Bygg- och miljönämnden: Förbättrad miljötillsyn på lantbruken

22 november 2018 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
På en presskonferens inför dagens sammanträde med bygg- och miljönämnden berättade ordförande Gunnar Gustafsson (MP) bland annat om miljötillsyn på lantbruken och om hantering av schaktmassor. Han berättade även om informationsträffar för livsmedelsbutiker och vårdhem.

Förbättrad miljötillsyn på lantbruken

Miljökontoret har under året arbetat med utveckling av miljötillsynen på lantbruk. Arbetet påbörjades efter att det framkom att det fanns ett missnöje hos lantbrukarna med hur tillsynen fungerade.

Arbetet har bedrivits i samarbete med branschen och inriktat sig på konkreta åtgärder för att underlätta för lantbrukarna. Några exempel är utformningen av bokningsbrevet inför ett besök och protokollet som sänds till lantbruket efter tillsynen, som har bearbetats så att de blir lättare att förstå.

Målet är att förbättra kommunikationen mellan myndighet och verksamhetsutövare för att öka förståelse och förtroende. Kommunen har tillsammans med branschen och länsstyrelsen etablerat ett långsiktigt samverkansforum för att fortsätta utvecklingen.
 
– Jag är väldigt glad över att Miljökontoret på ett snabbt och konstruktivt sätt har tagit till sig synpunkterna från branschen. Idag har vi väldigt positiva signaler från lantbrukarna om hur tillsynen fungerar, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Bakgrunden är att det kom in synpunkter från olika intressenter inom lantbruket. Det resulterade i det samverkansforum som nu har etablerats, för att alla ska förstå varandras roll och göra det så smidigt som möjligt.

– Målet med tillsynen är att skydda miljön och ge oss säkra livsmedel. För att det ska fungera bra måste det finnas en förståelse för varandras situation och arbete. Jag är stolt över Miljökontorets lantbruksgrupp som på ett så bra sätt har tagit till sig kritiken och jobbat med sina arbetsmetoder, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden.

 

Schaktmassor ett växande problem

Miljökontoret har genomfört en branschträff för att förbättra hanteringen av schaktmassor.

All jord, grus och sten som grävs bort från en plats, så kallade schaktmassor, är ett avfall. År 2014 var en av fyra lastbilar i storstadsregionerna en bil som körde schaktmassor. 330 000 ton förorenad jord kördes till deponi, samtidigt som drygt tre miljoner ton ej förorenade massor kördes till deponi.

För att få ordning på hanteringen i Linköping har Miljökontoret haft en branschträff. Dit kom entreprenörer, byggare, åkerier med flera. Intresset var mycket stort.

– Syftet är att få till en bättre ordning i hanteringen än idag. Massor som inte är förorenade bör återanvändas istället för att hamna på deponi, det är bättre resurshushållning, säger Gunnar Gustafsson (MP) ordförande i bygg- och miljönämnden.

När det gäller förorenade massor är det viktigt att de tas om hand på korrekt sätt. Annars kan föroreningarna spridas till nya områden. Idag finns det flera förorenade områden i centrala Linköping, varför det är viktigt att kontrollera den mark som schaktas.

– Det är glädjande att intresset i branschen är stort. Det finns både pengar att spara och vi slipper sprida föroreningar till nya områden om massorna omhändertas korrekt, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden.

 

Informationsträffar för butiker gav kunskap

Miljökontoret har genomfört två träffar för både små och stora livsmedelsbutiker. Vid träffarna informerade kontoret om livsmedelshantering, köldmedia och avfall.

Syftet med träffarna har varit att informera om aktuella frågor och nyheter i lagstiftningen, så att företagarna får bättre förutsättningar att följa lagstiftningen. Miljökontoret vill också ha en dialog med företagarna kring de olika frågeställningarna. Kontoret har även sett att det ger ett mervärde att företagarna träffar varandra, så det blir ett utbyte dem emellan. Informationsmötena är en viktig del av bygg- och miljönämndens arbete för ökad dialog och service till näringslivet.

De deltagande butikerna fick ställa frågor, diskutera, få tips från varandra och komma med idéer till Miljökontorets fortsatta tillsyn. Träffarna var lyckade även om deltagarantalet var lägre än väntat. Ett 15-tal personer deltog från butiker av varierande storlek.

– Syftet med de livsmedelskontroller som Miljökontoret genomför i butiker är att kontrollera att livsmedelslagstiftningen följs, så att vi får säkra livsmedel som vi inte blir sjuka eller skadade av. Det handlar också om att skydda konsumentens intresse, så att man till exempel får det man förväntar sig, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Miljökontoret gör också kontroller av köldmedier. Syftet är att kontrollera läckage och påfyllnad av köldmedium, för att minska klimatpåverkan från detta. Verksamheterna får redovisa orsaken till eventuella läckage och om de har någon handlingsplan för att förebygga framtida utsläpp. Vanliga orsaker har till exempel varit läckage på ventiler och packningar, vid skarvar eller sprickor på rör.

Avfall ger också påverkan på miljön som kan minskas. Miljökontoret vill förmedla kunskap och vid behov ställer kontoret krav på återvinning av matavfall och fett, liksom på återvinning av förpackningar.

 

Vårdhem fick information om hälsa och miljö

Miljökontoret bjöd nyligen in till informationsmöte för verksamheter inom hem för vård eller boenden. Intresset var stort och representanter från 38 verksamheter kom till mötet.

Livsmedels- och hälsoskyddsavdelningen informerade bland annat om aktuell lagstiftning, miljökontorets roll som tillsynsmyndighet och hur de arbetar. De berättade om olika riskfaktorer för hälsa och miljö.

– Det var ett positivt möte där deltagarna visade stort intresse och fick tillfälle att ställa sina frågor. Genom detta samarbete får verksamheterna bättre förutsättningar för att arbeta förebyggande genom egenkontroll, samtidigt som vi får mer kännedom om dem, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden. 

Verksamheter som representerades var ungdomshem, gruppbostäder, stödboenden och psykiatriboenden, både från kommunal, privat och statlig sektor.

 

Gunnar Gustafsson

Ordförande i bygg- och miljönämnden (MP)

Skicka e-post till Gunnar Gustafsson

E-post: gunnar.gustafsson@linkoping.se

Telefon: 0709-544 778

Senast uppdaterad den 22 november 2018