Folkhälsoarbete

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsa och hur den är fördelad. I kommunens strävan för social hållbarhet är målet att främja en god och jämlik hälsa hos alla invånare.

”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”. Orange färg markerar de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Modellen är framtagen av Jolanda van Vliet och Margareta Kristensson, 2014, baserad på hälsans bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991.

Befolkningens hälsa påverkas av många faktorer som ålder, kön och arv, sociala relationer och livsstil. Livsvillkor i den fysiska och sociala miljön som till exempel möjligheter till delaktighet, arbete, utbildning, boende och samhällsekonomin spelar också stor roll.

Hälsans bestämningsfaktorer utgår från faktorer i samhället och människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa och ohälsa. Därmed kan hälsa i befolkningen påverkas genom olika typer av samhällsinsatser med långsiktiga mål och samverkan över alla gränser.

Vad gör kommunen för folkhälsan?

Samhället kan bidra till att skapa goda förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla. Inom Linköpings kommun finns många verksamheter som arbetar för det, bland annat i förskola och skola och i individ- familje- och äldreomsorg. Det kan också exempelvis handla om att skapa en bra bostadsmiljö och närhet till rekreationsplatser eller möjligheten till lek och rörelse i närmiljön. Att skapa en trafikmiljö som ger möjligheter till att kunna gå eller cykla i staden, är ett annat exempel.

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2015-2018 är de mål som styr kommunens arbete med att främja en god och jämlik hälsa. Målen handlar bland annat om att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och att barn och ungdomar ska ges likvärdiga förutsättningar att nå kunskapsmålen samt att kommunen ska verka för att utjämna uppväxtvillkoren för barn och ungdomar. De handlar också om att alla linköpingsbor ska ges förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och till en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag. Oavsett var i kommunen man bor ska man ha möjlighet att påverka och bidra till Linköpings utveckling. Jämlikheten ska öka och alla invånare ska kunna känna trygghet, såväl socialt som ekonomiskt. Sociala insatser ska vara förebyggande, ha barnen i fokus samt bygga på samverkan, helhetssyn och långsiktighet.

Den nationella folkhälsopolitiken utgår från hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa. Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Till målet tillhör elva vägledande målområden.

 

1. Delaktighet och inflytande i samhället

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar

3. Barns och ungas uppväxtvillkor

4. Hälsa i arbetslivet

5. Miljöer och produkter

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

7. Skydd mot smittspridning

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa

9. Fysisk aktivitet

10. Matvanor och livsmedel

11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. 

Källa: Regeringens proposition 2007/08:110: En förnyad folkhälsopolitik

Lokala mål

Utöver de nationella målen finns en regional Folkhälsopolitisk policy och ett lokalt program för social hållbarhet (2011-2014). Linköpings övergripande mål för social hållbarhet är att medborgarna ska kunna uppleva att Linköpings kommun arbetar för att förutsättningarna för god, jämlik och jämställd hälsa och välfärd ständigt förbättras.

Kontaktuppgifter

Susanne Stålhammar

Folkhälsostrateg Kommunledningsförvaltningen

Skicka e-post till Susanne

E-post: susanne.stalhammar@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 maj 2018