Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fokus på tidiga insatser i åtgärdsplan för social- och omsorgsnämnden

20 maj 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
På kommande sammanträde med social- och omsorgsnämnden kommer bland annat beslut om åtgärdsplan med anledning av det prognostiserade underskottet att tas. I åtgärdsplanen föreslås flera åtgärder som syftar till att få resultatinriktade insatser samtidigt som de är medför en kostnadsreducering. Nämndens prognostiserade underskott är 57 miljoner kronor.

– Med hjälp av åtgärdsplanen kommer vi inte bara kunna hantera underskottet utan får även möjlighet att utveckla och förbättra våra verksamheter. Genom att följa upp befintliga system och metoder kan vi se över så att skattemedel prioriteras till de områden där resurserna gör mest nytta, säger Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Flera av de föreslagna åtgärderna syftar till att utveckla dagens verksamhet till mer ändamålsenliga insatser vilket medför positiva konsekvenser för medborgarna och övrig kommunal verksamhet. På grund av underskottet kommer nämnden vara tvungen till att fokusera på de insatser som ger resultat för den enskilda och som ger stöd till de som behöver det mest.

Fler barn och unga har behövt vård utanför sitt hem och med anledning av det har bland annat har kostnaderna för placeringar inom HVB (hem för vård och boende) ökat. En HVB-placering är en ingripande åtgärd, som sker antingen när det saknas samtycke till frivilliga åtgärder, eller där öppenvård inte bedöms som tillräcklig. Genom att i större utsträckning än vad som görs idag, pröva det så kallande ”mellantvånget” så kan förebyggande insatser sättas in tidigare innan tvingande åtgärder blir aktuella. En eskalering av situationen som barnet eller ungdomen befinner sig i kan därmed förebyggas vilket kan bidra till ett minskat behov av HVB-vård och därmed leda till en minskning av kostnaderna för denna typ av placering.

Därtill har FoU fått i uppdrag att utvärdera effekterna av de öppenvårdsinsatser som barn och unga haft innan placering. Syftet är att se om det går att utveckla och förbättra de öppenvårdsinsatser som erbjuds, för att kunna motverka placeringar eller korta placeringar.

Införa stödboende

Andra åtgärder som föreslås är bland annat att införa stödboende som alternativ till bostad med särskild service. Detta skulle kunna medföra en möjlighet för individen att kunna träna och utveckla sina förmågor utan inlåsningseffekter men kommer också kunna förändra behovet av utbyggnad av bostad med särskild service.

I åtgärdsplanen förslås också att förändra sättet som kommunen utger boendestöd på till personer med beroendeproblematik. Genom denna förändring motiveras och förtydligas kravet på behandling och därmed reduceras risken för att systematisera ett professionellt medberoende.

Ytterligare en föreslagen åtgärd är att förändra nämndens arbetsinriktade insatser för personer som står långt från ett arbete. Det handlar om ett utökat samarbete med Arbetsmarknadsnämnden, där ett större fokus kan läggas på stegförflyttning till andra verksamheter närmare den ordinarie arbetsmarknaden.

Samtliga insatser som föreslås förändras eller avvecklas kommer att utvärderas innan sådant beslut tas.

Annika Krutzén (M)

Ordförande social- och omsorgsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzén@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 18

Fredrik Kliman

Gruppchef nyheter och media

Till e-postformulär för Fredrik Kliman

E-post: fredrik.kliman@linkoping.se

Telefon: 072-593 87 55

Senast uppdaterad den 20 maj 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: