Norrberga-Sturefors, färdigställande av vägar

Under hösten 2017 ska kommunen bygga klart vägområdena Våreldsvägen och Fågelbärsvägen.

Vad ska hända?

  • Asfaltering av bilväg och gång- och cykelbana.
  • Färdigställande av diken, grönytor och trädplanteringar.
  • Arbete med trafiksäkerhet utförs genom att korsningar får upphöjda överfarter för gång- och cykeltrafik.
  • Längs Blåeldsvägen blir det hastighetsreglerande åtgärder. Upphöjda överfarter med övergångsställen anläggs i korsningen Blåeldsvägen och Våreldsvägen. Överfarterna får förstärkt belysning.
  • Förberedande arbete till två lekplatser görs i form av vägar och övergångsställen till områdena. Lekplatsen längs Våreldsvägen planeras byggas efter sommaren 2018. Den andra, längs Blåeldsvägen, byggs våren 2019. Projektledare för det är Åsa Karlsson.

Under byggtiden är gatorna framkomliga för trafik till och från fastigheterna, men det kan bli provisoriska trafiklösningar under byggtiden för att säkerställa det. Vänligen planera ert eget arbete på era fastigheter så att gångbanor, diken och gator är fria från hinder under byggtiden.

När gör vi detta?

Byggstart planeras till mitten av september 2017 och byggnation pågår året ut.

Vi väntar med asfalteringen av Fågelbärsvägen så att den sker i samklang med pågående byggnationen av flerbostadshusen. Vi räknar med att göra beläggningssarbetet i maj 2018. Vi sår gräs och snyggar till det sista längs Våreldsvägen.

Allt arbete beräknas vara klart 31 maj.

Vilka gör detta?

Kommunens kontaktperson:

Elna Hammarström

Projektledare Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Elna Hammarström

E-post: Elna.Hammarstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 89 42

Byggledare: Nils-Göran Olofsson, WSP, tel 073-412 57 37

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juli 2018