Bli god man eller förvaltare

Ett uppdrag som god man eller förvaltare innebär möten med personer som av olika anledningar inte kan ta hand om sin egen ekonomi och/eller bevaka sina rättigheter. Det är därför viktigt att man som god man eller förvaltare visar hänsyn till huvudmännens utsatta situation och respekterar individens självbestämmande och rätt till ett värdigt liv.

En ställföreträdare (god man eller förvaltare) ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. I praktiken innebär det att för att kunna bli ställföreträdare i Linköpings kommun får man inte finnas i:

 • Belastningsregistret
 • Socialregistret
 • Kronofogdens register 

Vidare, ska en ställföreträdare ha goda kunskaper om hur samhället fungerar, tala och skriva god svenska, klara av att sköta en vardagsekonomi samt ha tillräcklig ekonomisk kompetens att klara av att redovisa sitt uppdrag enligt de anvisningar som överförmyndaren meddelat.

Överförmyndaren gör en lämplighetsbedömning av en eventuell ställföreträdare innan denne kan föreslås eller förordnas som ställföreträdare. Överförmyndaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Överförmyndaren har ett stort behov av duktiga ställföreträdare och rekrytering pågår ständigt. Uppdragen varierar från enklare uppdrag där ekonomin i stort sett flyter på av sig själv med hjälp av autogiron till uppdrag som kräver lite mer utrednings och förhandlingsförmåga.

En intresseanmälan och att bli godkänd som ställföreträdare betyder inte att du måste tacka ja till uppdrag som du blir erbjuden. Du kan aldrig bli förordnad som ställföreträdare i ett uppdrag utan att du tydligt samtyckt till det.

Rekryteringsprocessen

Om man vill bli ställföreträdare ska man skicka en intresseanmälan. Intresseanmälan hittar du längre ner på sidan. När intresseanmälan inkommit kontrollerar överförmyndarenheten att personen inte förekommer i kronofogdens register, socialregister eller polisens belastningsregister. Finns ingen förekomst i något register tar en handläggare kontakt för ett personligt möte. Efter det personliga mötet görs en lämplighetsbedömning och sedan blir man kontaktad med besked.

Det kan ta ett tag innan du får ditt första uppdrag då överförmyndaren arbetar för att matcha rätt god man med rätt huvudman så att uppdraget ska bli så smidigt och bra som möjligt.

God man

Godmanskap anordnas för en person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. God man eller förvaltare ska förordnas endast om det behövs och om hjälpbehovet inte kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärder.

Uppdraget som god man skiljer sig åt beroende på omfattningen av uppdraget och kan därmed innebära olika saker i olika uppdrag. I de fall huvudmannen förstår vad saken gäller och kan lämna sitt samtycke bygger godmanskapet på samarbete mellan god man och huvudman. Huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga och kan vidta åtgärder som blir bindande för honom/henne såsom till exempel ge en gåva eller sälja ett hus. Åtgärder som den gode mannen vidtar för sin huvudmans räkning kräver huvudmannens samtycke.

I de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller krävs ett läkarintyg eller liknande som intygar att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. Gode mannen har då yttersta beslutanderätten i frågor som ligger inom ramarna för uppdraget.

Enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska god man förordnas för ensamkommande barn. Den gode mannen ska vara barnets företrädare i olika frågor och tillvarata hans eller hennes intressen.

Förvaltare

Om förutsättningarna är uppfyllda för godmanskap och personen bedöms vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom kan förvaltarskap anordnas för personen. Huvudmannen förlorar hela eller delar av sin rättshandlingsförmåga och kan i princip inte ingå avtal med giltig verkan. Huvudmannen har i normalfallet inte heller tillgång till sina pengar. Vidare är en person med förvaltare utesluten från verksamheter som kräver ett så kallat förvaltarfrihetsbevis.

Tillfällig god man

Ett tillfälligt godmanskap kan anordnas bland annat i förmyndarens ställe, till exempel om ett barn och dess förmyndare är delägare i ett och samma dödsbo eller om en ställföreträdare för en vuxen huvudman är jävig. God man kan även anordnas för en person som är bortavarande.

Uppdraget kan omfatta tre olika delar:

 • Bevaka rätt
 • Förvalta egendom 
 • Sörja för person

Vanligast är att uppdraget omfattar alla tre delarna men uppdrag kan vara begränsade till en eller två delar. Det är helt och hållet huvudmannens hjälpbehov som styr uppdragets omfattning varför omfattningen kan komma att förändras under uppdragstiden. Uppdraget kan också begränsas till en speciell rättshandling, viss egendom eller annat specifikt område.

Omfattningen av uppdraget som ställföreträdare framgår av tingsrättens beslutsprotokoll eller överförmyndarnämndens beslut.

 En ställföreträdare ska inom sitt uppdrag alltid agera för sin huvudmans bästa och omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst är till nytta för huvudmannen.

Bevaka rätt

Ställföreträdaren ska se till att huvudmannens intressen bevakas och att huvudmannen får det stöd och den hjälp han eller hon har rätt till.

Att bevaka rätt kan till exempel vara att:

 • Ansöka om bostadsbidrag/-tillägg eller andra typer av bidrag som huvudmannen kan ha rätt till.
 • Ansöka om åtgärder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Ansöka om kontaktperson, hemtjänst eller andra stödfunktioner.
 • Bevaka huvudmannens rättigheter gentemot myndigheter.
 • Företräda huvudmannen gentemot företag.
 • Bevaka att huvudmannen får det stöd han eller hon beviljats enligt beslut.
 • Företräda huvudmannen vid bouppteckning och arvskifte om denne har del i ett dödsbo.
 • Ansöka om skuldsanering om det finns behov och möjlighet till det.
 • Företräda huvudmannen vid fastighets/bostadsrättsförsäljning.

Förvalta egendom

Förvalta egendom handlar till största delen om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom. Det är huvudmannens behov som avgör ställföreträdarens insats. Insatsen kan bestå av att ställföreträdaren tar hand om huvudmannens ekonomi, betalar räkningar och ser till att sparade pengar är placerade så att de ger en avkastning i någon form.

I ställföreträdarens uppdrag ingår också att göra en budget och se till att pengarna i första hand räcker till hyra, mat och övriga räkningar. De pengar som blir över kan lämnas över till huvudmannen som fickpengar, sättas in på ett sparkonto eller vad som kan vara lämpligt i det enskilda fallet. Syftet är att huvudmannen ska ha det så bra som möjligt. Har huvudmannen en bra ekonomi ska tillgångarna i möjligaste mån användas för att höja huvudmannens livskvalité.

Det viktigaste att tänka på när det gäller ekonomin är att allt ska göras i huvudmannens namn. Ställföreträdaren får ALDRIG öppna konton i sitt eget namn eller föra över huvudmannens pengar till sina egna konton. Allt som sker ska ske i huvudmannens namn och på huvudmannens konton.

Sörja för person

Generellt kan sägas att det är huvudmannens behov som styr vad som ingår i sörja för person. Ställföreträdaren ska se till att huvudmannen har möjlighet att ha det så bra som möjligt, genom att se till att huvudmannen får den hjälp och de stödfunktioner som han eller hon behöver och har rätt till.

Ställföreträdaren ska också genom huvudmannen själv och andra personer som finns runt huvudmannen hålla sig informerad om läget så att det stöd som huvudmannen är beviljad också utförs.

Har huvudmannen ett stort socialt nätverk och/eller anhöriga som är behjälpliga behöver delen sörja för person ofta inte anordnas.

Ställföreträdarens uppgifter som ryms inom sörja för person ligger också delvis inom bevaka rätt. Exempelvis ska ställföreträdaren:

 • Kontrollera så långt det går att utförare utför det som huvudmannen fått beviljat och betalar för.
 • Vara en ”spindel i nätet” som ser till att huvudmannen får den hjälp han/hon kan behöva genom de stödfunktioner som finns tillgängliga.

Vad som inte ingår i sörja för person

Det är inte ställföreträdarens uppgift att handla kläder och mat, fika, hänga gardiner, ta med huvudmannen på promenader eller resa med huvudmannen. Ställföreträdarens uppgift är istället att ansöka om rätt stödinsats.

Ansvar och skyldigheter som ställföreträdare

Som ställföreträdare har du en skyldighet att alltid handla i din huvudmans bästa intresse. Du får som god man inte företa rättshandlingar som strider mot din huvudmans vilja.

Som förvaltare ska du handla i din huvudmans bästa intresse även om huvudmannen kanske inte själv förstår sitt eget bästa. Du ska handla inom ramen för ditt uppdrag d.v.s. du ska ha behörighet att som ställföreträdare företa handlingen.

Skadeståndsskyldighet

Som ställföreträdare har du en skadeståndsskyldighet, gentemot din huvudman, att ersätta skada som du uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat din huvudman. Skadeståndsskyldigheten preskriberas tre (3) år efter att ditt uppdrag är avslutat och handlingar är överlämnande till den som är behörig att ta emot handlingarna. 

Huvudmannens tillgångar

Det är inte ställföreträdarens främsta uppgift att spara huvudmannens medel utan att tillse att huvudmannen får nytta av sina tillgångar och en levnadsstandard, vilken med hänsyn till dennes inkomster, tillgångar, hälsotillstånd och egna önskemål är väl avvägd.

Sammanblandning

Sammanblandning av huvudmannens medel med andra huvudmäns eller dina egna medel får inte förekomma. Ett sådant förfarande innebär en direkt anmärkning och kan även innebära att överförmyndaren beslutar att entlediga dig som ställföreträdare. Att låna ut pengar till sin huvudman är att anse som sammanblandning, även om avsikten är god.

Du får inte utan överförmyndarens tillstånd skuldsätta din huvudman.

Tillsyn av överförmyndaren

Som ställföreträdare står du under tillsyn av överförmyndaren. Det innebär att du förutom att inkomma med förteckning, årsräkning och sluträkning är skyldig att inkomma med det som överförmyndaren begär in samt att du under hela året kan bli ombedd att redovisa ditt uppdrag. Därför är det av vikt att du för löpande räkenskaper över ditt uppdrag samt att du sparar alla verifikationer och handlingar som härrör till ditt uppdrag. Inkommer du som ställföreträdare inte med det som överförmyndaren begär in kan överförmyndaren besluta om att entlediga dig och/eller att vid vite om 5000 kronor förlägga dig att inkomma med begärda handlingar.

Du som ställföreträdare är skyldig att inkomma med redovisning av ditt uppdrag. Vid uppdragets början skall du inom två månader inkomma med en förteckning. Varje år innan den 1 mars skall du inkomma med årsräkning för föregående år. När ditt uppdrag har avslutats ska du inom en månad inkomma med en sluträkning.        

Inkommer du som ställföreträdare inte med förteckning, årsräkning eller sluträkning i rätt tid kan överförmyndaren besluta att vid vite om 5000 kronor förlägga dig att inkomma med begärda handlingar.

En ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Det är överförmyndaren som beslutar om arvode och ersättning.

Huvudregeln är att huvudmannen ska stå arvodeskostnaden om denne har bruttoinkomster som överstigen 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar som överstiger 2 prisbasbelopp. I arvodeskostnaden ingår arvode till ställföreträdaren, kostnadsersättning samt sociala avgifter.

Arvodeskostnaden för ett genomsnittligt ställföreträdaruppdrag ligger runt 12 000 kr om året.

Som ställföreträdare kan du när som helst begära dig entledigad från ditt uppdrag. Du måste dock kvarstå till dess att en ny ställföreträdare kan förordnas. Överförmyndaren kan besluta att entlediga dig som ställföreträdare om du inte anses lämplig för uppdraget/som ställföreträdare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 februari 2019