Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Funktionsnedsättning

Barn med funk­tions­ned­sätt­ning­ar är in­te en en­het­lig grupp barn. Många har osyn­li­ga funk­tions­ned­sätt­ning­ar, bå­de fy­sis­ka och psy­kis­ka, och många har ock­så fle­ra funk­tions­ned­sätt­ning­ar.

Barn med funk­tions­ned­sätt­ning­ar är barn med sam­ma be­hov och rättighe­ter som al­la and­ra barn. Men i vis­sa sam­man­hang kan de be­hö­va sär­skil­da lösning­ar för att kun­na bli del­ak­ti­ga och ut­veck­las.

Funktionsnedsättning inom skolan

Barn med olika funktionsnedsättningar har rätt till ett riktat stöd. För elever med funktionsnedsättnignar inom autismspektrat, grava språkstörningar, hörsel och rörelserhinder finns anpassade verksamheter på några av kommunens skolor. Elever inskrivna i särskola får sin undervisning antingen i en särskoleklass eller integrerade i vanliga grundskoleklasser gruppvis eller enskilt.

Grund­särsko­lan ska ge ele­ver med ut­veck­lings­stör­ning en ut­bild­ning som är anpassad ef­ter var­je elevs för­ut­sätt­ning­ar. Ut­bild­ning­en ska bland an­nat ge kun­ska­per och vär­den, bi­dra till per­son­lig ut­veck­ling, so­ci­al ge­men­skap och ge en god grund för ett ak­tivt del­ta­gan­de i sam­häl­let.

Gym­na­si­e­särsko­lan är en av­gifts­fri och fri­vil­lig skol­form som ung­do­mar med en utveck­lings­stör­ning kan väl­ja ef­ter av­slu­tad grund­särsko­la el­ler trä­nings­sko­la. Ansökan om an­tag­ning på gym­na­si­e­särsko­la görs via ​gymnasieantagningen.​

Stöd och service enligt LSS

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till stöd. Om du har behov som inte omfattas av LSS-lagen så kan du beviljas insatser enligt socialtjänstlagen istället. En handläggare på Social- och omsorgsförvaltningen hjälper till att utforma stödet efter dina behov.

Få hjälp med funktionsnedsättning

I skolan kan du ta kontakt med elevhälsan för att få någon att prata med, även oroliga kompisar och anhöriga kan vända sig till elevhälsan. Kontaktuppgifter till respektive skolas elevhälsa hittar du på respektive skola. 

Om du vill ansöka om stöd och service enligt LSS-lagen tar du kontakt med Social- och omsorgsförvaltningen.

Mottagning - Barn och unga (0-20 år)

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Mottagning - Barn och unga

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 88
Telefontid: Vardagar klockan 9.00–11.30, 13.00–16.00.
För LSS-frågor är telefontiden tisdagar klockan 9.00-11.30 samt torsdagar klockan 13.00-16.00.
OBS! Klämdagar är telefontiden stängd.

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Barn- och ungdomshabiliteringen ger stöd, råd, behandling och utbildning till barn och ungdomar upp till 18 år med förvärvade eller medfödda funktionsnedsättningar.

Senast uppdaterad den 2 november 2020