Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Folkhälsoarbete

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsa och hur den är fördelad. I kommunens strävan för social hållbarhet är målet att främja en god och jämlik hälsa hos alla invånare.

”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”. Orange färg markerar de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Modellen är framtagen av Jolanda van Vliet och Margareta Kristensson, 2014, baserad på hälsans bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991.

Befolkningens hälsa påverkas av många faktorer som ålder, kön och arv, sociala relationer och livsstil. Livsvillkor i den fysiska och sociala miljön som till exempel möjligheter till delaktighet, arbete, utbildning, boende och samhällsekonomin spelar också stor roll.

Hälsans bestämningsfaktorer utgår från faktorer i samhället och människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa och ohälsa. Därmed kan hälsa i befolkningen påverkas genom olika typer av samhällsinsatser med långsiktiga mål och samverkan över alla gränser.

Vad gör kommunen för folkhälsan?

Samhället kan bidra till att skapa goda förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla. Inom Linköpings kommun finns många verksamheter som arbetar för det, bland annat i förskola och skola och i individ- familje- och äldreomsorg. Det kan också exempelvis handla om att skapa en bra bostadsmiljö och närhet till rekreationsplatser eller möjligheten till lek och rörelse i närmiljön. Att skapa en trafikmiljö som ger möjligheter till att kunna gå eller cykla i staden, är ett annat exempel.

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2019-2022 är de mål som styr kommunens arbete med att främja goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv. Målen innebär att Linköpings kommun skapar goda och trygga uppväxtvillkor för alla barn och unga. Barn och unga får den utbildning och det stöd de behöver i en likvärdig skola som uppmuntrar alla till lust, engagemang och lärande. Sociala insatser är förebyggande och har barn i fokus. Linköpings invånare har förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och ha en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och ha möjlighet att nå sin fulla potential.

Den nationella folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna
inom en generation. Inom folkhälsoarbetet finns det åtta målområden.

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Källa: Regeringens proposition 2017/18:249

Lokala mål

Den 13 juni 2017 antog kommunfullmäktige Deklaration om folkhälsa i Östergötland- Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland. Deklarationen utgör därmed kommunens policydokument för folkhälsa som bidrar till social hållbarhet. Deklarationen grundar sig på Östgötakommissionens slutrapport i vilken ett antal rekommendationer för vad som påverkar hälsan på olika nivåer och i olika samhällsarenor har identifierats.

 

Utöver Östgötakommissionens rekommendationer grundar sig kommunens arbete med folkhälsa på lagstiftning, internationella konventioner och politiska mål såsom Agenda 2030.

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 november 2019