Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skeda Udde - utbyggnad av gator samt gång- och cykelbana

Vi bygger lokalgator för ett nytt bostadsområde och skapar en säker väg för trafikanter genom samhället samt till busshållplatserna och gång- och cykelvägen vid väg 34.

Gång- och cykelbanan går rakt igenom samhället.

Vad ska hända?             

Ett nytt bostadsområde ska byggas i Skeda Udde. Bebyggelsen kommer att bestå av en blandning av småhus och radhus. Vi gör därför en utbyggnad av den nya gatan Ingeboringen med belysning och ledningar för vatten, avlopp, el och data. Vi bygger också en liten närlekplats i området.

Längs Haraldsbovägen och Hökhultsvägen byggs en gång – och cykelbana längs hela vägen genom samhället och vidare norrut. Den kommer att ansluta till gång- och cykelbanan längs väg 34 in mot Slaka och Linköping samt söderut till omstigningsplatsen vid väg 34.

När gör vi detta?

Arbetet med Ingeboringen påbörjades i januari 2021. Den norra sträckan av gång- och cykelbanan (från det nya området och norrut)  är färdig att användas för gång- och cykeltrafik. Den södra sträckan (från det nya området och söderut) påbörjades i september 2021 och beräknas vara klar i december 2021.

Arbetena med Ingeboringen beräknas vara klara i december 2021. Kompletterande arbeten med lekplats och belysning görs under våren 2022.

Trafikpåverkan för cyklister, gående och biltrafiken

Framkomligheten längs Haraldsbovägen påverkas under byggtiden. Ett körfält kommer behövas stängas av i etapper under tiden som gång- och cykelvägen byggs. Det kommer vara möjligt att ta sig ut till väg 34 och in mot Haraldsbo under hela byggtiden.

Trafikpåverkan för busstrafik

Busshållplatserna (Skeda Udde) längs Haraldsbovägen kommer att behöva stängas av under delar av byggtiden. Mer information om detta kommer senare.

Kommunens projektledare

Projektledare Peter Rexfalk når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 14 september 2021