Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din omsorg. Maxtaxan innebär att du som har omsorgsinsatser betalar maximalt 2139 kronor per månad.

Vad kostar omsorgen?

Det är reglerat i socialtjänstlagen hur kommunen får ta ut avgifter för hemtjänst. Avgiften beräknas med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden samt hur stort ditt behov av hjälp är. Det finns en lagstadgad högsta avgift kommunen får ta ut, s.k. maxtaxa, som är lika i hela landet. För att kommunen ska kunna beräkna din avgift måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg (utom hyra och mat) kan variera från 0-2139 kronor per månad.

Individuellt förbehållsbelopp

Din avgift beräknas individuellt utifrån din inkomst, din hyra och ett förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet ska räcka till normala levnadsomkostnader. I vissa fall kan den enskilde ha särskilda behov som inte täcks av det generella förbehållsbeloppet, till exempel specialkost, god man eller matkorg/ lunch i servicehuset. Då finns möjlighet att ansöka om ett individuellt förbehållsbelopp och få en individuell prövning. 

Beslut om avgift

När kommunen har beräknat hemtjänstavgiften får du ett brev hem med beslut om din avgift. Om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga. I brevet står vart du ska vända dig.

Betalning av avgift

Avgift för hemtjänst betalas i efterskott. Räkningen kommer omkring den 20:e i månaden efter att hemtjänsten utförts.

Avgifter för hemtjänst

Avgift för personlig omvårdnad varierar mellan 0-1797 kronor per månad beroende på dina ekonomiska förhållanden samt hur stort ditt behov av hjälp är. Avgiften för boservice varierar mellan 0-278 kronor per timme de fyra första timmarna och mellan 0-342 kronor de överskjutande timmarna beroende av dina ekonomiska förhållanden. Den totala avgiften för hemtjänst kan aldrig överstiga maxtaxan som är 2139 kronor.

Uppehåll i hemtjänst - personlig omvårdnad

För planerad frånvaro behöver du inte betala avgift. Exempelvis när du en tid ska resa bort, bo hos anhöriga eller liknande. I dessa fall ska frånvaron anmälans sju dagar före första frånvarodagen. Avdrag från avgiften för personlig omvårdnad görs med 25 procent för varje hel veckas uppehåll om sju dagar.

Vid oplanerad frånvaro då annan vårdgivare tar ut en särskild avgift behöver du inte heller betala avgift. Exempelvis när du blir sjuk och där avgift utgår för vistelse på sjukhus. I dessa fall görs avdrag från avgiften med 1/30- del för varje frånvarodag.

Avbeställning

Avbeställning av städning ska ske en vecka innan avtalad tid, annars debiteras avgiften. Avbeställning av matkorg ska ske två dagar innan avtalad leverans.

Avgifter för växelvård och dagverksamhet

En avgift för vård och omsorg tas ut inom växelvård, tillfälligt korttidsboende och dagverksamhet. Dygnsavgiften för växelvård och korttidsboende är 1/30 av ditt uträknade avgiftsutrymme enligt hemtjänsttaxan, maximalt 71 kronor per dygn. Avgiften för dagverksamhet beräknas utifrån nivå 1 i hemtjänsttaxan, maximalt 1112 kronor per månad. För att få rätt avgift måste du lämna en inkomstanmälan.

Prislista för kost och tjänster 2021

KostPris

Vårdboende/korttidsboende/växelvård

107 kronor/dag
Dagverksamhet 66 kronor/dag
Lunch på servicehus/matkorg 53 kronor
Lunch på servicehus/matkorg exklusive sallad, bröd och dryck   46 kronor
TjänstPris
Hembärning av mat 16 kronor per tillfälle
Telefonservice 52 kronor per månad
Trygghetslarm 212 kronor per månad
Installation av trygghetslarm   

280 kronor i engångsavgift

GPS-larm

212 kronor per månad

Skattereduktion

Det kan finnas möjlighet till skattereduktion för hushållsarbete. För mer information kontakta Skatteverket.

Kan du ha rätt till bostadstillägg från pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du har rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Vi kan hjälpa dig!

Om du har frågor om din faktura vänd dig till din utförare.

Om du har frågor om avgifter och beslut om avgifter vänd dig till Kontakt Linköping: telefon 013-20 60 00, e-post kontakt@linkoping.se

Senast uppdaterad den 27 april 2021