Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Rätt hastighet i hela Linköping

Med rätt hastighet bidrar vi alla till ett tryggare och trevligare Linköping. Nu sänker vi hastigheterna på gator för att vi bryr oss om miljön och varandra.

År 2012 antog samhällsbyggnadsnämnden Hastighetsplan för Linköping med syftet att med rätt hastighetsgränser skapa en säkrare och mer attraktiv stad.

I samband med att vi i olika etapper sänker hastigheterna på våra vägar vill vi påminna om varför vi gör det. Det har vi gjort genom att sätta upp två varianter stora budskapsskyltar i anslutning till vägar där de nya hastigheterna börja gälla.

Budskapet är:

Vi sänker hastigheten!  

  • För att vi bryr oss om människan - Lägre hastiget innebär färre olyckor och skadade i trafiken.
  • För att vi bryr oss om miljön - Lägre hastighet ger mindre buller och luftföroreningar. 

Det är de två starkaste anledningarna varför kommunen genomfört en hastighetsrevidering och hoppas på en ökad förståelse för hastigheternas betydelse och därmed en bättre hastighetsefterlevnad.

Du kan läsa mer ingående fakta under respektive budskap.

Grundprinciper och etapper

Hastighetsplanen togs fram enligt arbetsmetoden ”Rätt fart i staden” där en rad stadskvalitéer undersöks och vägs mot varandra. Samhällsbyggnadsnämnden antog planen den 23 maj 2012 efter omfattande samråd.

Grundprinciperna för de olika hastigheterna

Anpassningen av hastighetsbegränsningarna är menade att ge bättre trafiksäkerhet. De ska även bidra till ökad respekt och acceptans för hastighetsbegränsningar samt minskad miljöpåverkan. De stadskvalitéter som undersöktes och vägdes mot varandra var gaturummets karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet, buller och avgaser.

Gångfartsområde - Centrumgator med mycket gående, utan gångbanor och begränsad fordonstrafik.

30 km/tim - Bostadsområden, centrumgator och vid skolor.

40 km/tim - Huvudvägnätet för bil i tätort med gångbanor och cyklar i körbanan samt i verksamhetsområden.

60 km/tim - Biltrafikleder såsom yttre ring, gång- och cykelväg vid sidan om vägen.

70 km/tim - Strategiska stråk såsom yttre ring, gång- och cykelväg vid sidan om vägen. Få passager för gående- och cyklister på vägen utan det sker främst i tunnlar.

De större vägnätet som Yttre ring är anpassade till att tåla mer trafik och en högre hastighet. Välj därför detta vägnät för en smartare resa för både människan, miljön och stadslivet. Yttre ring hittar du genom att följa vägvisningen Y-RING.

Tidplan etapper

Omskyltning för Linköpings resterande tätorter sker i etapper från och med juni 2018.

  1. Linghem, Bankekind – september
  2. Vikingstad – september
  3. Nykil, Skeda Udde, Slaka, Bestorp – oktober
  4. Ekängen – oktober
  5. Ulrika, Sturefors - oktober

I Hastighetsplan för Linköping kan du se vilken hastighet det blir på din gata. Vissa gator kommer att få en annan hastighet än vad hastighetsplanen säger. Generellt är det genomfartsgator som fortsatt kommer att vara reglerade till 50 km/tim.

Vanliga frågor och svar

Varför införs nya hastighetsgränser (exempelvis 40 och 60 km/tim)?

Gatorna har fått en hastighet beroende på hur de ser ut, hur omgivningen ser ut, vilken typ av trafik som går där och vilka som använder gaturummet. Läs mer under sidan grundprinciper och etapper.

Varför sänks hastigheterna i Linköping?

För att rädda liv! Hastigheten är avgörande för trafiksäkerheten och betydande för miljön.

Hur har de nya hastigheterna kommit till?

År 2012 antog samhällsbyggnadsnämnden en Hastighetsplan för Linköping med syftet att med rätt hastighetsgränser skapa en säkrare och mer attraktiv stad. Hastighetsplanen togs fram enligt Trafikverket och SKLs arbetsmetod ”Rätt fart i staden” där en rad stadskvalitéer undersöks och vägs mot varandra.

Varför finns så många olika hastigheter?

Tanken är att det konsekvent ska bli 30 km/tim i kommunens alla villakvarter och 40 km/tim eller 60 km/tim på huvudvägnätet. Tidsbegränsningen på 30-sträckor vid skolor och förskolor kommer tas bort för att det runt skolor ofta sker aktiviteter även efter skoltid. Ett fåtal undantag från den konsekventa linjen kan förekomma vad gäller huvudvägnätet – det vill säga de lite större gatorna. I de fall man behåller 50 km/tim beror det på att 40 km/tim ansetts innebära en begränsning av framkomligheten medan 60 km/tim äventyrar säkerheten.

Hur kan jag hålla reda på alla nya hastigheter i Linköping?

Titta på vägmärkena och läs grundprinciperna om hur hastigheterna är satta. NTF-Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande- har även tagit fram en app för att hjälpa fler att hålla hastigheten. För att se beslutade hastighetsföreskrifter se Transportstyrelsen. Tänk på att hastigheten gäller fram till att du passerar ett vägmärke som anger en ny hastighet.

Hur påverkar en lägre hastighet utsläppen av koldioxid?

I stadsmiljön där det är många korsningar som gör att fordonen måste stanna eller bromsa in, så minskar utsläppen då man sänker hastigheten. Om trafikens verkliga medelhastighet på en lokalgata i cen­trum sänks från 50 km/tim till 40 km/tim minskar det utsläppen av koldioxid med ungefär tio procent. 

På större trafikleder där det är få korsningar och inbromsningar blir utsläppen av koldioxid och bränsleförbrukningen som lägst vid en hastighet på 50-70 km/tim.

Sänkt hastighet på gator och vägar tenderar att öka gång- och cykeltrafik eftersom gatorna känns tryggare och trevligare att gå och cykla på. På så sätt är effekten av sänkt hastighet än mer positivt eftersom en del av bilresorna byts ut mot andra trafikslag. På lång sikt kan sänkt hastighet i tätort alltså bidra till att fler väljer att gå och cykla eller nyttja kollektivtrafiken.

Varför byggs inga fartdämpande åtgärder (typ gupp eller likande) samtidigt som de nya hastigheterna införs?

I översynen i Hastighetplanen ingår inte fysiska åtgärder utan enbart hastighetsbegränsningar. Kommunen arbetar däremot aktivt med trafiksäkerhetsarbete i vår löpande verksamhet. På bostadsgator finns även möjlighet att ansöka om tillstånd att få ställa ut blomlådor som fartdämpning.

Varför är det olika hastigheter från olika håll in i en rondell?

En rondell räknas som en korsning och den nya hastigheten anges efter att man passerat rondellen/korsningen. Det kan alltså vara olika hastigheter från olika håll in i rondellen. Tänk på att det är högsta tillåtna hastighet som anges, så anpassa hastigheten efter rådande förhållanden på platsen.

Senast uppdaterad den 22 maj 2018