Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter

Linköpings kommun tar ut en avgift för vård och omsorg. För att du ska få rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar måste du lämna uppgifter om din ekonomi. Avgiften beräknas utifrån din inkomst och är individuell. Oavsett din inkomst finns en maxavgift för hur mycket du som mest behöver betala för vård och omsorg.

Inkomstanmälan

År 2022 är maxavgiften 2170 kr per månad. För att få reda på hur mycket du ska betala måste du lämna uppgifter om din ekonomi, genom att lämna in en inkomstanmälan. På så sätt får du rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Förbehållsbelopp

Din avgift beräknas individuellt utifrån din inkomst, din hyra och ett så kallat förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är en schablon för löpande utgifter som ska räcka till dina normala levnadsomkostnader för livsmedel, kläder, hygien, läkemedel etc.

Om du har kostnader för särskilda behov som inte täcks av det generella förbehållsbeloppet, till exempel specialkost, god man, matkorg från hemtjänsten eller lunch i servicehuset har du möjlighet att ansöka om ett individuellt förbehållsbelopp och få en individuell prövning. Du gör detta via e-tjänsten Ansökan om individuellt förbehållsbekopp.

Avgifter för hemtjänst

Avgiften för hemtjänst beror på dina ekonomiska förutsättningar och hur stort ditt behov av hemtjänst är. Den totala avgiften för hemtjänst kan aldrig överstiga maxtaxan som 2022 är 2170 kronor.

Personlig omvårdnad

 • Personlig omvårdnad kan innebära hjälp med på- och avklädning, personlig hygien, toalettbesök, måltider med mera.
 • Avgiften för personlig omvårdnad är 0-1823 kronor per månad beroende på vilka ekonomiska förutsättningar du har samt hur stort ditt behov av hjälp är.

Praktisk hjälp i hemmet

 • Praktisk hjälp i hemmet, också kallad boservice, kan innebära städning, tvätt och inköp.
 • Om du behöver boservice fyra timmar eller mindre per månad är avgiften 0-282 kronor per timme beroende på vilka ekonomiska förutsättningar du har samt hur stort ditt behov av hjälp är.
 • Om du behöver boservice mer än fyra timmar per månad är kostnaden för de timmar som överstiger 4 timmar per månad 0-347 kronor beroende på vilka ekonomiska förutsättningar du har samt hur stort ditt behov av hjälp är.

Avdrag på avgiften vid uppehåll i hemtjänst

Planerad frånvaro

 • Om du ska resa bort, bo hos anhöriga eller liknande en tid och då vill göra uppehåll i hemtjänsten behöver du inte betala någon hemtjänstavgift för den aktuella tiden, förutsatt att frånvarotiden omfattar minst sju dagar i följd.
 • Frånvaron ska anmälas senast sju dagar före första frånvarodagen. Avdrag från avgiften för personlig omvårdnad görs med 25 procent av månadskostnaden för varje hel veckas uppehåll om sju dagar. Det betyder att du måste vara borta minst en hel vecka för att få avdrag på avgiften.
 • Om du har städning måste avbeställning göras senast en vecka innan avtalad tid, annars debiteras avgiften.
 • Om du har leverans av matkorg ska avbeställning göras senast två dagar innan avtalad leverans, annars debiteras avgiften.

Oplanerad frånvaro

 • Vid oplanerad frånvaro då annan vårdgivare tar ut en särskild avgift, till exempel för sjukhusvistelse, eller korttidsboende, behöver du inte betala avgift.
 • I dessa fall görs avdrag från avgiften med 1/30-del av månadskostnaden för varje frånvarodag.
 • Ingen avgift tas ut för städning och matkorg vid oplanerad frånvaro och du behöver inte göra någon avbeställning.

Avbeställning av städning och matkorg

 • Avbeställning av städning ska ske senast en vecka innan avtalad tid, annars debiteras avgiften.
 • Avbeställning av matkorg ska ske senast två dagar innan avtalad leverans, annars debiteras avgiften.
Faktablad om avgifter för hemtjänst

Avgifter för heminstruktör för syn- och/eller hörselskadade

Besök av heminstruktör för syn- och/eller hörselskadade är kostnadsfritt.

Avgifter för hemsjukvård och hemrehabilitering

Hemsjukvård

 • Besök av hemsjukvården kostar 100 kronor per besök.
 • Maxtaxan för hemsjukvård är 400 kronor per månad.
 • Om du även har hemrehabilitering är maxtaxan för både hemsjukvård och hemrehabilitering 400 kronor per månad.
 • Om du har hemtjänst samordnas avgiften för hemsjukvård med den avgift du betalar för hemtjänst. Hur stor den sammanlagda avgiften blir per månad beror på din inkomst/pension och hur mycket hjälp du behöver.

Hemrehabilitering

 • Besök av hemrehabiliteringen för bedömning, träning, uppföljning med mera kostar 100 kronor per besök.
 • Maxtaxan för hemrehabilitering är 400 kronor per månad.
 • Leverans av hjälpmedel kostar max 200 kronor per månad oavsett antal leveranser. OBS! Detta räknas inte in i maxtaxan.
 • Om du även har hemsjukvård är maxtaxan för både hemsjukvård och hemrehabilitering 400 kronor per månad.
 • Om du har hemtjänst samordnas avgiften för hemrehabilitering med den avgift du betalar för hemtjänst. Hur stor den sammanlagda avgiften blir per månad beror på din inkomst/pension och hur mycket hjälp du behöver.

Avgifter för vårdbostad

När du bor i vårdbostad betalar du en marknadsmässig hyra, kostavgift samt en avgift för omvårdnad. Det finns en lagstadgad högsta avgift, så kallad maxtaxa, för vad du får betala för omvårdnad när du bor i vårdbostad. Maxtaxan innebär att du betalar som mest 2 170 kronor per månad. Kostavgiften är 109 kronor per dag.

Faktablad om avgifter för vårdboende

Avgifter för dagverksamhet

För dagverksamhet tas en omvårdnadsavgift ut. Avgiften för dagverksamhet kan variera mellan 0-1 128 kronor beroende på vilka ekonomiska förutsättningar du har. Du får även betala en avgift för kost som är 67 kronor per dag.

Avgifter för växelvård och korttidsboende

För växelvård och korttidsboende tas en omvårdnadsavgift ut. Dygnsavgift för växelvård och korttidsboende kan variera mellan 0-72 kronor per dygn beroende på vilka ekonomiska förutsättningar du har. Du får även betala 109 kronor per dygn för kost.

Prislista för kost och tjänster

Kost

Avgiften för kost är en fast avgift som inte tar hänsyn till dina ekonomiska förutsättningar.

Kost Pris
Kostavgift för vårdboende/korttidsboende/växelvård 109 kronor/dag
Kostavgift för dagverksamhet 67 kronor/dag
Lunch på servicehus/matkorg 54 kronor
Lunch på servicehus/matkorg exklusive sallad, bröd och dryck   47 kronor

Tjänst

Här anges maxpriset för tjänster men observera att avgiften för tjänster kan vara lägre beroende på vilka ekonomiska förutsättningar du har samt hur stort ditt behov av hjälp är.

Tjänst Pris
Hembärning av mat

16 kronor per tillfälle

Telefonservice

53 kronor per månad

Trygghetslarm

215 kronor per månad

Installation av trygghetslarm

284 kronor i engångsavgift

GPS-larm

215 kronor per månad

Frågor och svar om avgifter

Sök bland frågor och svar

Din avgift baseras på:

 • dina inkomster
 • din boendekostnad
 • vilka insatser du har

För att kunna räkna ut din avgift behöver Linköpings kommun veta din inkomst. De inkomster du behöver redovisa framgår på blanketten inkomstanmälan vårdbostad/hemtjänst.

Maxtaxan är det högsta belopp kommunen får ta ut som avgift för vård och omsorg. Gränsen för hur stor inkomst du ska ha för att få betala enligt maxavgift går inte att ange eftersom boendekostnaden också påverkar din avgift.

Som inkomst räknas:

 • alla former av pensioner och inkomster av tjänst, näringsverksamhet, livränta och inkomst av kapital
 • vissa skattefria ersättningar och bidrag, som bostadstillägg för pensionärer, särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd
 • ränta på sparat kapital.

Om du lever tillsammans med din make/maka eller sambo beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst.

De inkomster som betalas ut av Pensionsmyndigheten behöver inte redovisas då uppgifter om det hämtas in automatiskt av kommunen.

Ja, en inkomstanmälan ska lämnas in varje år. På denna ska du ange även boendeomkostnader som kan ha förändrats sen förra året.

Inkomstuppgifterna ska lämnas inom 21 dagar efter att hjälpen påbörjats. Lämnar du inte några inkomstuppgifter till oss får du betala maxavgift.

Din bostadskostnad påverkar din avgift för äldreomsorgen. Bostadskostnaden består av:

 • hyra eller månadsavgift om du bor i lägenhet
 • viss del av räntekostnaden för bostadslån
 • tomträttsavgäld och fastighetsavgift (om du bor i småhus)
 • eventuell kostnad för bostadens uppvärmning och varmvatten, utöver hyra eller avgift.

Hushållsel räknas inte som boendekostnad.

Ja, på blanketten för inkomstanmälan (punkt 7) finns möjlighet för dina föräldrar att ge sitt samtycke till att du fyller i och skriver under blanketten.

Du kan ringa Kontakt Linköping, telefonnummer 013-20 60 00, för att få vägledning i hur du fyller i blanketten.

Ja, avgiften för trygghetslarm är baserad på din inkomst.

Ja, eftersom du får ett avgiftsbeslut kan du överklaga till förvaltningsrätten. Du får information om hur du gör för att överklaga tillsammans med ditt avgiftsbeslut.

Fakturor skickas ut månadsvis omkring den 17:e i varje månad. Hyra betalas för innevarande månad. Omvårdnadsavgift och kostavgift betalas månaden efter. 

Om du har eller har haft dagverksamhet, korttidsboende eller växelvård framgår kostnaden för det. Har du hemtjänst finns kostnaderna för de insatser du har på fakturan, till exempel personlig omvårdnad, trygghetslarm, boservice och/eller leverans av matkorg.

I personlig omvårdnad ingår:

 • på- och avklädning
 • den personliga hygienen
 • toalettbesök
 • måltider, uppvärmning och dukning
 • tillsyn
 • ledsagning

I boservice ingår:

 • städning
 • tvätt
 • inköp

Om du bor på servicehus eller kommunalt trygghetsboende finns hyran på fakturan. Där finns också avgiften för hemtjänst. Alla kostnader betalas i efterskott utom hyran som betalas innevarande månad.

Bor du i vårdbostad finns hyra samt avgifter för kost och omvårdnad på fakturan. Alla kostnader betalas i efterskott utom hyran som betalas för innevarande månad.

Vänd dig till Kontakt Linköping på telefonnummer 013-20 60 00 för att få hjälp.

Vänd dig till Kontakt Linköping på telefonnummer 013-20 60 00 för att få hjälp.

Kontakta i första hand din utförare som står som referensperson på fakturan. Vem som är referensperson hittar du högt upp till vänster på fakturan.

Kontakta den referensperson som finns angiven i övre vänstra hörnet på fakturan.

Kontakta den referenspersonen som finns angiven i övre vänstra hörnet på fakturan.

Du kan anmäla autogiro via en e-tjänst eller via en blankett. Du hittar information om detta via länken "Anmälan autogiro":

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du vara behörig att göra ansökan åt din närstående.

Gör en beräkning innan du ansöker

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du själv göra en beräkning för att se om du bör ansöka. Från januari 2022 höjs bostadstillägget och beräkningen görs därför utifrån dessa nya regler. På Pensionsmyndighetens hemsida finns även information om hur du gör för att ansöka. Du kan också ringa kundservice, telefonnummer 0771–776 776 eller besöka ett servicekontor för att få hjälp.

Pensionsmyndighetens erbjuder digitala möten om bostadstillägg. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig. Under mötet får du svar på de vanligaste frågorna och kan även ställa egna frågor via en chatt. Du kan läsa mer på Pensionsmyndighetens webbplats.

 

 

Äldrelots

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Senast uppdaterad den 10 mars 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: