Grenadjärparken

Arbete med att gallra träd och röja sly i Grenadjärparken pågick i november 2019. Gallringen var en förberedelse inför upprustningen av parken som startade i januari 2020. Upprustningen kommer utgå från parkens höga natur- och kulturhistoriska värden, med syfte att åter skapa en vacker park med bevarad skogskaraktär.

Beskrivning av hur Grenadjärparken ska rustas upp.

 

Vad ska hända?

Grenadjärparken ska rustas upp för att åter bli en attraktiv plats och rekreativ miljö med rofylld skogskaraktär. Upprustningen ska även bidra till att gynna djurlivet och den biologiska mångfalden i parken. 

I november 2019 påbörjades arbete med att röja sly och gallra träd i parken. Gallringen bland träden utfördes för att öka tillgängligheten och för att gynna trädens utveckling. Med större ljusinstrålning gynnas även den biologiska mångfalden i dammarna. 

Upprustningen av hela parken startade i januari 2020 och kommer bland annat innebära renovering av dammarna, en ny entré mot Djurgårdsgatan, nya planteringar och nya sittmöbler. Belysningen kommer bytas ut och kompletteras för ökad trygghet. Staketet runt dammen kommer tas bort för att öka tillgängligheten till vattnet, slänterna kring dammarna kommer hållas flacka för säkerheten. 

I parkens östra del kommer även en lekmiljö med naturinriktning att anläggas.

När gör vi detta?

Gallring av träd och röjning av sly utfördes i november 2019. Upprustning av hela parken startade i januari 2020 och beräknas vara klart i december 2020. 

Kommunens projektledare

Projketledare Marie Fredin som du når via Kontakt Linköping.

Marie Fredin

Projektledare Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Marie Fredin

E-post: Marie.Fredin@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 71

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 mars 2020