Hoppa till huvudinnehåll

Snöröjning och sandning

Linköpings kommun ansvarar för att underhålla och bekämpa halka på vägarna i kommunen. De metoder som används är plogning, saltning, sopning och grusning.

Läs på innan du felanmäler

Vi får årligen in ett antal felanmälningar kopplat till snöröjning och halkbekämpning. För att minska mängden felanmälningar ber vi dig att läsa igenom våra “Startkriterier och åtgärdstider för snöröjning” innan du anmäler, kanske hittar du svaret på din fundering eller synpunkt där.

Åtgärdstiderna gäller efter avslutat snöfall.

  Startkriterier Färdigställt efter

Centrala staden

plogning

efterarbeten

 

3 cm

 

 

6 tim

24 tim

Huvudvägnät

plogning

efterarbeten

 

3 cm

 

 

8 tim

48 tim

Lokalvägnät

plogning

efterarbeten

 

5 cm

 

 

24 tim

72 tim

Gång- och cykelbanor

plogning

efterarbeten

 

3 cm

 

 

8 tim

72 tim

Sopsaltstråk cykelbanor

plogning/

halkbekämpning

 1 cm

 3 timmar

 

Efterarbeten innebär:

  • Framkomlighetsåtgärder vid busshållplatser och övergångställen
  • Siktröjning
  • Bortforsling av snövallar
  • Breddning av färdväg
  • Riktade åtgärder för rörelsehindrade
  • Snöröjning vid villainfarter 

Gång- och cykelvägar

De gång- och cykelvägar som används mest sopas och saltas när det snöat en centimeter eller mer. Det finns totalt 12 mil gång- och cykelväg som sopsaltas i Linköpings kommun. Detta görs med specialanpassade fordon.

Övriga gång- och cykelbanor plogas och grusas när det kommit tre centimeter snö eller mer.

Gator och vägar

Större gator och viktiga kollektivtrafikstråk saltas regelbundet för att minska halkan. Mindre gator i bostadsområden plogas och grusas när det snöat sju centimeter eller mer. Gatorna i Brokind snöröjs och grusas redan vid tre centimeter då området är väldigt backigt.

Vid extra svåra väderförhållanden prioriteras utryckningsvägar, kollektivtrafikstråk och framkomligheten för andra viktiga samhällsfunktioner såsom mattransporter till skolor och äldreboenden.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för att snöröja och halkbekämpa på trottoarer och gångvägar intill din fastighet.

Vid enstaka fall med extra intensivt snöfall kan det vid plogning hända att snö skjuts upp och faller ner över en redan skottad trottoar eller gångbana. Det är tyvärr oundvikligt och vi ber er därför ha tålamod med detta och återigen skotta bort snön som ramlat ner över gångytan.

Observera att det inte är tillåtet att skotta ut snö från garageinfarter, gårdsplaner eller liknande så att det hamnar på gator eller gångbanor. Det är dessutom viktigt att tänka på att rännstensbrunnar hålls fria från snö och is samt att stenar, grus och skräp inte får sopas ner i brunnarna.

Fastighetsägarnas ansvar frångås endast när det snöar mycket under en längre sammanhängande period. Det kan då bli platsbrist för snöupplag i gatornas kanter och i dessa fall behöver gångbanorna användas för snöupplag. Då faller ansvaret för gångbanerenhållningen på kommunen, detta gäller tills kommunen forslat bort snön.

Hämta sand för halkbekämpning

Som villaägare kan du hämta sand för halkbekämpning gratis på ett antal platser runtom i kommunen. Glöm inte att ta med egen spade och hink!

Observera att området i Tannefors är stängt med en bom, Det finns möjlighet att parkera på andra sidan gatan och gå in på området och hämta sand i en hink eller liknande.

Håll taken snöfria

Som Fastighetsägare har du även skyldighet att hålla taken fria från snö och is. Varje år sker allvarliga olyckor på grund av is som ramlar ner från tak. Kom ihåg att det är viktigt att arbeta med säkerhetslina och varningsskyltar när du skottar snö och is från taket.

Sök bland frågor och svar

Efter att det har slutat snöa har de entreprenörer som Linköpings kommun anlitar för snöröjning 8 timmar på sig att ploga huvudvägnätet och 24 timmar på sig att färdigställa lokalgatorna. Vid extrema vintrar arbetar entreprenörerna dygnet runt. Det innebär att det kan bli mer än sju centimeter snö beroende på att snöröjningen påbörjas vid sju centimeters snötäcke, och det snöar under tiden. Det kan även vara så att rusningstrafik försvårar snöröjningen.

Vi plogar, saltar, sopar och grusar gång- och cykelbanor för att bekämpa halkan. Entreprenörerna ska ha färdigställt dessa gång- och cykelbanor inom 8 timmar efter avslutat snöfall. De gång- och cykelbanor som används mest, som ingår i det så kallade sop/saltstråket, sopar och saltar vi när det har snöat en centimeter. Är det kallare än -10 grader fungerar inte saltet utan då röjs dessa stråk som övriga gång- och cykelvägar (plogas och grusas). Övriga gång- och cykelbanor plogas och grusas när det kommit tre centimeter snö.

Entreprenören har ett uppdrag att snöröja när det kommit snö oavsett tid på dynget. Snöröjningen blir effektivare nattetid då det inte är någon annan trafik och det gör att morgontrafiken flyter på bättre.

Snömodd körs bort kontinuerligt men utmed saltleder pressar bilarna ut de upplogade snövallarna i körbanan och det bildas ny modd hela tiden. Problemet med modd är störst i city där det saltas mer, är trånga gator och större andel tung trafik.

Pågrund av varierande klimat med tö och kyla måste huvudleder för kollektivtrafik och räddningstjänst hållas snö och halkfria. Salt är den metod som är effektivast.

Storleken 4-8 mm har visat sig ha bra egenskaper. Den minskar halten partiklar i luften och fäster bra i snön.

Plogbladen vilar mot marken av egen vikt. Trycker man plogbladet mot marken går maskinen inte att styra. Temperaturväxlingar gör att det ibland blir is på gatorna och plogbladet "rider" då uppe på isen.

Snövallarna ska tas bort i samband med plogning. Vid kraftiga snöfall prioriteras snöröjning av gator, gång- och cykelbanor. Borttagning av snövallar vid övergångställen och gatukorsningar ingår i det som vi kallar efterarbete.

Enligt avtalet ska en infart hållas öppen. Entreprenörerna använder så kallade vikplogar. Vid infarter viks plogen ihop till ett V för att ta med sig snön förbi infarten. Smala gator och långa sträckor skapar stora snömassor framför plogbladet med risk för att snön rinner över något vid infarter. Fastighetsägare som kör ut snömassor i gatan, vilket inte är tillåtet, bidrar också till att det bildas vallar. Entreprenörerna försöker i möjligaste mån samla snön till mitten av gatan och dra med den till lämplig plats. Vid kraftiga snöfall kan uppöppning av infarter bli ett så kallat efterarbete.

Vi särskiljer vid snöröjning på ”plogvall” – som är en vall som är en så pass hög att du inte kan köra över den med vanlig personbil och ”snösträng”- som är den del snö som faller över kanten på plogbladet på grund av stora mängder snö framför plogbladet och som du med lätthet både kan köra över med din bil och skyffla bort. Denna snösträng får accepteras.

De entreprenörer som Linköpings kommun anlitar för snöröjning ansvarar för att förarna har rätt utbildning och kör sina fordon på ett korrekt sätt. Ibland kan det upplevas att de kör fort men när större mängder snö ska plogas krävs viss hastighet för att maskinen ska orka flytta tunga snömassor. En traktor kan som mest komma upp i 50 km/h, normal hastighet vid snöröjning är cirka 30 km/h och cirka 10-15 km/h på gång- och cykelbanor.

Senast uppdaterad den 18 september 2023