Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Våld i hemmet

Våld in­om fa­mil­jen in­ne­bär i de all­ra fles­ta fall att en kvin­na miss­hand­las el­ler hotas av en man. Men det finns ock­så kvin­nor som miss­hand­lar och ho­tar män, pre­cis som det kan fö­re­kom­ma våld i sam­kö­na­de re­la­tio­ner. Barn och ung­do­mar som upp­le­ver våld i hem­met tar all­tid mer el­ler mind­re ska­da av det.

Våld i hem­met kan va­ra fy­siskt, det vill sä­ga be­stå av slag, knuf­far, spar­kar el­ler strypgrepp. Våld el­ler miss­han­del kan ock­så va­ra psy­kisk. Ex­em­pel på psy­kisk misshan­del är ver­ba­la hot och ned­lå­tan­de ut­tryck. Så­väl fy­sisk som psy­kisk misshandel skräm­mer och ska­dar barn.

Barn och ung­do­mar som upp­le­ver våld i hem­met kan vi­sa tec­ken på oro, ång­est, nedstämd­het och ag­gres­si­vi­tet i stör­re om­fatt­ning än barn i all­män­het. En del plå­gas av åter­kom­man­de min­nes­bil­der, till ex­em­pel när de ska so­va. Det är vik­tigt att barn och ung­do­mar får hjälp med si­na upp­le­vel­ser och de käns­lor som hör ihop med vad man har sett och hört.

Få hjälp vid våld i hemmet

Ta kontakt med Social- och omsorgsförvaltningen för att rådgöra och göra en anmälan. Man kan vara anonym när man anmäler misstanke om att barn far illa.

Mottagning - Barn och unga (0-20 år)

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Mottagning - Barn och unga

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 88
Telefontid: Vardagar klockan 9.00–11.30, 13.00–16.00.
För LSS-frågor är telefontiden tisdagar klockan 9.00-11.30 samt torsdagar klockan 13.00-16.00.
OBS! Klämdagar är telefontiden stängd.

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Våld i nära relation erbjuder stöd till dig som utsatts för våld i nära relation. Verksamheten kan även erbjuda behandling till förövare.

Våld i nära relationer Barn- och ungdomsverksamhet

Utöver vår telefontid kan du ringa till oss dygnet runt och tala in på telefonsvararen hur du vill att vi ska kontakta dig. Vi lyssnar av telefonsvararen dagtid på vardagar.

Till e-postformulär för Våld i nära relationer Barn- och ungdomsverksamhet

E-post: vnr@linkoping.se

Telefon: 013- 20 52 10
Telefontid: Tisdag 8.15-9.00

Besöksadress: Ågatan 31 (se karta)

Besöksadress : Ågatan 31

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Våld i nära relationer Barn- och ungdomsverksamhet
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/vnr http://www.leanlink.se/vnr

Övrigt:
Samordnare nås på telefon: 013-20 72 12

Ansvarig chef:
Christina Eklöf
Telefon: 013-26 31 11

Inom kommunen finns personer som har specialkompetens att vägleda vid misstanke om hedersrelaterat våld. Dessa personer går att nå via elevhälsan och Råd och Stöds fältverksamhet

Områdesteam

Telefon till fältsekreterare:
0725-93 88 38

Telefon till samordnarna:
Berga: 013-20 51 36
Ryd: 013-20 51 41
Skäggetorp: 013-20 51 34

Till e-postformulär för Områdesteam

E-post: faltverksamheten@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Fältverksamheten
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/faltverksamheten/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/faltverksamheten/

Gruppledare: 
013-20 89 69

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79

Eleonora har stödgrupper för barn och ungdomar som upplever våld i hemmet, har en anhörig med missbruk eller psykisk sjukdom.

Eleonoragruppen

Till e-postformulär för Eleonoragruppen

E-post: info@eleonora-gruppen.se

Telefon: 013-12 99 30, 013- 20 76 50

Besöksadress: Järnvägsgatan 8 (se karta)

Besöksadress : Järnvägsgatan 8

Postadress: Eleonoragruppen
Järnvägsgatan 8
582 22 Linköping

Webbadress: http://www.eleonoragruppen.se/subpage.asp?s=3 http://www.eleonoragruppen.se/subpage.asp?s=3

BUP Elefanten är en enhet för behandling av barn och ungdomar som har varit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp. Enheten tar emot barn och ungdomar upp till 18 år samt deras föräldrar. BUP Elefanten erbjuder också hjälp till barn som har begått övergrepp på andra barn och stöd till deras familjer.

Senast uppdaterad den 2 november 2020