Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Anhöriga

Linköpings kommun erbjuder olika typer av anhörigstöd till dig som vårdar eller har stor omsorg om en anhörig eller annan närstående. Vissa former av anhörigstöd måste du ansöka om hos Social- och omsorgsförvaltningen.

Våra anhörigkonsulenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka. Vi erbjuder även efterlevnadsstöd för dig som förlorat en nära anhörig och behöver någon att prata med. Läs mer via länken "Anhörigcenter".

För dig som vårdar en anhörig som är äldre än 65 år finns möjlighet att ansöka om individuellt anhörigstöd. Stödet är avsett att användas för den anhöriges kostnad för olika tjänster till exempel 

 • hushållsnära tjänster, till exempel städning
 • trädgårdsskötsel eller snöskottning
 • fotvård
 • vattengymnastik
 • träning eller simning.

Syftet med stödet är att ge den anhörige förutsättningar för "egen tid" och möjlighet till avlastning. Mer information om individuellt anhörigstöd kan du få genom att kontakta Anhörigcenter, telefon 013- 26 31 57.

Består av fem sjuksköterskor med specialkompetens inom demensvård. De vägleder och stödjer dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Du kan få stöd både genom enskilda samtal och genom att delta i gruppverksamhet. Om din anhörige behöver växelvård eller dagvård kan demenscenter hjälpa dig med ansökan.

I Linköpings kommun finns två bokningsbara platser. Syftet med platserna är att underlätta för dig som vårdar en anhörig som är över 65 år i hemmet. Platsen kan bokas när du som anhörig har behov av tillfällig avlösning. För att kunna boka platsen krävs ett biståndsbeslut från Social - och omsorgsförvaltningen som är tidsbegränsat upp till två år, detta för att kunna ge trygg och säker omvårdnad.

De bokningsbara platserna finns på vårdboendet Åleryd. För att boka en plats vänder du dig direkt till nedanstående kontaktperson på boendet. 

 • Åleryd: 013-20 84 85 (samordnare) alt.013- 20 84 99 (verksamhetschef)

Vistelsen kan endast bokas för en period i taget, från några dygn till högst tio dygn i följd. Längre perioder kan bokas i undantagsfall. Vistelsen kan ordnas med kort varsel under förutsättning att platsen är ledig. För att vara säker på att kunna boka plats vid till exempel planerad resa behöver du vara ute i god tid. Du får betala 107 kr/dag och avgiften avser kosten. Kostavgiften betalas i efterskott mot faktura. För mer information kontakta äldrelots.

Anhörigbidrag kan ges till anhöriga som utför omfattande insatser i form av personlig omvårdnad och/eller tillsyn av sin närstående som är över 65 år. Insatserna kan kombineras med andra insatser som till exempel dagverksamhet och växelvård. För att få bidraget finns vissa regler:

 • Den som vårdas ska vara över 65 år.
 • Biståndsprövning enligt socialtjänstlagen ska genomföras.
 • Den anhörige ska utföra omfattande insatser, vilket betyder personliga omvårdnadsinsatser om minst 4 timmar per dygn eller att den närstående inte kan lämnas ensam mer än korta stunder.
 • Anhörigbidrag betalas inte ut om den närstående har annan ersättning till exempel handikappersättning, vårdbidrag eller närståendepenning eller om den anhörige är anställd som anhörigvårdare.
 • Bidraget kan betalas ut även om den närstående har insats i form av dagverksamhet, växelvård eller hemtjänst.
 • Anhörigbidraget upphör vid ändrade förhållanden till exempel om den närstående flyttar till permanent vårdboende.

Bidraget är 30 % av prisbasbeloppet delat med 12. Det innebär 1190 kronor per månad för 2021. Anhörigbidraget betalas ut till den som får omvårdnaden (den närstående). Ansökan om anhörigbidrag görs muntligen av den enskilde till äldrelots eller skriftligen till Social- och omsorgsförvaltningen avdelningen för äldre och funktionsnedsatta.

Du ansöker via en blankett eller en e-tjänst som heter Boende, stöd och service".

Anhörigstöd i form av växelvård innebär att din anhörige periodvis bor hemma och periodvis i tillfälligt vårdboende. Växelvårdsplatsen innebär en möblerad plats på vårdboende. Växelvårdsperioden kan vara 1 vecka/månad eller 2 veckor/månad. De flesta växelvårdsplatser finns på Åleryds vårdboende. Platser finns både för personer med demenssjukdom och för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Ansökan om växelvård görs muntligen av den enskilde till äldrelots eller skriftligen till Social- och omsorgsförvaltningen avdelningen för äldre och funktionsnedsatta. Du kan använda blanketten "Ansökan om boende stöd och service".

För att säga upp en plats på växelvård vänder man sig direkt till utföraren. De meddelar sedan social- och omsorgsförvaltningen som avslutar beslutet.

Är både en aktivitet för den äldre och möjlighet till avlastning för den som är anhörig. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns på Aspen servicehus, Ramstorpsgatans servicehus, Vallstaden, Hovetorpet och på Omsorg Åleryd. På Omsorg Åleryd finns även dagverksamhet för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Ansökan om dagverksamhet görs muntligen av den enskilde till äldrelots eller skriftligen till Social- och omsorgsförvaltningen avdelningen för äldre och funktionsnedsatta. Du kan använda blanketten "Ansökan om boende stöd och service".

Det finns möjlighet till att få prova på eller besöka dagverksamhet vid tre tillfällen under maximalt tre veckor för att få en uppfattning om vad dagverksamhet innebär. Därefter krävs biståndsbeslut för att få fortsätta delta i dagverksamheten. Prova-på dagverksamhet är stängd tillsvidare till följd av folkhälsomyndighetens allmänna restriktioner.

För att säga upp en plats på dagverksamhet vänder man sig direkt till utföraren. De meddelar sedan social- och omsorgsförvaltningen som avslutar beslutet.

Hemtjänst som avlastning kan innebära att du som anhörig blir avlastad i omvårdnaden om din närstående. Det kan innebära att din närstående kan få hjälp med

 • personlig omvårdnad med bland annat klädsel, kroppsvård, dusch, hjälp ur sängen, hjälp att lägga sig för kvällen.
 • Mobilt larm för hjälp med oplanerade hjälpinsatser och därmed förstärkt trygghet i eget boende.
 • Avlösning i hemmet om din närstående inte kan vara ensam.

Ansökan om hemtjänst görs muntligen av den enskilde till äldrelots eller skriftligen till Social- och omsorgsförvaltningen avdelningen för äldre och funktionsnedsatta. Du kan använda blanketten "Ansökan om boende stöd och service".

Äldrelots

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Senast uppdaterad den 1 april 2021