Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kriminalitet

De allra flesta som begår ett brott som unga fastnar inte i kriminalitet. Men en liten grupp människor blir kriminella. Den lilla gruppen står för en stor del av brottsligheten.

Det finns forsk­ning om vil­ka risk­fak­to­rer som kan le­da till att en per­son blir kri­mi­nell. Det kan hand­la om att man som barn:

  • är ag­gres­siv
  • för­stör för and­ra
  • har sön­der sa­ker
  • är all­mänt brå­kig
  • har kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter
  • har svårt att um­gås med and­ra barn och vux­na. 

En risk­fak­tor kan ock­så va­ra om barn har svårt att föl­ja med i skol­ar­be­tet och har svårt att kon­trol­le­ra käns­lor. Det­ta le­der of­ta till pro­blem med kam­ra­ter och sko­la och kan va­ra en gro­grund för att se­na­re bör­ja be­gå brott.

Barn och ung­do­mar som be­går kri­mi­nel­la hand­ling­ar le­ver of­ta med en stark ut­satt­het. För­äld­rar­na kan till ex­em­pel miss­bru­ka al­ko­hol el­ler dro­ger, må psy­kiskt då­ligt el­ler av and­ra skäl ha svårt att ge bar­net kär­lek och trygg­het. Även olämp­li­ga metdoer att upp­fost­ra barn eller skils­mäs­sor med många konflikter kan på­ver­ka bar­nets ut­veck­ling. Det finns även ett sam­band mel­lan en risk­fylld livs­stil och brott. En risk­fylld livs­stil kan va­ra att of­ta vis­tas i cent­rum un­der kvälls­tid, att um­gås med kam­ra­ter som har be­gått brott samt att of­ta dric­ka sig be­ru­sad.

Det betyder inte att alla barn som visar dessa riskfaktorer som du läst om här ovanför, blir kriminella. De allra flesta barn som växer upp i sådana riskmiljöer blir inte kriminella utan klara sig bra. Det finns inte heller bara en enskild omständighet som påverkar risken för att bli kriminell, utan ofta handlar det om flera olika saker.

Käl­la: brotts­rum­met.​se

Få hjälp med kriminalitet

Brottsförebyggande gruppen (Aslan) är en verksamhet som arbetar med barn och unga under 15 år, samt erbjuder hjälp och stöd till familjen.

Aslan

Till e-postformulär för Aslan

E-post: BFG@linkoping.se

Telefon: 013-20 (gruppledare)

Besöksadress: Brigadgatan 24 (se karta)

Besöksadress : Brigadgatan 24

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Aslan
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/brottsforebyggande-insatser/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/brottsforebyggande-insatser/

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79

Medling innebär samtal mellan brottsoffer och förövare med hjälp av en medlare.

Medling

Till e-postformulär för Medling

E-post: BFG@linkoping.se

Telefon: 013-20 89 69 (gruppledare)

Besöksadress: Brigadgatan 24 (se karta)

Besöksadress : Brigadgatan 24

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Medling
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/brottsforebyggande-insatser/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/brottsforebyggande-insatser/

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79

Ungdomstjänst är en på påföljd för unga lagöverträdare. Påföljden består av oavlönat arbete och påverkansprogram.

Ungdomstjänst

Till e-postformulär för Ungdomstjänst

E-post: BFG@linkoping.se

Telefon: 013-20 89 69 (gruppledare)

Besöksadress: Brigadgatan 24 (se karta)

Besöksadress : Brigadgatan 24

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Ungdomstjänst
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/brottsforebyggande-insatser/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/brottsforebyggande-insatser/

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79

Sociala insatsgruppen erbjuder vägledning, både för den som behöver hjälp att lämna en kriminell livsstil men också för den som riskerar att hamna i en.

Sociala insatsgruppen i Linköping

Till e-postformulär för Sociala insatsgruppen i Linköping

E-post: sof.barnochunga.socialainsatsgruppen@linkoping.se

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 22 oktober 2018