Bygg- och miljönämnden: Hästägare och butiker får nya kunskaper

20 september 2018 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Utbildning för hästägare kring miljöpåverkan och informationsmöte för butiker kring livsmedels- och avfallshantering. Det är ett par informationsärenden som bygg- och miljönämnden tar upp på torsdagens sammanträde.

Utbildning för hästägare ska minska miljöpåverkan

Djurhållning innebär en risk för miljöpåverkan. Miljökontoret i Linköpings kommun har därför tillsammans med projektet "Greppa näringen" genomfört en utbildning för verksamhetsutövare med hästhållning.

Kursen som hette "Miljöhänsyn vid hästhållning" handlade till stor del om gödselhantering och syftade till att minska näringsläckaget till vatten. Linköpings vattendrag och sjöar är i stor utsträckning övergödda. Utbildningen för hästägare är en av många åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten.

– Övergödningen är ett stort problem för den biologiska mångfalden i våra vatten. Vi måste jobba på bredden, det är alla de små utsläppen tillsammans som belastar våra vattendrag, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden. 

– Vi jobbar sedan tidigare bland annat med avlopp och lantbruk för att minska övergödningen. Hästnäringens omfattning gör att den också är viktig att jobba med, säger han.

Utbildningen tog också upp hur en kontroll från Miljökontoret går till. Kursdeltagarna var nöjda med utbildningen och tyckte att den gav dem bra kunskap.

I Östergötland finns det cirka 15 000 hästar.

Projektet ”Greppa näringen” drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och företag i lantbruksbranschen.

Butiker bjuds in till informationsmöte om livsmedelshantering

Miljökontoret i Linköpings kommun bjuder in närmare 90 butiker till ett informationsmöte i oktober. Syftet är att det ska bli lättare att göra rätt i butikernas verksamhet.

På mötet kommer Miljökontoret att ge information om livsmedelshantering, avfallshantering och köldmedier, med lagstiftningens krav inom respektive område och viktiga punkter att tänka på. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor.

– Det är viktigt att allmänheten kan vara trygg med att butikerna i Linköping har en säker livsmedelshantering, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden. Livsmedlen ska exempelvis hållas i rätt temperatur och de ska vara korrekt märkta om de innehåller allergiframkallande ämnen.

Informationsmötet är en del i det förebyggande arbetet och ingår i bygg- och miljönämndens satsning på bättre kommunikation med näringsidkare. Det ska bli lättare att göra rätt och att det ska bli färre påpekanden vid inspektioner.

De aktuella butikerna får en inbjudan via brev.

Gunnar Gustafsson

Ordförande i bygg- och miljönämnden (MP)

Skicka e-post till Gunnar Gustafsson

E-post: gunnar.gustafsson@linkoping.se

Telefon: 0709-544 778

Senast uppdaterad den 20 september 2018