Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Djurgårdsgatan - förberedelser inför husbyggnation

Grönytan intill Djurgårdsgatan i höjd med Stolplyckan ska bebyggas av Stångåstaden med start tidigast 2023. För att förbereda inför det ska en hel del arbeten göras. Arbetet sker i etapper.

Karta som visar Djurgårdsgatan i höjd med Stolplyckan. Första etappen för ledningarbetet är markerad. Bland annat går den tvärs över Lasarettsgatan.

Kartan visar första etappen som bland annat går tvärs över Lasarettsgatan.

Vad ska hända?

  • Nya ledningar för vatten, avlopp, el, fjärrvärme och bredband.
  • Nya gång- och cykelvägar längs båda sidorna av Djurgårdsgatan mellan Kaserngatan och Föreningsgatan.
  • Nytt dagvattenmagasin under jord i Trädgårdsföreningen. Vid skyfall leds vattnet dit, för att undvika översvämningar.

När gör vi det?

Arbetet pågår i olika etapper från mitten av november 2021 och beräknas vara finjusterat och klart till sommaren 2023. Vi uppdaterar löpande denna webbsida när det gäller olika etapper och trafikpåverkan.

Den första etappen handlar om att gräva en ledning som ska leda till det kommande underjordiska dagvattenmagasinet i Trädgårdsföreningen. 

Det mesta arbetet utförs under 2022

Under våren 2022 påbörjas ledningsarbete som innebär grävning längs ett par vägsträckor. Så långt det är möjligt kommer vi att hålla öppet, men en del av Djurgårdsgatan behöver vara helt avstängd en längre period under 2022. Det innebär då ökat tryck och köbildning på främst Kaserngatan.

En tillfällig gång- och cykelbana utmed Djurgårdsgatan skapas under tidig vår så fotgängare och cyklister kommer att kunna passera området under hela arbetstiden. 

Under 2023 är inga avstängningar planerade. Då pågår den sista finjusteringen av trottoarer samt plantering av nya träd och buskar som ska vara på plats till sommaren 2023.

Trafikpåverkan

Gång- och cykelbanan som går från Lasarettsgatan till Föreningsgatan är avstängd från mitten av november 2021 och fram till nyår. 

I mitten av januari 2022 börjar arbetet på andra sidan Lasarettsgatan. Det innebär mindre omledningar för gående och cyklister i Trädgårdsföreningen.

Kommunens projektledare

Projektledare Erik Bjäresten når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 25 november 2021