Alla boenden inom omsorgen i Linköpings kommun ska få tillgång till trådlöst internet (Wi-Fi)

24 juni 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
År 2025 ska Linköping vara ledande i Sverige på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Linköpings Kommun har nu kommit in i slutfasen av etapp ett i utbyggnaden av internetaccess till samtliga boenden inom äldreomsorgen, det så kallade Trygghetslyftet Wi-Fi. I lokalerna får boenden och personal även tillgång till internet i gemensamhetsutrymmen och kontor genom trådlösa nätverk. Syftet med utbyggnaden är att ge alla boende och all personal tillgång till internet. 

Alla särskilda boenden och dagliga verksamheter skall kunna ha likvärdiga erbjudanden oavsett storlek, utförare och geografi. Genom att ge tillgång till Wi-Fi i gemensamhetsutrymmen skapas möjlighet till ett ökat användande av digital lösningar både för personal och boende. Detta skapar förutsättningar för social interaktion, delaktighet och ökad självständighet. Syftet är även att skapa förutsättningar för medarbetare att använda digitala verktyg och skapa möjligheter till nya arbetssätt inom omsorgen. Liselotte Fager (KD), äldrenämndens ordförande beskriver att det finns ett stort ett behov av Wi-Fi främst inom äldreomsorgen. 

– Jag är glad att vi nu är vi i mål med arbetet. Min tro är att detta kan höja livskvaliteten för våra boende. Vi vet att det finns ett stort behov av att kunna kommunicera med anhöriga när livet förändras och äldreomsorgens insatser blir aktuella säger Liselotte Fager. 
 
Enligt funktionshinderpolitiken ska alla människor, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Delaktigheten i samhället och förutsättningar till ett meningsfullt liv kan förenklas för enskilda individer med möjlighet av tillgång till välfärdssteknologi. Svårigheter att använda välfärdstekniken på grund av den tekniska infrastrukturen, till exempel avsaknad av Wi-Fi i bostaden eller på den dagliga verksamheten har tidigare varit en avgörande faktor för att motverka det digitala utanförskapet, vilket detta installationsarbete nu förbättrar. 
  
– Att vi har Wi-Fi på våra omsorgsboenden är en förutsättning för att vi ska klara av framtidens utmaningar inom omsorgen. Att det inte har funnits tidigare har till exempel inneburit att boende gått miste om viktiga hjälpmedel. Jag är glad att vi nu höjt ambitionerna och kommer att erbjuda Wi-Fi på samtliga av kommunens boenden inom omsorgen avslutar Annika Krutzén (M), kommunalråd och social- och omsorgsnämndens ordförande.

Liselotte Fager (KD)

Ordförande äldrenämnden

Skicka e-post till Liselotte Fager (KD)

E-post: liselotte.fager@linkoping.se

Annika Krutzén (M)

Ordförande social- och omsorgsnämnden / kommunalråd

Skicka e-post till Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzén@linkoping.se

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 24 juni 2019