Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trygghet och folkhälsa

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2019-2022 styr kommunens arbete med att främja en god och jämlik hälsa. I detta ingår att kommunen ska skapa förutsättningar för att alla Linköpingsbor ska kunna leva ett hälsosamt liv och ha en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag.

Att vi känner oss trygga ökar vårt välbefinnande. Det är kommunstyrelsen som leder och samordnar kommunens trygghetsfrämjande och brottsförbyggnade arbete. Alla myndigheter och flera organisationer arbetar gemensamt och mot samma mål. I varje kommundel finns oftast ett eller flera lokala brottsförebyggande råd. De har till uppgift att tillsammans skapa trygghet och förebygga brott i kommundelen.

Just nu pågår en översyn av strukturen för kommunens brottsförebyggande insatser och trygghetsarbete.

Folkhälsoarbete

Samhället kan bidra till att skapa goda förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla. Inom Linköpings kommun finns många verksamheter som arbetar för det, bland annat i förskola och skola och i individ- familje- och äldreomsorg. Det kan också exempelvis handla om att skapa en bra bostadsmiljö och närhet till rekreationsplatser eller möjligheten till lek och rörelse i närmiljön. Att skapa en trafikmiljö som ger möjligheter till att kunna gå eller cykla i staden, är ett annat exempel. Kommunen jobbar även förebyggande mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Senast uppdaterad den 10 december 2019