Linköping satsar på hemtjänsten

20 juni 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Igår beslutade äldrenämnden om att regelverket och ersättningsnivåerna för hemtjänsten i Linköpings kommun ska revideras.

Den 15 februari 2018 beslutade äldrenämnden om vilka nivåer på ersättning som skulle utges till utförarna efter att tids- och insatsregistreringen var införd i hemtjänsten. Samtidigt beslutades också att uppföljning skulle ske. Den nya ersättningen gäller från och med 2018-03-01 och har införts successivt. Samtliga hemtjänstutförare är i gång med tids- och insatsregistreringen sedan 2018-0901 och får nu den nya ersättningen.

Förslagen innebär en höjning av timersättningen för hemtjänst dygnet runt, ersättningen för leverans av matkorg och inrättande av demensarbetslag. I förslaget ingår också att utförare får en uppstartskostnad per ärende när förenklat beslutsfattande införs. I regelverket skärps kraven på kvalitetssäkrade besök. Utförare ges också rätt att registrera tid för hembesök vid larm. Kostnadsökningen ryms inom äldrenämndens budget 2019. Syftet är att ge incitament för utförare att utföra och utveckla hemtjänsten med kvalité för medborgarna.

– Från Alliansen sida är vi extra nöjda med höjningen av ersättningen för leverans av matkorg. Vi anser att måltiden är mer än ett näringsintag. Det är viktigt att de måltider som serveras i äldreomsorgen dels håller hög kvalitet och är säker men också är anpassad efter de som ska äta den, säger Liselotte Fager (KD) ordförande i äldrenämnden.

Målet med satsningen är även att det ska förenkla arbetssätt och förbättra arbetsmiljön för medarbetare inom vård och omsorg, exempelvis genom att tid förskjuts från nyckelhantering till brukarnytta. Ett annat mål med satsningen är ett mer korrekt och rättvist system för fakturering av brukare och ersättning till utförare samt möjlighet att följa upp beviljade insatser på individnivå och erbjuda kontinuitet.

Målgruppen personer med demenssjukdom ökar inom hemtjänsten, därför bedöms det även vara av stor vikt att ge incitament för utförare att bedriva demensarbetslag. Det är av vikt att samtliga kommunmedborgare med behov av särskild kompetens kring demensproblematik kan komma i åtnjutande av demensarbetslag, varpå ersättningen föreslås differentieras mellan tätort och vissa ytterområden.

– För oss i Alliansen är det viktigt att äldreomsorgen är likvärdig, därför är vi stolta över är att vi nu på allvar möjliggör för hela kommunen att införa demensarbetslag och även säkrar upp att glesbygden får det. Livskvaliteten ska inte minska bara för att man blir äldre, jag är glad att vi nu tar krafttag och höjer ambitionerna, avslutar Liselotte Fager (KD).

Liselotte Fager (KD)

Ordförande äldrenämnden

Skicka e-post till Liselotte Fager (KD)

E-post: liselotte.fager@linkoping.se

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 20 juni 2019