Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kostnader för kommunens boendelösningar ses över

26 november 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Då det har framkommit att kommunens olika boendelösningar inte har nyttjats optimalt ska en översyn av behov, kostnader samt riktade stödinsatser, som exempelvis boendestöd, nu genomföras. Allians för Linköping kommer alltid föra en ansvarsfull ekonomisk politik som värnar kommuninvånarnas skattemedel.

Linköpings kommun står inför stora utmaningar framöver vilket ställer stora krav på styrning och uppföljning. Varje skattekrona ska alltid satsas där den gör mest nytta – på att lösa samhällsproblem och för att höja kvaliteten i våra verksamheter. Därför kommer en förvaltnings- och kommunövergripande översyn av kommunens boendelösningar nu genomföras för att kunna skapa en långsiktig och hållbar strategi.

Beslut om översynen har tagits av Arbetsmarknadsnämnden där uppdraget har lämnats till presidiet. Uppdraget kommer att återrapporteras i februari 2020.

– Det är viktigt att det tas ett helhetsgrepp om de olika boendelösningarna. Vi behöver långsiktiga lösningar och tydliga mål, säger Fredrik Lundén (M), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

– En trygg boendesituation är ett mycket viktigt steg mot egen försörjning, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande i Social- och omsorgsnämnden.

Översynen berör bland annat akutboenden, vandrarhem, bosociala kontrakt, akutlägenheter och boenden för kommunanvisade nyanlända.

Fredrik Lundén (M)

ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Till e-postformulär för Fredrik Lundén (M)

E-post: fredrik.lunden@linkoping.se

Telefon: 076-764 65 83

Annika Krutzén (M)

Ordförande social- och omsorgsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzén@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 18

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 26 november 2019