Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tinnerö eklandskap – ny entrébyggnad vid Fröberget

Vi bygger en entrébyggnad vid Fröbergets parkering. Fasaden kommer att kläs med världens kanske största insektshotell.

Visionbild entré Fröberget, Tinnerö eklandskap,

Visionsbild som visar ungefär hur entrébyggnaden vid Fröberget kommer att se ut. Bild: White

Färdigställt byggprojekt

Detta projekt är färdigställt och ligger kvar på webbplatsen cirka ett halvår efter färdigställandet.

Tinnerö eklandskap är välbesökt och nu ska vi lägga till en rejäl byggnad vid entrén där information och kanske till och med utställningar skulle kunna finnas. Entrébyggnaden är i första hand en vind- och regnskyddad plats där skolklasser kan börja sina lektioner i Tinnerö. För den vanlige besökaren kommer byggnaden fungera som ett större rastvindskydd.

Entrébyggnaden ska ha en utförlig informationsdel med ett 20-tal skyltar om Tinnerös arter, naturtyper och kulturhistoria. Det ska också finnas beskrivning av den skötsel som arterna/naturtyperna kräver för att finnas kvar och kanske till och med öka och sprida sig i det omgivande landskapet utanför naturreservatet, samt inspirera till egna naturvårdsinsatser.

Vad ska hända?

På en gräsyta intill Fröbergets parkering bygger vi en entrébyggnad som är cirka 20 meter lång och 10 meter bred. Formen är lite som ett y.

Byggstilen är inspirerad av de långhus som fanns i eklandskapet under järnåldern, vilket är den tidsepok som lämnat mest spår efter sig i form av omfattande fornlämningsmiljöer i Tinnerö ängar. Det som syns främst är gravar, gravfält och ett omfattande stensträngssystem (dåtidens stenmurar). Byggnadens form ska också efterlikna en kikare med sina två stora fönster som dels vetter mot Frökärrets fågelrika våtmark och dels beteslandskapets jätteekar.

Byggnaden ska göra ett så litet ingrepp i naturreservatet som möjligt. Endast en mindre del av befintlig parkering och intilliggande betesvall tas i anspråk. Byggnadens utformning kommer till och med att gynna djurlivet genom att både den södra och västra fasaden ska kläs med mängder av olika typer av insektshotell samt fågel- och fladdermusholkar.

Taket kläs med blommande sedumväxter. Kombinerade sittmöbler/blomlådor planteras med blommande ängsväxter som väddar, blåklockor och fibblor. Längs delar av fasaden anläggs sandbäddar för marklevande bin och andra gaddsteklar.

Innertaket kläs med flätad hassel där ladusvalan, pilfinken och många fler kan reda sitt bo.

Byggnaden kommer på detta sätt tillföra naturvärden till området och förhoppningsvis inspirera besökare att göra egna naturvårdsinsatser.

När gör vi detta?

Arbetet startade i slutet av augusti 2020 och beräknas vara klart i slutet av maj, i god tid innan sommaren 2021. Vi hoppas att byggnadens bastanta portar kan öppnas i samband med att göken intaget Tinnerö ängar ännu en säsong och det gör den strax efter Valborg.

Trafikpåverkan

Bilparkeringen påverkas under byggtiden. Det blir ungefär 15 färre parkeringsplatser som är tillgängliga.

Under byggtiden nås parkeringen via en ny tillfällig infart.

Kommunens projektledare

Projektledare Lennart Fjellmar når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 28 maj 2021