Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Teckenspråk: Funktionsnedsättning

För dig som har en funktionsnedsättning finns olika former av stöd och service. Det finns också stöd till dina anhöriga och personer med tillfällig funktionsnedsättning.

Det finns flera lagar som ger dig med en funktionsnedsättning rätt till stöd och service, dels socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en lag som ger dig med stora och varaktiga funktionshinder rätt till stödinsatser.

Ansök om stöd för funktionsnedsättning

När du ansöker om stöd för en funktionsnedsättning så kommer vi att göra en utredning. Under utredningen ställer vi frågor om din livssituation och ditt hälsotillstånd. För att kunna utreda dina behov kan vi också behöva träffa dig. Vi kan även behöva ta del av medicinska underlag och kontakta andra vårdgivare eller myndigheter efter samtyckte från dig.

När vi har fått in alla uppgifter som behövs för utredningen så gör vi en bedömning av ditt behov. En handläggare fattar ett beslut där det framgår vilket stöd du ska få. Du får en kopia på utredningen tillsammans med beslutet. Om du får avslag på din ansökan har du alltid rätt att överklaga. Du får information om hur du överklagar tillsammans med beslutet.
Om du vill ansöka om stöd så kan du antingen ringa till Social- och omsorgsförvaltningen eller skicka in en blankett.

Boende, stöd och service - ansök via blankett (LK2445)

Begära insats enligt LSS

Att ansöka om stöd enligt LSS-lagen kallas för att begära insats. LSS är en rättighetslag. Det innebär att du som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkretsar har rätt att få vissa i lagen angivna insatser förutsatt att du har behov av insatsen och att behovet inte kan tillgodoses på ett annat sätt.

Så begär du insatser

Du begär en insats enligt LSS genom att ringa till Social- och omsorgsförvaltningen, skicka in en blankett eller använda en e-tjänst. Om du ska flytta till Linköpings kommun kan du begära förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas här. En sådan begäran behandlas på samma sätt som om du redan var bosatt i kommunen, men börjar inte att gälla förens du flyttar hit.

  • Insatser enligt LSS - begär förhandsbesked via blankett (LK2510)
  • Insatser enligt LSS - begär insatser via blankett (LK2509)
  • Insatser enligt LSS - begär insatser via e-tjänst

Funktionshinderpolitiskt program

Det funktionshinderpolitiska programmet syftar till att förtydliga vad Linköpings kommun ska uppnå för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Programmet är ett styrdokument för alla kommunens nämnder, kommunala styrelser och bolag. Det ska stimulera och vara ett redskap för att uppnå helhetssyn och gemensamt förhållningssätt.

Kontakt:

Social- och omsorgsförvaltningen, avdelningen för äldre och funktionsnedsatta

Telefonnummer: 013 - 20 67 36

Senast uppdaterad den 14 september 2020