Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Äldrenämnden tar idag beslut om att öka ersättningen för hemtjänsten

26 november 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
På äldrenämndens sammanträde i juni beslutade äldrenämnden att ersättningsreglerna skulle förändras så att all hemtjänst inom benämnda ytterområden ersätts med högre ytterområdesersättning. Detta innebar att fler områden räknades som ytterområden och därmed fick en högre ersättning.

Social- och omsorgsförvaltningen fick också i uppdrag att utreda om ytterligare justering av hemtjänsttimersättningarnas nivåer ska företas, särskilt avseende nattersättning. Denna utredning kommer nu tas upp och fattas beslut om på torsdagens sammanträde med äldrenämnden.

- Arbetet inom hemtjänsten förändras snabbt och det är viktigt att vi utformar ersättningsmodellen så att den passar även i framtiden. Personalen inom hemtjänsten gör fantastiska insatser varje dag och förgyller många äldres vardag. Det krävs att vi i äldrenämnden fattar beslut som ger rätt förutsättningar att bedriva en god äldreomsorg, säger, äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD). 

Mot bakgrund av inlämnade underlag från utförare som visar att ersättning inte utgår för faktiska kostnader som nattansvaret innebär, föreslås en höjning av timersättningen nattetid. Idag ersätts utförare för den registrerade tiden på samma sätt både dag och natt. När tids- och insatsregisteringen skulle införas gjordes beräkningar att ersättningen skulle täcka även kostnader nattetid. Personal behöver finnas tillgängliga för att svara på larm även om planerade nattinsatser är få. 

- Sammantaget gör vi nu stora förändringar på hemtjänsten. Vi beslutade tidigare i år om framtidens hemtjänst som innebär en helt ny hemtjänstorganisation för att på ett bättre sätt kunna möta den äldres omsorgsbehov i framtiden. Som en del i satsningen på hemtjänsten utökar vi nu ersättningen gällande nattersättning och med  den tidigare satsningen med utökade ytterområden förstärker vi hemtjänsten totalt med närmare 29 miljoner kronor, avslutar Liselotte Fager (KD). 

Översyn av gällande hemtjänsttaxan och ersättningsmodellen kommer fortsätta och effekterna av ersättningsmodellen ska redovisas för äldrenämnden hösten 2021 för ställningstagande till eventuella ytterligare förändringar.

 

Liselotte Fager (KD)

Ordförande äldrenämnden

Till e-postformulär för Liselotte Fager (KD)

E-post: liselotte.fager@linkoping.se

Telefon: 076-048 14 90

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 26 november 2020