Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Funktionsnedsättning

Barn med funk­tions­ned­sätt­ning­ar är in­te en en­het­lig grupp barn. Många har osyn­li­ga funk­tions­ned­sätt­ning­ar, bå­de fy­sis­ka och psy­kis­ka, och många har ock­så fle­ra funk­tions­ned­sätt­ning­ar.

Barn med funk­tions­ned­sätt­ning­ar är barn med sam­ma be­hov och rättighe­ter som al­la and­ra barn. Men i vis­sa sam­man­hang kan de be­hö­va sär­skil­da lösning­ar för att kun­na bli del­ak­ti­ga och ut­veck­las.

Funktionsnedsättning inom skolan

Barn med olika funktionsnedsättningar har rätt till ett riktat stöd. För elever med funktionsnedsättnignar inom autismspektrat, grava språkstörningar, hörsel och rörelserhinder finns anpassade verksamheter på några av kommunens skolor. Elever inskrivna i särskola får sin undervisning antingen i en särskoleklass eller integrerade i vanliga grundskoleklasser gruppvis eller enskilt.

Grund­särsko­lan ska ge ele­ver med ut­veck­lings­stör­ning en ut­bild­ning som är anpassad ef­ter var­je elevs för­ut­sätt­ning­ar. Ut­bild­ning­en ska bland an­nat ge kun­ska­per och vär­den, bi­dra till per­son­lig ut­veck­ling, so­ci­al ge­men­skap och ge en god grund för ett ak­tivt del­ta­gan­de i sam­häl­let.

Gym­na­si­e­särsko­lan är en av­gifts­fri och fri­vil­lig skol­form som ung­do­mar med en utveck­lings­stör­ning kan väl­ja ef­ter av­slu­tad grund­särsko­la el­ler trä­nings­sko­la. Ansökan om an­tag­ning på gym­na­si­e­särsko­la görs via ​gymnasieantagningen.​

Stöd och service enligt LSS

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till stöd. Om du har behov som inte omfattas av LSS-lagen så kan du beviljas insatser enligt socialtjänstlagen istället. En handläggare på Social- och omsorgsförvaltningen hjälper till att utforma stödet efter dina behov.

Få hjälp med funktionsnedsättning

I skolan kan du ta kontakt med elevhälsan för att få någon att prata med, även oroliga kompisar och anhöriga kan vända sig till elevhälsan. Kontaktuppgifter till respektive skolas elevhälsa hittar du på respektive skola. 

Om du vill ansöka om stöd och service enligt LSS-lagen tar du kontakt med Social- och omsorgsförvaltningen.

Mottagning - LSS

Förfrågningar, rådgivning och ansökningar av insatser för personer under 65 år med funktionsnedsättning

Till e-postformulär för Mottagning - LSS

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 66
Telefontid: vardagar 9-12

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/lss http://www.linkoping.se/lss

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Barn- och ungdomshabiliteringen ger stöd, råd, behandling och utbildning till barn och ungdomar upp till 18 år med förvärvade eller medfödda funktionsnedsättningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 januari 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: