Hoppa till huvudinnehåll

Växlar upp kring brottsförebyggande arbete

26 maj 2023 | Kommun & politik
På säkerhetsavdelningen inom Linköpings kommun pågår ett arbete med att renodla och definiera det brottsförebyggande arbetet. Det är ett gigantiskt område som kräver en rad insatser. För att förebygga brott krävs att flera åtgärder sker parallellt, på flera nivåer. Det finns ingen universallösning och är därför komplext.
Tre personer står på rad. De lutar sig mot muren i Domkyrkoparken

Lisa Norrbin, Niklas Johansson och Anders Netin arbetar med kommunens brottsförebyggande arbete. Foto: Fanny Miles

Ny lag träder i kraft

Bakgrunden till att säkerhetsavdelningen växlar upp är en ny lag om kommuners ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

Den nya lagen ställer krav på att kommuner behöver ha en organisation kring brottsförebyggande arbete och att arbetet bedrivs kunskapsbaserat. Åtgärderna som vidtas ska utgå från kartläggning, lägesbild och analys av orsakerna till brott och otrygghet.

Att arbeta brottsförebyggande innebär att förebygga att brott sker. Det kan handla om att sätta in åtgärder som syftar till att dels påverka de omständigheter i en situation som gör att personer väljer att begå brott, dels att att sätta in åtgärder som syftar till att minska benägenheten hos människor att begå brott.

Säkerhetsstrategiskt

Lisa Norrbin är säkerhetsstrateg med ett särskilt uppdrag för kommunens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete, och är delaktig i att ta fram en organisation och ramar för arbetet. Däribland ingår bland annat att ta fram en förvaltningsöverskridande åtgärdsplan som innehåller konkreta åtgärder för hur arbetet ska bedrivas i kommunen och tillsammans med externa samverkansaktörer, exempelvis polisen.

– I grund och botten handlar det om att ge kommunen rätt förutsättningar för att arbeta effektivt i det brottsförebyggande arbetet. Vi gör och har gjort mycket inom detta område men ska bli bättre på att bygga lägesbilder och analysera orsakerna till brott och otrygghet. Genom detta blir det tydligare vilka problem och åtgärder vi bör prioritera, säger Lisa Norrbin.

Under våren arbetar gruppen med att ta fram en åtgärdsplan.

BRÅ stöttar kommuner

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, verkar nationellt och har som uppdrag att stötta kommuner inom det brottsförebyggande arbetet. BRÅ har valt ut fem kommuner med områden som räknas till polisens lista över utsatta, eller områden med socioekonomiska utmaningar. Linköping är en av dessa kommuner.

– Linköping är en stor kommun med varierande problematik. Det är svårt att ha en isolerad lösning till allt, vi måste alltid tänka på den lokala problembilden. Brott och utsatthet för brott är inte sällan fokuserade till specifika platser, tider eller individer. Därav behöver vi undersöka varför brott sker under dessa förutsättningar. Drogförsäljning som sker i närheten av en skola kan bero på en rad olika anledningar. Det kan handla om eleverna som går på skolan eller att skolan är fysiskt utformad för att möjliggöra brott på platsen. Vi behöver hantera båda dessa perspektiv parallellt och samordnat, säger Lisa Norrbin och fortsätter:

– Men det finns också problematik som rör sig om att unga växer upp i parallella samhällen, med socialt utanförskap eller inom hederskultur. Där måste vi arbeta aktivt med breda åtgärder för att förhindra framväxten av parallella samhällen men också med familjerna för att förhindra att unga rekryteras in i kriminalitet.

Över förvaltningsgränser

Kommunen har redan en modell för det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet där specifika handlingsplaner för prioriterade målområden är under framtagande. Åtgärdsplanen som nu arbetas fram är själva grunden för kommunens övergripande arbete.

Utöver konkreta åtgärder tydliggör planen inom vilka målområden arbetet måste fokuseras kring. En ny organisationsstruktur implementeras under året och kommer att sträcka sig från strategisk nivå och hela vägen ner till det operativa arbetet.

– Detta kommer att hjälpa oss arbeta förvaltningsöverskridande vilket vi måste för att uppnå resultat. Det finns flera förvaltningar och externa aktörer som har god kunskap om barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet, men det är deras samlade resurser och att dessa prioriteras rätt som har effekt. Genom arbetssättet som nu ska sjösättas kommer vi bli bättre på att systematisera arbetet, inhämta information brett över kommunen och utöka vår förmåga att sammanställa och analysera information som är viktig för oss, säger Lisa Norrbin.

Förebyggande arbete sker brett

Inom säkerhetsavdelningens organisationsstruktur bedrivs både situationell och social brottsprevention och flera insatser sker parallellt och i samverkan över förvaltningsgränserna.

Med situationell brottsprevention menas att försvåra platsen eller situationen brottet begås vid. Där är stadsplanering en viktig del.

– Det brottsförebyggande arbetet berör alla våra förvaltningars områden. Varje del i en kommuns utformning kan bidra till en trygg och inkluderande stad. Ser vi till stadsplanering tittar vi på den lokala problembilden när vi utformar nya stadsdelar och pratar med planerarna innan detaljplanerna utformas. Här har polisen en viktig roll då de kan ge oss råd om vilka delar i utformningen som kan försvåra polisens arbete, såsom trånga passager, tillgänglighet och belysning, säger Lisa Norrbin.

Med social brottsprevention handlar det om att förebygga att brott begås vid unga år men också att minska risken för återfall efter avtjänat straff. Både socialtjänst och skola har avgörande roller i det arbetet.

– Från skolans och socialförvaltningens håll är det på individnivå då de har kontakt med elever, vårdnadshavare och ungdomar dagligen och har därför god insyn.

Social brottsprevention

Några exempel på hur kommunen arbetar med social brottsprevention är SBU - samverkan barn och unga - som samordnar resurser för att möta barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet. SSPF är ett annat exempel som arbetar för att öka samarbetet mellan socialtjänst, skola, barn- och fritidsverksamhet. Projektet Rätt kurva arbetar med att fånga upp individer på väg in i kriminalitet medan den sociala insatsgruppen arbetar med avhopparverksamhet. Det bedrivs brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete både i projektform och som en del av linjearbetet.
Medborgarperspektivet

Kommuninvånarnas synpunkter är också av största vikt. För att fånga upp medborgarna arrangeras trygghetsövningar med Frivilliga resursgruppen som fångar upp de boendes uppfattningar om sin egen stadsdel.

– Att få in medborgarperspektivet är oerhört viktigt. De är den primära målgruppen eftersom det är de som lever och verkar i Linköping och befinner sig i stadens olika kontexter, säger Lisa Norrbin.

Arbetet med åtgärdsplanen pågår under våren. Arbetet med att implementera den nya samordnings- och ledningsmodellen pågår parallellt med att styrdokument tas fram. Till hösten är förhoppningen att detta arbete ska kunna omsättas i praktiken.Text och foto: Fanny Miles

 

Senast ändrad den 26 maj 2023

Senaste nytt

De är två av landets främsta unga entreprenörer
Sommar på gång - då öppnar Tinnis
Nationaldagsfirande i Gamla Linköping
Det hände på fullmäktige i maj
Hon hjälper unga att påverka
Bredband på landsbygden - Linköping i framkant
Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland
Ökad trygghet vid Linköping arena