för att öka den biologiska mångfalden på åkermark i eklandskapet.
Nyplanterade buskar i Tinnerö eklandskap

Foto: Anders Jörneskog

Genom svarta remsor av växtskyddsduk spirar plantor med ännu gröna blad. Det är bland annat hassel, hagtorn, slån, nypon, olvon, rönn, oxel och fågelbär. Alla är blommande buskar och småträd som förekommer naturligt i eklandskapet.

– Vi planterar på gammal plöjd åkermark och tidigare gräsvallar som bearbetats. Syftet är att binda ihop eklandskapet bättre. Med fler blommande buskar och träd gynnar vi pollinerande insekter. På så sätt kan vi få bättre variation och spridning av växtligheten, säger kommunekolog Anders Jörneskog.

Brist på gamla träd

Den som vandrat på Tinnerö har säkert sett de stora ekarnas kronor breda ut sig över hagarna. Men många ekar står isolerade, lite var för sig, som en följd av tidigare åkerbruk. Ander Jörneskog beskriver det som ett fragmentiserat landskap.

Det och bristen på riktigt gamla träd med död ved gör det svårt för skyddade insekter som ekoxe och läderbagge att finna livsmiljöer och att sprida sig.

Bara i höst planterar kommunen 130 ekar och lindar, samt 4276 buskar och småträd på Tinnerö. Till detta kommer planteringar i Viggeby och Vidingsjö. Totalt kommer cirka 700 ekar och 18 000 buskar och småträd planteras i kommunens reservat under en sexårsperiod. Planteringarna ingår i ett EU-finansierat naturvårdsprojekt där kommunen och flera länsstyrelser deltar.

 


Foto: Claes Lundkvist 

Insektsparty

– På sina håll står plantorna tätt i rader för att det ska bli som häckar. Blommande nypon och hagtorn fungerar som klubbar där pollinerande insekter kan ha party och dra vidare ifrån, säger Anders Jörneskog.

– Men vi planterar för framtiden. Om ett par hundra år kommer Tinnerö att ha riktigt gamla träd.

Förutom planteringarna sätter även kommunen upp så kallade mulmholkar och ekkomposter med växtmaterial från döda ekar.

 


En ekkompost.
Foto: Anders Jörneskog

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta

"Tinnerö eklandskap kultur och natur" är ett 687 hektar stort kommunalt naturreservat bara två kilometer från Stora torget.

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun arbetar tillsammans i projektet Life Bridging The Gap. LIFE-fondens pengar används inom det nätverk av skyddad natur som har pekats ut av EU, så kallade Natura 2000-områden. I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Projektet ska arbeta i värdefulla ekmiljöer och förstärka deras värden så att de kan finnas kvar i framtiden och hysa samma värdefulla arter. Bland annat ska man:

  • Restaurera igenväxta ekmarker
  • Plantera ekar i områden som saknar ekföryngring
  • Skapa död ved för att försöka överbrygga glappet i åldersstrukturen
  • Skapa död ved på artificiell väg för att öka förutsättningarna för vissa ovanliga skalbaggar att fortleva

Projektet startade i oktober 2016 och pågår till september 2022. Projektets budget är 80 miljoner kronor och nästan 60 % är finansierat av EU. Naturvårdsverket bidrar med 15 miljoner kronor och de tre länsstyrelserna samt kommunen står för resten av finansieringen.

Läs mer på webbplatsen Life Bridging The Gap:

Text: Claes Lundkvist