Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Snöröjning och sandning

Kommunen snöröjer och halkbekämpar

För att bekämpa halka på vintriga vägar plogar, saltar, sopar och grusar vi. På de gång- och cykelbanor som används mest sopar vi och saltar när det snöat en centimeter.

Från vintern 2019/2020 utökade vi sopsaltningen med drygt två mil till totalt 12,6 mil. Det finns fyra specialanpassade fordon som är hela elva meter långa och gör jobbet:

Övriga gång- och cykelbanor plogas och grusas när det kommit tre centimeter. Innan du funderar på att felanmäla är det en god idé att klicka på "Startkriterier och åtgärdstider för snöröjning". Där finns en lista som beskriver när snöröjningen ska börja och hur lång tid arbetet maximalt får ta.

Åtgärdstiderna gäller efter avslutat snöfall.

  Startkriterier Färdigställt efter

Centrala staden

plogning

efterarbeten

 

3 cm

 

 

6 tim

24 tim

Huvudvägnät

plogning

efterarbeten

 

3 cm

 

 

8 tim

48 tim

Lokalvägnät

plogning

efterarbeten

 

5 cm

 

 

24 tim

72 tim

Gång- och cykelbanor

plogning

efterarbeten

 

3 cm

 

 

8 tim

72 tim

Sopsaltstråk cykelbanor

plogning/

halkbekämpning

 1 cm

 3 timmar

 

Efterarbeten innebär:

  • Framkomlighetsåtgärder vid busshållplatser och övergångställen
  • Siktröjning
  • Bortforsling av snövallar
  • Breddning av färdväg
  • Riktade åtgärder för rörelsehindrade
  • Snöröjning vid villainfarter 

På större gator och vägar där bussarna kör saltar vi regelbundet för att minska halkan. På de lite mindre gatorna i bostadsområden plogar vi och grusar när det snöat sju centimeter. På gatorna i Brokind snöröjer vi och grusar redan efter tre centimeter för att göra det lättare för trafikanter att ta sig fram i det backiga området.

Vid svåra väderförhållanden prioriteras utryckningsvägar, kollektivtrafikstråk och framkomligheten för andra viktiga samhällsfunktioner till exempel mattransporter till skolor och äldreboenden.

Snöröj och sanda trottoaren intill din fastighet

Fastighetsägare har ansvar för att alla trottoarer och gångvägar intill fastigheten snöröjs och halkbekämpas.

När kommunen plogar gator placeras snön i och över kantstenen, alltså mellan gatuytan och gångbanan. Bakom denna snösträng kan och ska gångbanan snöröjas och halkbekämpas av fastighetsägaren.

När det faller mycket snö vid ett enstaka snöfall kan det ibland vid plogning av gator skjutas upp snö och delvis falla ut över en redan skottad gångbana. Detta är tyvärr ibland oundvikligt och vi ber er därför ha tålamod och skotta bort den snö som ramlat ut över gångytan ut i snösträngen mellan gatan och gångbanan. 

Undantaget från fastighetsägarens ansvar för gångbanerenhållning gäller vid de tillfällen när det snöar mycket under en lång sammanhängande period. Det blir då platsbrist för snöupplag i gatornas kanter och kommunen måste använda gångbaneutrymmen som snöupplag, och då fylls hela gångbanan med snö.  Då faller ansvaret för gångbanerenhållningen över på kommunen.  När kommunen sedan har forslat bort snön på gator och gångbanor, gäller åter fastighetsägarens ansvar.

Sand för halkbekämpning

Som villaägare får du hämta sand till halkbekämpning av gångbanor på och runt din tomt. Ta med egen spade och hink.

Platser där du kan hämta sand finns i kartlänken nedan:

Observera att området i Tannefors är stängt med en bom, Det finns möjlighet att parkera på andra sidan gatan och gå in på området och hämta sand i en hink eller liknande.

Skotta inte ut snö på gatan

Det är inte tillåtet att skotta ut snö från garageinfarter, gårdsplaner och liknande, så att snön hamnar på gator eller gångbanor. Tänk på att hålla rännstensbrunnar fria från snö och is. Stenar, grus och skräp får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Tänk på rasrisken! Till sist vill vi påminna om skyldigheten att hålla taken fria från snö och is. Varje år sker allvarliga olyckor på grund av is som ramlar ner. Men kom ihåg - arbeta alltid med säkerhetslina och varningsskyltar.

Sök bland frågor och svar

Efter att det har slutat snöa har de entreprenörer som Linköpings kommun anlitar för snöröjning 8 timmar på sig att ploga huvudvägnätet och 24 timmar på sig att färdigställa lokalgatorna. Vid extrema vintrar arbetar entreprenörerna dygnet runt. Det innebär att det kan bli mer än sju centimeter snö beroende på att snöröjningen påbörjas vid sju centimeters snötäcke, och det snöar under tiden. Det kan även vara så att rusningstrafik försvårar snöröjningen.

Vi plogar, saltar, sopar och grusar gång- och cykelbanor för att bekämpa halkan. Entreprenörerna ska ha färdigställt dessa gång- och cykelbanor inom 8 timmar efter avslutat snöfall. De gång- och cykelbanor som används mest, som ingår i det så kallade. sop/saltstråket, sopar och saltar vi när det har snöat en centimeter. Är det kallare än -10 grader fungerar inte saltet utan då röjs dessa stråk som övriga gång- och cykelvägar (plogas och grusas). Övriga gång- och cykelbanor plogas och grusas när det kommit tre centimeter snö.

Entreprenören har ett uppdrag att snöröja när det kommit snö oavsett tid på dynget. Snöröjningen blir effektivare nattetid då det inte är någon annan trafik och det gör att morgontrafiken flyter på bättre.

Snömodd körs bort kontinuerligt men utmed saltleder pressar bilarna ut de upplogade snövallarna i körbanan och det bildas ny modd hela tiden. Problemet med modd är störst i city där det saltas mer, är trånga gator och större andel tung trafik.

Pågrund av varierande klimat med tö och kyla måste huvudleder för kollektivtrafik och räddningstjänst hållas snö och halkfria. Salt är den metod som är effektivast.

Storleken 4-8 mm har visat sig ha bra egenskaper. Den minskar halten partiklar i luften och fäster bra i snön.

Plogbladen vilar mot marken av egen vikt. Trycker man plogbladet mot marken går maskinen inte att styra. Temperaturväxlingar gör att det ibland blir is på gatorna och plogbladet "rider" då uppe på isen.

Snövallarna ska tas bort i samband med plogning. Vid kraftiga snöfall prioriteras snöröjning av gator, gång- och cykelbanor. Borttagning av snövallar vid övergångställen och gatukorsningar ingår i det som vi kallar efterarbete.

Enligt avtalet ska en infart hållas öppen. Entreprenörerna använder så kallade vikplogar. Vid infarter viks plogen ihop till ett V för att ta med sig snön förbi infarten. Smala gator och långa sträckor skapar stora snömassor framför plogbladet med risk för att snön rinner över något vid infarter. Fastighetsägare som kör ut snömassor i gatan, vilket inte är tillåtet, bidrar också till att det bildas vallar. Entreprenörerna försöker i möjligaste mån samla snön till mitten av gatan och dra med den till lämplig plats. Vid kraftiga snöfall kan uppöppning av infarter bli ett så kallat efterarbete.

Vi särskiljer vid snöröjning på ”plogvall” – som är en vall som är en så pass hög att du inte kan köra över den med vanlig personbil och ”snösträng”- som är den del snö som faller över kanten på plogbladet på grund av stora mängder snö framför plogbladet och som du med lätthet både kan köra över med din bil och skyffla bort. Denna snösträng får accepteras.

De entreprenörer som Linköpings kommun anlitar för snöröjning ansvarar för att förarna har rätt utbildning och kör sina fordon på ett korrekt sätt. Ibland kan det upplevas att de kör fort men när större mängder snö ska plogas krävs viss hastighet för att maskinen ska orka flytta tunga snömassor. En traktor kan som mest komma upp i 50 km/h, normal hastighet vid snöröjning är cirka 30 km/h och cirka 10-15 km/h på gång- och cykelbanor.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt: Vardagar mellan 8.00-16.00.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 29 januari 2021