Färdtjänst utanför kommunen

Du som har ett färdtjänstbevis för Linköpings kommun har rätt till färdtjänstresor även utanför kommunens gränser. Det är lite olika regler för resor inom Östergötland, resor till annan del av Sverige och resor inom en annan kommun utanför Östergötland.

Riksfärdtjänst under julhelgen 2018 – vi måste ha din ansökan senast den 16 november

Du som vill resa med riksfärdtjänst under julhelgen 2018. Ansökan för resor under tiden 22-26 december måste vara Linköpings kommun tillhanda senaste den 16 november 2018.

Alla som har färdtjänst i Linköpings kommun får ett kort hemskickat med information om datum och var man ansöker.

Använd vår e-tjänst eller blanket för att ansöka om riksfärdtjänst.

Färdtjänst i annan kommun  

Andra kommuner i Östergötland

Du som har ett färdtjänstbevis för Linköpings kommun har rätt till färdtjänstresor i alla kommuner i Östergötland.

Resor utanför Östergötland

Det finns möjlighet att göra resor i en kommun utanför Östergötland. Du kontaktar valfritt taxiföretag för att veta om resan går att utföra med ett för dig lämpligt fordon. Du betalar själv hela taxameterbeloppet  Kvittot som du får ska innehålla:

  • ditt personnummer,
  • från- och tilladress för resan, samt,
  • förarens kvittens av det mottagna beloppet.

Sänd kvittot till:

Linköpings kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Särskild kollektivtrafik
58181 Linköping

Ange bank samt clearing- och kontonummer där du vill att ersättningen ska sättas in. Ersättningen är 75 procent av taxameterbeloppet.

Observera att ovanstående enbart gäller för resor inom en besökskommun. Vill du resa från besökskommunen till en annan kommun ska du före resan ansöka om riksfärdtjänst.

Kommunöverskridande färdtjänstresor

Kommunöverskridande färdtjänstresor är resor som passerar minst en kommungräns inom Östergötland. Kommunöverskridande färdtjänstresor gäller även resor som går mot Tranås och Eksjö.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är resor som sträcker sig utanför Östergötland, från en kommun till en annan. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Resan sker med allmänna kommunikationer och vid behov med färdtjänstfordon.

Läs mer om lagen om riksfärdtjänst på riksdagens webbplats

Vem kan få riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst vänder sig till dig som på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader eller om resan inte kan genomföras utan ledsagare. Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är större än för kommunal färdtjänst. Du måste även vara folkbokförd i Linköpings kommun. Din funktionsnedsättning ska ha en beräknad varaktighet av minst sex månader.

Hur söker jag om tillstånd för att få åka?

För att få åka riksfärdtjänst måste du ha ett tillstånd. Du gör ansökan med hjälp av e-tjänst eller blankett senast tre veckor innan du ska resa.

Ansökan ska ske inför varje resa. Handläggaren gör en individuell prövning inför varje ansökan om riksfärdtjänst. Den sökande får, efter utredning och bedömning, ett skriftligt beslut. Ibland kan läkarintyg begäras. Avslag eller delavslag kan överklagas till förvaltningsrätten.

Vad avgör vilket färdmedel jag får resa med?

Funktionsnedsättningens svårighetsgrad avgör vilket färdmedel som får användas. I första hand prövas alltid möjligheten att åka tåg med ledsagare och eventuella anslutningsresor med färdtjänstfordon. Särskilda skäl krävs för att beviljas resa med färdtjänstfordon hela resvägen.

Vem får följa med?

Om funktionsnedsättningen medför behov av hjälp under resan kan ledsagare beviljas. Behov av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Om ledsagare beviljas, får resenären ordna detta själv. Möjlighet finns även att ha en eller flera medresenärer. Mer än ett fordon får dock inte utnyttjas för resan.

Vad kostar det och hur betalar jag?

Egenavgiften, som regeringen beslutar, är för närvarande cirka 12 kr/mil. Ledsagare reser alltid kostnadsfritt. Medresenär betalar samma egenavgift som den riksfärdtjänstberättigade vid resa med färdtjänstfordon. Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenär kostnaden för sin biljett. Egna barn och syskon under sju år reser gratis. Egenavgiften vid resor med allmänna kommunikationer betalas via inbetalningskort och vid resor med färdtjänstfordon betalas den kontant till föraren.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 oktober 2018