God man för ensamkommande barn

Godmanskap för ensamkommande barn regleras i en särskild lag, Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. En god man ska förordnas för ett barn under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller annan vuxen som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

Den gode mannen ska företräda barnet i ekonomiska, personliga och rättsliga sammanhang, i föräldrarnas ställe.

Uppdraget handlar främst om att se till att barnet får en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige. Den gode mannen ska ha aktiva och regelbundna kontakter med i första hand barnet, men också med boende, skola, socialtjänst, det juridiska ombudet, Migrationsverket med flera.

Du kan läsa mer om uppdraget  i dokumentet informationsmaterial för ensamkommande barn.

När upphör godmanskapet för ensamkommande barn?

När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet automatiskt utan särskilt beslut.

Godmanskap för ensamkommande barn upphör även om:

  1. någon av barnets föräldrar, eller någon annan vuxen som anses ha trätt i föräldrarnas ställe, kommer till Sverige och kan utöva förmynderskapet och vårdnaden om barnet,
  2. barnet varaktigt lämnar Sverige,
  3. det är uppenbart att god man inte längre behövs, eller
  4.  särskilt förordnad vårdnadshavare utses enligt föräldrabalken.

Det är överförmyndarenheten som fattar beslut om att förordna en god man för ensamkommande barn. De beslutar också om entledigande och upphörande av godmanskap.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

När barnet har fått permanent uppehållstillstånd ska social- och omsorgsnämnden/Social- och omsorgsförvaltningen ansöka om att en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet. Beslutet fattas av tingsrätten.

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare är inriktat på den dagliga omsorgen och den långsiktiga planeringen för barnet. Ansvaret innebär, enligt 6 kap 1 § Föräldrabalken (FB), bland annat att se till att barnets personliga förhållanden och behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda.

För mer information om särskilt förordnad vårdnadshavare kan du kontakta Social- och omsorgsförvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 januari 2019